Podat.2018.3.27

| Akt nieoceniany
Wersja od: 27 marca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 33/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 646/2017 Krajowej Izby Doradców Podatkowych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2018

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 4 Statutu KIDP w zw. z § 1 ust. 3 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  § 1 uchwały nr 646/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Planuje się przychody Organów Izby w wysokości 3.373.718,00 zł Planuje się wydatki Organów Izby w wysokości 3.592.727,56 zł.".

§  2.  § 2 uchwały nr 646/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Planuje się przychody Regionalnych Oddziałów Izby w wysokości 8.363.404,00 zł Planuje się wydatki Regionalnych Oddziałów Izby w wysokości 10.574.646,00 zł.".

§  3.  § 3 uchwały nr 646/2017 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia planu przychodów i wydatków Krajowej Izby Doradców Podatkowych na rok 2018 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Planuje się wydatki Biura Izby w wysokości 2.383.500,00 zł.".

§  4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.