Lekarz.2018.10.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 października 2018 r.

UCHWAŁA Nr 79/18/P-VIII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 12 października 2018 r.
zmieniajaca uchwałe w sprawie delegowania na posiedzenie Rady UEMS

Na podstawie art. 39 ust. 1, art. 40 ust. 4 i art. 5 pkt 21 i 22 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 roku o izbach lekarskich (Dz. U. z 2018 poz. 168) w związku z uchwałą Nr 41/10/VI Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie zasad kierowania za granicę przedstawicieli Naczelnej Izby Lekarskiej uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 78/18/P-VIII Prezydium Naczelnej Rady Lekarksiej z dnia października 2018 r. w sprawie delegowania na posiedzenie Rady UEMS § 1 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

"1. Kieruje się kol. Andrzeja Matyję, Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej oraz radcę prawnego Naczelnej Izby Lekarksiej Marka Szewczyńskiego, na posiedzenie Rady Europejskiej Unii Lekarzy Specjalistów (UEMS) oraz uroczystą sesję z okazji 60-lecia UEMS, które odbędą się w dniach 19 - 20 października 2018 roku w Brukseli".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.