Akty korporacyjne

Rewid.2019.7.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 lipca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 104/2A/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 15 lipca 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie krajowego standardu usług pokrewnych 4401PL

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. a) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.), Krajowa Rada Biegłych Rewidentów, postanawia wprowadzić zmiany do uchwały Nr 3598/54a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie krajowego standardu usług pokrewnych 4401PL.
§  1.  W uchwale Nr 3598/54a/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie krajowego standardu usług pokrewnych 4401PL, wprowadza się następującą zmianę:

§ 2. 2. otrzymuje następujące brzmienie:

"2. Usługami, do których ma zastosowanie standard wskazany w § 1 uchwały, są usługi:

a) przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-finansowej jednostki,

b) wydawania listów poświadczających

- wykonywane w związku z prospektem jednostki w rozumieniu standardu wskazanego w § 1 uchwały, polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Audytowego w trybie przepisów art. 102 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.).