Akt korporacyjny

PAN.2018.5.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 14/2018
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 22 maja 2018 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie statutu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie

Na podstawie axt. 31 ust. 8 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201), Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1.  W załączniku do Uchwały Nr 11/2015 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie statutu Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, zwanym dalej "Oddziałem", wprowadza się następujące zmiany:
1. § 4 otrzymuje brzmienie:

"Zadania wymienione w § 3 Oddział realizuje przez:

1) współdziałanie z organami Akademii we wszystkich sprawach dotyczących wypełniania zadań Akademii na terenie działalności Oddziału;

2) organizację otwartych i zamkniętych zebrań naukowych oraz współdziałanie w organizacji konferencji i zjazdów naukowych;

3) upowszechnianie informacji o działalności Oddziału;

4) upowszechnianie wiedzy w społeczeństwie przez organizowanie i prowadzenie własnej działalności w tym zakresie oraz przez współdziałanie z innymi instytucjami czynnymi na terenie działalności Oddziału;

5) współpracę z uczelniami, towarzystwami naukowymi, jednostkami naukowymi Akademii i instytutami badawczymi istniejącymi na terenie działalności Oddziału;

6) wspieranie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową, o których mowa w art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. z 2016 r. poz. 1071).

7) wspieranie działalności jednostek naukowych we współpracy z Radą Dyrektorów Jednostek Naukowych Akademii;

8) wykonywanie innych zadań zleconych Oddziałowi przez Prezydium lub Prezesa Akademii;

2. § 5 otrzymuje brzmienie:

1) "W Zgromadzeniu Członków Oddziału biorą udział z głosem stanowiącym członkowie krajowi Akademii zamieszkali lub zatrudnieni na terenie działania Oddziału oraz inni członkowie krajowi Akademii deklarujący chęć uczestniczenia w pracach Oddziału.

2) W sesjach Zgromadzenia Członków Oddziału uczestniczą bez prawa głosu stanowiącego dyrektorzy jednostek naukowych Akademii zlokalizowanych na terenie Oddziału, przewodniczący komitetów Akademii, których działalność wszczególny sposób związana jest z terenem działalności Oddziału, członkowie Akademii Młodych Uczonych deklarujący chęć uczestniczenia w pracach Oddziału oraz przewodniczący komisji naukowych lub doradczych działających w ramach Oddziału.

3) W sesjach Zgromadzenia Członków Oddziału mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Prezesa Oddziału.

4) Sesje zwyczajne Zgromadzenia Członków Oddziału, które odbywają się co najmniej dwa razy w roku zwołuje Prezes Oddziału. Na wniosek co najmniej jednej trzeciej liczby członków Oddziału Prezes Oddziału zwołuje sesję nadzwyczajną Zgromadzenia Członków Oddziału w sprawie wskazanej przez wnioskodawców.

5) Sesji Zgromadzenia Członków Oddziału przewodniczy Prezes Oddziału lub jego zastępca, a w razie ich nieobecności najstarszy wiekiem członek Prezydium Oddziału.

6) Uchwały Zgromadzenia Członków Oddziału zapadają bezwzględną większością oddanych głosów w obecności co najmniej połowy członków Oddziału, w głosowaniu jawnym. Dopuszcza się zdalne oddawanie głosów przez członków Oddziału w trybie korespondencji listownej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

§  2.  Pozostałe postanowienia statutu Oddziału pozostają bez zmian.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIENIE

Pismem z dnia 19 lutego 2018 r. Pan prof. Mariusz Piskuła, Prezes Oddziału Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i Białymstoku, z siedzibą w Olsztynie wystąpił o dokonanie zmian w statucie Oddziału w związku z potrzebami wynikającymi z bieżącej działalności.

Proponowana zmiana dotyczy § 5 punkt 6 statutu i wprowadza możliwość zdalnego oddawania głosów przez członków Oddziału w trybie korespondencji listownej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, co podniosłoby frekwencję członków Oddziału na zebraniach.

Jak wynika z pisma Pana Profesora zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez prawników i Biuro Finansów i Budżetu.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

(Pieczątka instytutu naukowego)Formularz Nr 1

WNIOSEK O USTALENIE WYNAGRODZENIA MIESIĘCZNEGO DYREKTORA INSTYTUTU

 .............................., dnia ......................

 (miejscowość)(data)

............ imię i nazwisko ....................

(Wnioskodawca)

 Pan

 ...............................................

 Prezes

 Polskiej Akademii Nauk

Wnoszę o ustalenie wynagrodzenia miesięcznego Pani/Pana .................. (tytuł naukowy, imię i nazwisko) ........................... dyrektora Instytutu .....................(nazwa) ......... PAN w okresie** od dnia .... DD/MM/RRRR ...r. do dnia ... DD/MM/RRRR ... r. w wysokości (łączna kwota wnioskowana) ........................... zł (słownie: ............................................................... złotych).

Ustalenie wynagrodzenia wynika: z tytułu powołania na stanowisko dyrektora/ kierowania projektem/nadzorowania projektu naukowego*/ z tytułu wykonywania pracy merytorycznej w projekcie*/ z tytułu czasowego powierzenia dodatkowych obowiązków*/ wszelkie inne..(wymienić).. zgodnie z uzasadnieniem.

Obecne wynagrodzenie miesięczne wynosi (kwota łączna) .................................................... zł,

poniżej składniki wskazanego wynagrodzenia, tj.:

1) wynagrodzenie zasadnicze (kwota):.......................... zł

2) dodatek za wysługę lat w wysokości % (kwota): .......................... zł

3) dodatek funkcyjny (kwota):.......................... zł

4) inne składniki na podstawie*..(wymienić). (kwota):.......................... zł

Proponowana wysokość wynagrodzenia miesięcznego (kwota łączna) ........................ zł,

poniżej składniki nowego wynagrodzenia, tj.:

1) wynagrodzenie zasadnicze (kwota):.......................... zł

2) dodatek za wysługę lat w wysokości % (kwota):.......................... zł

3) dodatek funkcyjny (kwota):.......................... zł

4) inne składniki na podstawie*. .(wymienić). (kwota):.......................... zł

5) dodatkowy składnik/ i wynikający/e z projektu* (kwota):.......................... zł

Informuję, że mając na uwadze regulacje ustawowe, wynagrodzenie ustalone jako suma wszystkich składników nie przekracza/przekracza* kwoty wynikającej z art. 8 ustawy z 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2017.1222 ze zm.).

UZASADNIENIE WNIOSKU:

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

W przypadku wniosku dotyczącego zmiany wynagrodzenia z tytułu wykonywania pracy w projektach, należy podać szczegółowe dane, (tj.: nazwę i tytuł projektu, strony umowy, nr umowy, datę jej zawarcia); Wnioskowane wynagrodzenie stanowi wówczas dodatkowy składnik miesięcznego wynagrodzenia, który w całości jest kosztem wskazanych projektów.

Załączniki do wniosku:

1) ..............................................................;

Potwierdzam zabezpieczenie środków na funduszu wynagrodzeń jednostki.

................ podpis i pieczęć ....................

(Osoba odpowiedzialna za prowadzenie

ksiąg rachunkowych)

 ............... podpis i pieczęć. .............

 (Wnioskodawca)

* niepotrzebne skreślić;

** nie dłużej niż kadencja dyrektora instytutu;

INFORMACJA

Zgodnie z art. 6 ust 1 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2017.1222 ze zm. dalej: ustawa kominowa)

Organem właściwym do ustalania wynagrodzenia miesięcznego osób, o których mowa w art. 2 pkt 1, 5 i 7, w podmiotach wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, oraz osób, o których mowa w art. 2 pkt 10, jest organ założycielski lub organ właściwy do reprezentowania Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w podmiocie albo organ, który utworzył lub nadzoruje dany podmiot albo któremu podlega podmiot wymieniony w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, lub osoba, o której mowa w art. 2 pkt 10. (Komentarz: w przypadku dyrektorów instytutów naukowych jest to Prezes PAN)

Maksymalna wysokość wynagrodzenia, zgodnie z art. 8 ust 1 ustawy kominowej nie może przekroczyć - sześciokrotności - przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem odpowiednio art. 29 ustawy kominowej, który ustala w każdym kolejnym roku, przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę do maksymalnej wysokości ww. wynagrodzenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy kominowej osobom, o których mowa w art. 2 (m.in. dyrektorom państwowych jednostek organizacyjnych posiadających osobowość prawną), niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia przysługuje, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, wyłącznie wynagrodzenie miesięczne. Osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4, mogą być przyznane świadczenia dodatkowe (art. 5 ust. 2 ustawy kominowej) i nagroda roczna (art. 10 ustawy kominowej).

Wszystkie składniki wynagrodzenia, wypłacane dyrektorowi instytutu raz w miesiącu mające wpływ na wysokość wynagrodzenia stanowią jego wynagrodzenie miesięczne. Dotyczy to zarówno składników wynagrodzenia wypłacanych tylko i wyłącznie ze względu na pełnioną przez daną osobę funkcję dyrektora, jak też wynikających z realizacji przez tę osobę innych zadań związanych ze sferą naukowo-badawczą. Nie mogą być natomiast uznawane za składnik "miesięcznego wynagrodzenia" świadczenia, które miałyby być wypłacane w innych okresach niż miesięczne, np. premie kwartalne, roczne, nagrody.

Formularz Nr 2

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Formularz Nr 2

  WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ZA ROK ...... 1

 .............................., dnia ......................

 (miejscowość)(data)

....................................................................

....................................................................

(nazwa/siedziba instytutu naukowego)

.................. imię i nazwisko ......................

Przewodniczący Rady Naukowej

 Pan

 ...............................................

 Prezes

 Polskiej Akademii Nauk

1. Informacja o uprawnionym:

1) imię (imiona) i nazwisko ..................................................................................................

2) pełniona funkcja ................................................................................................................

3) data objęcia funkcji ........................... DD/MM/RRRR .......................

4) wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego dyrektora instytutu 2  za okres objęty wnioskiem (kwota) ........................................................................................... zł.

5) proponowana wysokość nagrody rocznej 3  (kwota) .......................................... zł wraz

z uzasadnieniem jej wysokości .........................................................................................

2. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem:

1) uprawniony zajmował / nie zajmował* stanowisko dyrektora instytutu przez cały rok obrotowy;

2) uprawniony w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków / naruszył swoje obowiązki* w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;

3) ocena stopnia realizacji innych zadań przez uprawnionego w 20..... roku (uzasadnienie obejmujące syntetyczną ocenę pracy, zrealizowanych planów i nałożonych zadań, w tym zrealizowanych zadań wynikających ze statutu instytutu naukowego);

..............................................................................................................................................

4) wyniki kontroli/audytów organów zewnętrznych, czy wewnętrznych przeprowadzonych w instytucie w 20...... roku nie ujawniły zaniedbań / ujawniły zaniedbania*, nieprawidłowości lub istotne uchybienia w bieżącej działalności instytutu pod kierownictwem ww. dyrektora;

- do wniosku dołączam* ustalenia kontroli przeprowadzonej w jednostce przez ................ protokół/wystąpienie/inne nr ................ z dnia ......................................;

3. Ocena wyników finansowych, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz działów, w których prowadzi działalność podmiot prawny (ocena ta powinna dotyczyć roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowność obrotu netto)

LP.WyszczególnienieLataDynamika
Rok

bieżący

Rok

poprzedni

Kwota%
w tys. zł.(1-2)(1/2)
1234
1Kategoria jednostki

(wg oceny: A+/A/B/C)

xx
2Przychody ogółem*)
3Koszty ogółem*)
4Wynik finansowy netto*)
5Środki pieniężne*)
6aw tym środki niezbędne na kontynuację zadań badawczych
6bw tym środki na kontynuację inwestycji
7Należności*)

(należności krótko i długoterminowe ujęto w wartości netto, czyli po uwzględnieniu odpisów aktualizujących)

8Zobowiązania*)

(zobowiązania krótko i długoterminowe, w tym rezerwy na zobowiązania i fundusze specjalne)

9Uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki naukowej PAN za rok obrotowy

*) stan na 31 grudnia zgodnie z zatwierdzonym sprawozdaniem finansowym

Ocena wyników finansowych (w tym istotne uwagi): ..........................................................

.....................................................................................................................................................

4. Informacja o wpływie wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową instytutu:

- wypłata nagrody rocznej wpłynie / nie wpłynie* na sytuację finansową instytutu,

- środki pieniężne na wypłatę wnioskowanej nagrody rocznej dla dyrektora instytutu zostały / nie zostały* zaplanowane/zabezpieczone w planie finansowym,

- inne .......................................................................................................................................

5. Załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, w szczególności:

1) uchwała Rady Naukowej Nr.... z dnia ........ w sprawie pozytywnego zaopiniowania wniosku o przyznanie dyrektorowi instytutu nagrody rocznej;

2) oświadczenie*:

- o terminowym regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych*,

- o nieterminowym regulowaniu zobowiązań publicznoprawnych, wraz ze wskazaniem okoliczności, kwoty nieterminowo regulowanych zobowiązań oraz relacji zaległości w stosunku do wielkości uzyskanego przychodu*;

3) inne: .....................................................................................................................................

 .............. podpis i pieczęć .................

 Przewodniczący Rady Naukowej

* niepotrzebne skreślić;

** w pozostawione pola puste wpisać "nie dotyczy";

INFORMACJA

Nagroda roczna przysługuje na podstawie art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2017.1222 ze zm., dalej: ustawa kominowa), tj.:

Art. 10. [Nagroda roczna]

1. W zależności od osiągniętych wyników finansowych lub stopnia realizacji innych zadań osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, może być przyznana nagroda roczna.

1b) Nagroda roczna może być przyznana uprawnionemu, który zajmował swoje stanowisko przez cały rok obrotowy i w tym okresie nie naruszył swoich obowiązków w sposób powodujący wymierzenie kary z tytułu odpowiedzialności porządkowej pracowników, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych lub kary dyscyplinarnej albo z którym nie rozwiązano umowy o pracę bez wypowiedzenia z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo którego nie odwołano z zajmowanego stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

1c) W przypadku zmiany formy organizacyjno-prawnej podmiotu wypłata nagrody rocznej za zakończony rok obrotowy może nastąpić, o ile uprawniony zajmował stanowisko zarówno przed, jak i po zmianie formy organizacyjno-prawnej tego podmiotu, która nastąpiła w ciągu roku obrotowego.

2. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 1, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, przyznaje właściwy organ na umotywowany wniosek rady nadzorczej lub innego statutowego organu nadzorczego. (w przypadku instytutów - Przewodniczący Rady Naukowej).

3. Nagrodę roczną osobom wymienionym w art. 2 pkt 2-4, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, przyznaje organ lub osoba właściwe dla tych osób w sprawach czynności z zakresu prawa pracy. (w przypadku dyrektorów instytutów - Prezes PAN).

4. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w ust. 2, powinien zawierać ocenę wyników finansowych i stopnia realizacji innych zadań, przy uwzględnieniu makroekonomicznych warunków w zakresie funkcjonowania i rozwoju sekcji oraz działów, w których prowadzi działalność podmiot prawny. Ocena ta powinna dotyczyć roku badanego i roku poprzedzającego rok badany i zostać sporządzona w oparciu o podstawowe wskaźniki ekonomiczne, a w szczególności: zysk lub stratę netto, wskaźnik poziomu kosztów, rentowność obrotu netto. (...).

7. Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody (...).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 Formularz Nr 3

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY JUBILEUSZOWEJ DYREKTOROWI INSTYTUTU

 .............................., dnia ......................

 (miejscowość)(data)

............ imię i nazwisko ....................

(Pieczątka instytutu naukowego)

 Pan

 ...............................................

 Prezes

 Polskiej Akademii Nauk

1. Informacja o uprawnionym do nagrody jubileuszowej:

1) imię i nazwisko ................................. pełniona funkcja ...................................................

2) ostatnia nagroda jubileuszowa została wypłacona z tytułu jubileuszu ..... -lecia pracy zawodowej dnia ......DD/MM/RRRR... r.

3) data ..DD/MM/RRRR.. ..r. wnioskowanej nagrody jubileuszowej 4  tj. w wysokości:

- po 20 latach pracy - 75 % wynagrodzenia miesięcznego*;

- po 25 latach pracy - 100 % wynagrodzenia miesięcznego*;

- po 30 latach pracy - 150 % wynagrodzenia miesięcznego*;

- po 35 i 40 latach pracy - 200 % wynagrodzenia miesięcznego*;

4) wysokość wnioskowanej nagrody jubileuszowej 5  (kwota) zł, przyjęta podstawa wynagrodzenia miesięcznego uprawnionego, która wynosi (kwota łączna); poniżej składniki powyższego wynagrodzenia, tj.:

1) wynagrodzenie zasadnicze (kwota): zł

2) dodatek za wysługę lat w wysokości % (kwota): zł

3) dodatek funkcyjny (kwota): zł

4) inne składniki na podstawie (wymienić) (kwota): zł

2. Staż pracy zawodowej zaliczany do wnioskowanych uprawnień (w tym studia doktoranckie, staże zagraniczne, itp.):

LP.Wykaz poprzednich pracodawcówOkres zatrudnieniaStaż pracy
oddolatamiesiącedni
dnia
1....
Razem stażXX
LP.Wykaz stażu pracy u wnioskodawcyOkres zatrudnieniaStaż pracy
oddolatamiesiącedni
dnia
1Instytut PAN
Razem stażXX

Przerwy w stażu pracy odliczane do wnioskowanych uprawnień (tj. urlopy bezpłatne, itp.) nie wystąpiły* / jeżeli wystąpiły, należy wypełnić poniższą tabelę;

LP.Wyszczególnienie (wszystkie u obecnego i poprzednich pracodawców)Okres urlopu bezpłatnegoIlość urlopu bezpłatnego
oddolatamiesiącedni
Dnia
Razem bezpłatneXX

Staż pracy ogółem (z uwzględnieniem urlopów bezpłatnych)

Staż pracy wynosilatamiesiącedni

Data nabycia uprawnień do nagrody jubileuszowej: .. .DD/MM/RRRR... r.

3. Załączniki do wniosku potwierdzające uprawnienie do nagrody jubileuszowej:

1) kopie świadectw pracy ............. egz. (poświadczone za zgodność z oryginałem);

2) zaświadczenia o zatrudnieniu z obecnego miejsca pracy z dnia..... DD/MM/RRRR...;

3) potwierdzenie wypłaty ostatniej nagrody jubileuszowej z dnia..... DD/MM/RRRR...;

4) inne dokumenty: ................................................................................................................

5) informacja o wypłacie innych kwot świadczeń dodatkowych w br. (mając na uwadze art. 11, pkt 2 ustawy kominowej) .......................................................................

 ................podpis i pieczęć..............

 Przewodniczący Rady Naukowej

* niepotrzebne skreślić;

** w pola puste wpisać "nie dotyczy";

INFORMACJA

Świadczeniami dodatkowymi w rozumieniu ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2017.1222 ze zm., dalej: ustawa kominowa) są świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe - inne, bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach (art. 11 ust. 1 ustawy kominowej).

Świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia przysługują na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy kominowej oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U.2003.14.139 ze zm., dalej

Rozporządzenie).

Zgodnie z art. 2 ustawy kominowej, który brzmi:

Ustawa ma zastosowanie do:

1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych; (komentarz: do tej grupy należy dyrektor instytutu)

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;

3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności członków zarządów;

4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12; (...)

Wnioskodawcę ww. świadczenia dodatkowego wskazuje § 3 ust. 1 Rozporządzenia, który brzmi:

1. Świadczenia dodatkowe przyznaje:

1) osobom wymienionym w art. 2 zakres podmiotowy ustawy pkt 1 i 10 ustawy, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 zakres stosowania ustawy - właściwy organ z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej albo innego statutowego organu nadzorczego; (komentarz: w przypadku instytutów naukowych - Rady Naukowej i działającego w jej imieniu Przewodniczący Rady Naukowej)

2) osobom innym niż wymienione w pkt 1 - organ lub osoba właściwe w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

2. Świadczenia dodatkowe przyznaje się osobom, o których mowa w § 1 przy zachowaniu ograniczeń co do wysokości tych świadczeń wynikających z art. 11 świadczenia dodatkowe ust. 2 ustawy kominowej.

Wysokość świadczeń dodatkowych wynika z art. 11 ust. 2 ustawy kominowej:

Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób. (komentarz: czyli dwunastokrotność: przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem odpowiednio art. 29 ustawy kominowej, który ustala w każdym kolejnym roku, przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę do maksymalnej wysokości ww. wynagrodzenia).

Wykaz świadczeń dodatkowych wskazuje § 2 Rozporządzenia, który brzmi:

1. Osobom, o których mowa w § 1 rozporządzenia, mogą być przyznane następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:

1) nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat,

2) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej "odprawą pieniężną",

3) zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego;

4) świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych;

5) świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, - w wysokości do 25 % wyższej niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy oraz w odrębnych przepisach. (komentarz: z zastrzeżeniem, że do postanowienia regulaminu wynagradzania, zakładowego i ponadzakładowego układu zbiorowego pracy nie mają zastosowania do dyrektora instytutu w zakresie, w którym określają warunki wynagrodzenia)

2. Jeżeli zakładowy i ponadzakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania nie określa dla osób, o których mowa w § 1, uprawnień do nagrody jubileuszowej lub odprawy pieniężnej, świadczenia te mogą być im przyznane w następującej wysokości:

1) nagroda jubileuszowa:

a) 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy,

b) 100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy,

c) 150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy,

d) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 i 40 latach pracy;

2) odprawa pieniężna;

a) 150% wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,

b) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

(Pieczątka instytutu naukowego)

 Formularz Nr 4

WNIOSEK O PRZYZNANIE ŚWIADCZEŃ DODATKOWYCH

 .............................., dnia ......................

 (miejscowość)(data)

............ imię i nazwisko ....................

(Pieczątka instytutu naukowego)

 Pan

 ...............................................

 Prezes

 Polskiej Akademii Nauk

1. Informacja o uprawnionym do świadczenia dodatkowego:

1) imię i nazwisko ......................................... pełniona funkcja ...........................................

2) wnioskowany okres** od dnia ........... do dnia ............ przyznania świadczenia dodatkowego z tytułu zatrudnienia na podstawie § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U.2003.14.139 ze zm.);

3) wysokość wnioskowanych świadczeń dodatkowych .......... (kwota), składająca się

z poszczegółowych kwot: ..................................................................................................

 (wypełnić tylko, jeśli kwota składa się z więcej niż jednego składnika)*;

4) rodzaj świadczenia (wpisać zgodnie z § 2 ww. rozporządzenia): ..................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

..............................................................................................................................................

5) informacja o wypłacie innych kwot świadczeń dodatkowych w br. (mając na uwadze art. 11, pkt 2 ustawy kominowej) .......................................................................

2. Załączniki do wniosku potwierdzające uprawnienie do świadczeń dodatkowych:

1) dokumenty: ........................................................................................................................;

 ................podpis i pieczęć..............

 Przewodniczący Rady Naukowej

* w puste pola wpisać "nie dotyczy";

** nie dłużej niż kadencja dyrektora instytutu;

INFORMACJA

Świadczeniami dodatkowymi w rozumieniu ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.2017.1222 ze zm., dalej: ustawa kominowa) są świadczenia z tytułu zatrudnienia, w tym: bytowe, socjalne, komunikacyjne, oraz ubezpieczenia majątkowe i osobowe - inne, bądź wyższe niż ustalone w regulaminach wynagradzania, zakładowych i ponadzakładowych układach zbiorowych pracy oraz w odrębnych przepisach (art. 11 ust. 1 ustawy kominowej).

Świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia przysługują na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy kominowej oraz Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz.U.2003.14.139 ze zm., dalej Rozporządzenie)

Zgodnie z art. 2 ustawy kominowej który brzmi:

Ustawa ma zastosowanie do:

1) kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych; (komentarz: do tej grupy należy dyrektor instytutu)

2) zastępców kierowników jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;

3) członków organów zarządzających jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12, a w szczególności członków zarządów;

4) głównych księgowych jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 1 pkt 1-3, 8-10 i 12; (...)

Wnioskodawcę ww. świadczenia dodatkowego wskazuje § 3 ust. 1 Rozporządzenia który brzmi:

1. Świadczenia dodatkowe przyznaje:

1) osobom wymienionym w art. 2 zakres podmiotowy ustawy pkt 1 i 10 ustawy, zatrudnionym w podmiotach, o których mowa w art. 1 zakres stosowania ustawy - właściwy organ z własnej inicjatywy lub na umotywowany wniosek rady nadzorczej albo innego statutowego organu nadzorczego; (komentarz: w przypadku instytutów naukowych - Rady Naukowej i działającego w jej imieniu Przewodniczący Rady Naukowej)

2) osobom innym niż wymienione w pkt 1 - organ lub osoba właściwe w sprawach czynności z zakresu prawa pracy.

2. Świadczenia dodatkowe przyznaje się osobom, o których mowa w § 1 przy zachowaniu ograniczeń co do wysokości tych świadczeń wynikających z art. 11 świadczenia dodatkowe ust. 2 ustawy kominowej.

Wysokość świadczeń dodatkowych wynika z art. 11 ust. 2 ustawy kominowej:

Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób. (komentarz: czyli dwunastokrotność: przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, z uwzględnieniem odpowiednio art. 29 ustawy kominowej, który ustala w każdym kolejnym roku, przeciętne wynagrodzenie stanowiące podstawę do maksymalnej wysokości wynagrodzenia).

Wykaz świadczeń dodatkowych wskazuje § 2 Rozporządzenia, który brzmi:

1. Osobom, o których mowa w § 1 rozporządzenia, mogą być przyznane następujące świadczenia dodatkowe z tytułu zatrudnienia:

1) nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat,

2) odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana dalej "odprawą pieniężną",

3) zwrot częściowych kosztów użytkowania udostępnionego lokalu mieszkalnego, w tym mieszkania służbowego;

4) świadczenia związane z korzystaniem z częściowo odpłatnych usług telekomunikacyjnych;

5) świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego, - w wysokości do 25 % wyższej niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy oraz w odrębnych przepisach. (komentarz: z zastrzeżeniem, że do postanowienia regulaminu wynagradzania, zakładowego i ponadzakładowego układu zbiorowego pracy nie mają zastosowania do dyrektora instytutu w zakresie, w którym określają warunki wynagrodzenia)

2. Jeżeli zakładowy i ponadzakładowy układ zbiorowy pracy lub regulamin wynagradzania nie określa dla osób, o których mowa w § 1, uprawnień do nagrody jubileuszowej lub odprawy pieniężnej, świadczenia te mogą być im przyznane w następującej wysokości:

1) nagroda jubileuszowa:

a) 75% wynagrodzenia miesięcznego - po 20 latach pracy,

b) 100% wynagrodzenia miesięcznego - po 25 latach pracy,

c) 150% wynagrodzenia miesięcznego - po 30 latach pracy,

d) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po 35 i 40 latach pracy;

2) odprawa pieniężna;

a) 150% wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,

b) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 20 lat.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Taryfikator wynagrodzeń dyrektorów instytutów PAN z dnia 7 maja 2018 r.

1 art. 10 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi Dz.U. 2017.1222 ze zm.;
2 przeciętne wynagrodzenie miesięczne ustalone przez Prezesa PAN, z wyłączeniem: wynagrodzeń finansowanych z projektów, świadczeń dodatkowych, innych kwot wypłacanych na podstawie odrębnych przepisów;
3 art. 10 ust. 7 ustawy kominowej "Wysokość nagrody rocznej przyznanej osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4 i 10, nie może przekroczyć trzykrotności ich przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody".
4 § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U.2003.14.139 ze zm.).
5 art. 11. ustawy kominowej, pkt 2. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku osobom, o których mowa w art. 2 pkt 1-4, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.