Akty korporacyjne

Rewid.2019.2.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 lutego 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3310/51/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 12 lutego 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie rekomendowania przedstawicieli do wzięcia udziału w obradach walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  W tabeli stanowiącej załącznik nr 1 do uchwały Nr 3137/50/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie rekomendowania przedstawicieli do wzięcia udziału w obradach walnych zgromadzeń biegłych rewidentów regionalnych oddziałów Polskiej Izby Biegłych Rewidentów wprowadza się następujące zmiany:
1) w pkt 3 w kolumnie termin wpisuje się: "19.02.2019 r." zamiast "5.02.2019 r";
2) w pkt 9 w kolumnie termin wpisuje się: "8.04.2019 r" zamiast "10.04.2019 r ".
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.