Zmiana uchwały w sprawie powołania przewodniczących komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022.

Akty korporacyjne

PAN.2019.3.19

Akt nieoceniany
Wersja od: 19 marca 2019 r.

UCHWALA Nr 19/2019
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 marca 2019 r.
zmieniająca uchwalę w sprawie powołania przewodniczących komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022

Na podstawie art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) Prezydium Polskiej Akademii Nauk uchwala, co następuje:
§  1. 
W uchwale Nr 12/2019 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie powołania przewodniczących komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencję 2019-2022 - w § 1 po pkt 8 dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

"9) Komitet Prognoz "Polska 2000 Plus" PAN

- dr Konrad PRANDECKI"

§  2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Kandydat na przewodniczącego Komitetu Prognoz Polska 2000 Plus" PAN, dr Konrad PRANDECKI został wskazany zgodnie z trybem przewidzianym w § 8 oraz § 1 ust. 2 Zasad wyboru kandydatów na członków komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN oraz ich organów (zał. nr 7 do uchwały Nr 3/2019 z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie utworzenia

komitetów problemowych i rad przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk na kadencie 2019-

2022).

Stosownie do treści art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 ze zm.) przewodniczących komitetów problemowych i rad przy Prezydium PAN powołuje Prezydium PAN.