Akt korporacyjny

Radc.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 57/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji

Na podstawie § 40 ust. 1 i 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 11/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 13 stycznia 2017 r. w sprawie powołania, określenia składu liczbowego oraz zakresu działania komisji stałych Krajowej Rady Radców Prawnych X kadencji, w § 9:
1) w ust. 3 po wyrazie Jednodniowe" dodaje się wyrazy "albo dwudniowe";
2) w ust. 4 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

"W szczególnych przypadkach posiedzenie komisji może odbyć się poza siedzibą Krajowej Rady Radców Prawnych jeżeli koszty posiedzenia poza siedzibą Krajowej Rady Radców Prawnych nie przewyższają kosztów posiedzenia w siedzibie Krajowej Rady Radców Prawnych.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.