Akt korporacyjny

Lekarz.2017.7.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 171/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 21 lipca 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie skierowania przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2017 r.

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 651 z późn. zm.) oraz w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 202/16/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 9 grudnia 2016 r. w sprawie skierowania przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej na spotkania międzynarodowe w 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:

§ 18 otrzymuje brzmienie:

1. Kieruje się kol. Annę Lellę, przewodniczącą Komisji ds. Współpracy Międzynarodowej Naczelnej Rady Lekarskiej, na Zjazd Niemieckich Lekarzy Dentystów (Deutscher Zahnarztetag), który odbędzie się w dniach 9 - 10 listopada 2017 r.

2. Koszty jednego noclegu pokrywa strona zapraszająca - Niemiecka Federalna Izba Lekarsko-Dentystyczna.

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.