Lekarz.2018.5.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 maja 2018 r.

UCHWAŁA Nr 14
XIV KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 26 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych

Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 168) uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 12 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wyborów do organów izb lekarskich, na stanowiska w organach i trybu odwoływania członków tych organów i osób zajmujących stanowiska w tych organach oraz wyborów komisji wyborczych, zmienionej uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego XI Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 25 lutego 2012 r. oraz uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r, w § 32 załącznika po ust. 4 dodaje się ust. 4a o następującej treści:

"4a. Kopię wniosku o odwołanie wraz z uzasadnieniem, właściwa komisja wyborcza przekazuje osobie lub członkom organu, którego wniosek dotyczy niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia wpływu takiego wniosku.".