Zmiana uchwały nr 550/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych.

Akty korporacyjne

NIPIP.2022.8.31

Akt nieoceniany
Wersja od: 31 sierpnia 2022 r.

UCHWAŁA Nr 561/VII/2022
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 31 sierpnia 2022 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 550/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych

Na podstawie art. 19 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r., o samorządzie pielęgniarek i położnych (tj. Dz. U. 2021r. poz. 628.) oraz Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych stanowiącego załącznik do Uchwały nr 1 I Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych VII Kadencji z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie Regulaminu Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych, art. 14hb ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2021, poz. 2095 ze zm.) uchwala się, co następuje:
1. Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany w § 1 Uchwały nr 550/VII/2022 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia terminu VIII Krajowego Zjazdu Pielęgniarek i Położnych poprzez nadanie nowego brzmienia:

"Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych ustala, że VIII Krajowy Zjazd Pielęgniarek i Położnych odbędzie się w dniach 15-17.05.2023 r. w Warszawie".

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.