Zmiana uchwały w sprawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów.

Akty korporacyjne

Rewid.2019.6.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 44/2019
IX KRAJOWEGO ZJAZDU BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 12 czerwca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Na podstawie § 8 ust. 3 statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów (z późn. zm. 1 ), uchwala się, co następuje:
§  1. 
W załączniku do uchwały Nr 1/2019 IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 43/2019 IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów wprowadza się następującą zmianę:
1)
§ 14 ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) statutu Polskiej Izby Biegłych Rewidentów należy przygotowanie projektów uchwał: w sprawie zmian statutu Izby, w sprawie zobowiązania Krajowej Rady do powołania Komisji ds. Statutu oraz określenia jej zadań oraz w sprawie likwidacji Regionalnego Oddziału Polskiej Izby Biegłych Rewidentów we Włocławku;".

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmieniona uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów oraz uchwałami Nr 3/2018 do 6/2018 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.