PAN.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 35/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 września 2017 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie likwidacji międzynarodowego instytutu naukowego PAN pod nazwą Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur z siedzibą we Wrocławiu.

Na podstawie art. 61 w zw. z art. 65 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933, 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089), Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 12/2017 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie likwidacji międzynarodowego instytutu naukowego PAN pod nazwą Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur z siedzibą we Wrocławiu zmienionej uchwałą Nr 22/2017 Prezydium PAN z dnia 16 maja 2017 r. wprowadza się następującą zmianę:
1. § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Przewidywany dzień zakończenia likwidacji ustala się na dzień 30 września 2017 r.".

2. Pozostałe postanowienia uchwały pozostają bez zmian.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W dniu 14 marca 2017 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk podjęło uchwałę Nr 12/2017 w sprawie likwidacji Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur (dalej jako: "Laboratorium"). W uchwale jako przewidywany dzień zakończenia likwidacji Laboratorium został wskazany dzień 30 czerwca 2017 r. W dniu 16 maja 2017 r. Prezydium Polskiej Akademii Nauk podjęło uchwalę Nr 22/2017 zmieniającą uchwałę w sprawie likwidacji Laboratorium, w której wskazano, że przewidywany dzień zakończenia likwidacji ustala się na dzień 15 września 2017 r.

W dniu 16 sierpnia 2017 r. likwidator Laboratorium Pan Tomasz Ferenz wystąpił do Prezydium PAN z wnioskiem o przedłużenie terminu likwidacji Laboratorium do dnia 30 września 2017 r.

W uzasadnieniu wniosku likwidator Laboratorium wskazał, że wnioskowane przedłużenie procesu likwidacji o 2 tygodnie wynika z sygnalizowanych przez działy księgowości instytutu przejmującego, tj. Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN oraz likwidowanego Laboratorium trudności związanych ze sprawozdawczością finansową przypadającą na połowę miesiąca, a w szczególności:

- brakiem możliwości sporządzenia rzetelnego i prawidłowego sprawozdania finansowego oraz ustalenia wyniku finansowego na połowę miesiąca;
- księgową trudnością zaewidencjonowania zmian stanu majątku, np. amortyzacji/umorzenia, a w związku z tym ustalenia bilansowej wartości środków trwałych, wartości niematerialnych oraz inwestycji w toku; brakiem możliwości systemowej ewidencji wynagrodzeń i innych zobowiązań pracowniczych za połowę miesiąca;
- brakiem możliwości ustalenia kwot ryczałtowych i narzutów np. do projektów, brakiem możliwości modyfikacji innych systemowych automatycznych księgowań;
- brakiem możliwości księgowania faktur kosztowych (energia elektryczna, energia cieplna, usługi telekomunikacyjne i inne usługi) wystawianych miesięcznie na koniec miesiąca i obciążania Laboratorium połową kwoty obejmującej okres do 15 września, a tym samym niemożność prawidłowego sporządzenia deklaracji VAT oraz prawidłowego rozliczenia się z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług.

Jednocześnie we wniosku o przedłużenie terminu likwidacji Laboratorium, likwidator wskazał, że dwutygodniowe przedłużenie likwidacji miałoby charakter czysto techniczny i nie wiązałoby się z jakimikolwiek dodatkowym finansowaniem jednostki.

Wobec powyższego, z uwagi na sygnalizowane przez likwidatora Laboratorium kwestie związane ze sprawozdawczością finansową Laboratorium oraz instytutu przejmującego, zasadne jest dokonanie zmiany przewidywanego terminu zakończenia likwidacji Laboratorium poprzez wskazanie dnia 30 września 2017 r.