Akty korporacyjne

Adwok.2017.9.16

| Akt nieoceniany
Wersja od: 16 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 27/2017
NACZELNEJ RADY ADWOKACKIEJ
z dnia 16 września 2017 r.
o zmianie uchwały "Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów"

Na podstawie art. 58 pkt 12 lit. d. ustawy z dnia 26 maja 1982 r. - Prawo o adwokaturze, Naczelna Rada Adwokacka uchwala:
I. W uchwale Naczelnej Rady Adwokackiej nr 27/2011 z dnia 17 września 2011 r. "Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów" zmienionej uchwałą Naczelnej Rady Adwokackiej nr 8/2014 z dnia 15 stycznia 2014 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"przeprowadzanie wizytacji indywidualnych kancelarii adwokackich, spółek, w których wspólnikami są adwokaci i zespołów adwokackich oraz filii kancelarii adwokackich i oddziałów spółek mających siedzibę w danej izbie adwokackiej w tym także, gdy siedziba główna znajduje się w innej izbie ".

2) w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Protokół z wizytacji filii kancelarii adwokackich i oddziałów spółek mających siedzibę na terenie innej izby adwokackiej wizytator przesyła również do okręgowej rady adwokackiej właściwej wg siedziby głównej adwokata lub spółki ".

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
III. Upoważnia się Prezydium NRA do sporządzenia tekstu jednolitego uchwały "Regulamin w sprawie zakresu działania oraz zasad wynagradzania wizytatorów".
IV Publikacja uchwały następuje poprzez umieszczenie jej na stronie www.nra.pl w zakładce Przepisy adwokackie.