Podat.2017.7.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 379/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 522/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego (ze zm.)

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 5 i 6 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  § 3 uchwały nr 522/2016 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 6 września 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw opracowania zmian prawa wewnątrzkorporacyjnego (ze zm.) otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Finansowanie Zespołu odbywa się w następujący sposób:

1) koszty uczestnictwa w pracach Zespołu osób będących członkami KRDP pokrywane są - w odniesieniu do każdego z członków Zespołu - w równych częściach z planu przychodów i wydatków każdej z komisji KRDP (w tym także Prezydium KRDP), do których przynależą poszczególni członkowie Zespołu;

2) koszty uczestnictwa w pracach Zespołu osób spoza KRDP pokrywane są:

a) w przypadku przedstawicieli z Regionalnych Oddziałów KIDP - z budżetu tych Regionalnych Oddziałów KIDP;

b) w przypadku przedstawicieli innych organów KIDP - z budżetu tych organów KIDP.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.