Akty korporacyjne

Rewid.2019.4.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 kwietnia 2019 r.

UCHWAŁA Nr 3510/53/2019
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 16 kwietnia 2019 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych projektów dokumentów na IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów

Na podstawie przepisów art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. poz. 1089 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku nr 2 do uchwały nr 3426/52/2019 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie akceptacji i włączenia do materiałów zjazdowych, do treści załącznika do projektu uchwały IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 21 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W przypadku uzyskania przez kilku kandydatów jednakowej liczby głosów, gdy liczba tych kandydatów jest większa niż liczba miejsc pozostająca do obsadzenia, przewodniczący Zjazdu zarządza kolejną turę wyborów, ograniczając listę do głosowania do kandydatów, którzy w pierwszej turze otrzymali równą, najmniejszą liczbę głosów "za", uprawniającą do uzyskania mandatu.";

2) § 21 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Jeżeli liczba kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów, nie wyczerpuje składu osobowego, o którym mowa w § 15 ust. 1, przewodniczący Zjazdu zarządza kolejne tury głosowania aż do momentu, w którym liczba z kandydatów, którzy uzyskali bezwzględną większość głosów i jednocześnie uzyskali więcej głosów "za" wyczerpuje skład osobowy, o którym mowa w § 15 ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 5.";

3) § 21 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Po przeprowadzeniu trzeciej tury wyborów, w której nie udało się wybrać pełnego składu osobowego danego organu, przewodniczący Zjazdu zarządza ponowne zgłaszanie kandydatów na nieobsadzone miejsca w danym organie. Po utworzeniu listy przeprowadza się wybory na nieobsadzone dotąd stanowiska, na zasadach określonych w § 21. Do ponownego zgłaszania kandydatów zastosowanie mają przepisy § 16 i 17.";

4) w § 21 dotychczasową treść ust. 5 oznacza się jako ust. 6.
§  2.  Wprowadza się załącznik do projektu uchwały IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w sprawie Regulaminu obrad IX Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów w brzmieniu uwzględniającym zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.