Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 35/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 27/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 11 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych w zw. z § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu KIDP uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 27/2018 z dnia 12 lutego 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych załącznikom od nr 1 do 4 nadaje się treść stanowiącą odpowiednio załączniki od nr 1 - 4 do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Plan przychodów i wydatków na rok ...

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Preliminarz przychodów i wydatków ......... na rok .....

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Sprawozdanie z wykonania planowanych przychodów i wydatków KIDP za rok …

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Plan przychodów i wydatków na rok ...