Akt korporacyjny

Rewid.2018.7.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 2271/43/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 3 lipca 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089, z późn. zm.) w związku z § 8 ust. 1 i 2 oraz § 9 podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiących załącznik do uchwały Nr 44 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionych uchwałą Nr 7 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie podstawowych zasad gospodarki finansowej Polskiej Izby Biegłych Rewidentów uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 1029/25/2017 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za udział w pracach organów i komisji wprowadza się następujące zmiany:
1) po § 6 dodaje się § 6a w brzmieniu:

"§ 6a. 1. Ustala się następujące stawki wynagrodzenia nieopłaconej pomocy prawnej obrońców z urzędu:

1) udzielonej w postępowaniach dyscyplinarnych prowadzonych przez Krajowego Rzecznika Dyscyplinarnego oraz Krajowy Sąd Dyscyplinarny za:

a) sprawy proste (dotyczące między innymi: niewywiązania się przez biegłego rewidenta z obowiązku obligatoryjnego doskonalenia zawodowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2 ustawy, odpowiedzialności za niedopełnienie przez firmę audytorską obowiązku posiadania ważnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 53 ust. 1 do 5 ustawy) - w wysokości 5,5%;

b) za sprawy złożone (dotyczące między innymi: skarg Komisji Nadzoru Audytowego, Krajowej Komisji Nadzoru, organów skarbowych, nadzoru bankowego i ubezpieczeniowego, organów wymiaru sprawiedliwości) - w wysokości 10,5%;

2) za udział w rozprawach i posiedzeniach Krajowego Sądu Dyscyplinarnego - w wysokości 2,5%.

2. Obrońcy z urzędu przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów podróży w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym środkiem transportu, od siedziby Regionalnego Oddziału Izby, do którego przynależy biegły rewident, którego postępowanie dotyczy, do miejsca faktycznie dokonywanych czynności, na zasadach określonych przez Radę, w ramach podejmowanych czynności w związku z pełnieniem funkcji obrońcy z urzędu.

3. Obrońcy z urzędu przysługuje również zwrot udokumentowanych kosztów podróży w wysokości rzeczywiście poniesionych racjonalnych i celowych kosztów przejazdu własnym samochodem lub innym środkiem transportu, w związku ze stawiennictwem na rozprawie lub posiedzeniu Krajowego Sądu Dyscyplinarnego, na zasadach określonych przez Radę, w związku z pełnieniem funkcji obrońcy z urzędu.

4. Warunkiem wypłaty wynagrodzeń o których mowa w ust. 1 pkt 1, jest wniosek obrońcy z urzędu o przyznanie kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, zawierający oświadczenie, iż pomoc ta nie została opłacona w całości ani w części.

5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4, może zostać złożony na piśmie lub ustnie do protokołu rozprawy lub posiedzenia Krajowego Sądu Dyscyplinarnego.";

2) § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8. 1. Ustala się następujące stawki wynagrodzeń dla kontrolerów za wykonywanie prac związanych z zadaniami Krajowej Komisji Nadzoru, bez względu na liczbę osób uczestniczących w kontroli:

1) za kontrolę opracowania i wdrożenia systemu wewnętrznej kontroli jakości zgodnego z obowiązującymi krajowymi standardami kontroli jakości, o których mowa w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. b ustawy, opracowania i wdrożenia polityk i procedur organizacji firmy audytorskiej zgodnie z wymogami ustawy, za każdą kontrolowaną firmę audytorską - w wysokości nieprzekraczającej 30%;

2) za kontrolę dokumentacji badania rocznych sprawozdań finansowych jednostek i rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych (ocenę jakości wydanych przez biegłych rewidentów sprawozdań z badania w konfrontacji z dokumentacją badania oraz ocenę przestrzegania przez firmy audytorskie procedur badania rocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych), za każdą zweryfikowaną dokumentację badania w przypadku:

a) kontroli planowych i doraźnych jednostek, o których mowa w art. 2 pkt 9 lit d), g), h) oraz i) ustawy oraz innych kontroli doraźnych - w wysokości nieprzekraczającej 120%,

b) pozostałych kontroli planowych - w wysokości nieprzekraczającej 60%;

3) za weryfikację i sporządzenie raportu z weryfikacji realizacji zaleceń, o której mowa w art. 41 ust. 2 ustawy - w wysokości 6%.

2. Za weryfikację dokumentacji kontroli wynikającej z czynności, o której mowa w ust. 1 pkt 1 - wykonaną przez członka Krajowej Komisji Nadzoru - za każdą zweryfikowaną dokumentację - w wysokości 6%.

3. Za weryfikację dokumentacji z kontroli, poprawności formalno-prawnej protokołu kontroli wraz z załącznikami, ocenę stosownych wniosków z kontroli, o których mowa w ust. 1 pkt 2, za każdą zweryfikowaną dokumentację:

3) w wysokości 6% w przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.

4. Za weryfikację raportów z weryfikacji realizacji zaleceń, o której mowa w ust. 1 pkt 3, wykonane przez członka Krajowej Komisji Nadzoru, za każdy zweryfikowany raport - w wysokości 6%.

5. Za analizę akt badań, o której mowa w art. 61 ust. 14 ustawy, kontrolerom Krajowej Komisji Nadzoru przysługuje wynagrodzenie w wysokości nieprzekraczającej 60%, a członkom Krajowej Komisji Nadzoru za weryfikację tej analizy - w wysokości 6%.

6. Stawki określone w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 5 w odniesieniu do kontrolerów Krajowej Komisji Nadzoru, ustala Krajowa Komisja Nadzoru.";

3) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

§ 8a. Ustala się stawkę wynagrodzenia dla ekspertów działających przy Komisji ds. ewidencji powołanej przez Radę, w związku z wykonywaniem czynności w postępowaniach administracyjnych o nałożenie kar administracyjnych, o których mowa w art. 183 ust. 1 ustawy, w wysokości 2,5 % za każdą przepracowaną godzinę. Suma wynagrodzenia miesięcznego eksperta nie może przekroczyć wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalanego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z późn. zm.).";

4) § 9 otrzymuje brzmienie:

"§ 9. Podstawą wypłat wynagrodzeń, o których mowa w:

1) § 2, § 4 oraz § 6a ust. 1 pkt 2 jest podpis na liście obecności, dotyczącej danego posiedzenia, rozprawy lub narady;

2) § 3, § 5, § 6, § 6a ust. 1 pkt 1 oraz § 7-8a jest złożenie podpisanego rachunku.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że przepisy § 8 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 mają zastosowanie do kontroli rozpoczętych do dnia 31 grudnia 2019 r.