Rewid.2018.7.31

| Akt nieoceniany
Wersja od: 31 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2322/44/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089, z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 1029/25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 kwietnia 2017 w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji, zmienionej uchwałą Nr 2271/43/2018 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 3 lipca 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji, wprowadza się następującą zmianę:
1) w § 8 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu:

"5a. Stawki, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b) oraz ust. 2, mają również zastosowanie dla kontroli przeglądów śródrocznych sprawozdań finansowych realizowanych na podstawie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 2321/44/2018 z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie zakresu kontroli usług objętych krajowymi standardami wykonywania zawodu innych niż badania ustawowe.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.