Podat.2018.6.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 372/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 19 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 34/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych oraz art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) w zw. z § 4 uchwały nr 40/2018 V Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 13 stycznia 2018 r. w sprawie zasad gospodarki finansowej Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 34/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 marca 2018 r. zasady prowadzenia rachunkowości w Krajowej Izbie Doradców Podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1) w części wstępnej załącznika część VII otrzymuje brzmienie:

"VII. Ustalenie progu istotności dla celów bilansowych.

Na podstawie zapisów art. 4 ust. 4 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) Krajowa Izba Doradców Podatkowych ustala poziom progu istotności wg następujących kryteriów:

1) 1% sumy bilansowej jako wartość ogólna;

2) 1% przychodów z działalności szkoleniowej jako wartość cząstkowa;

Dla celów bilansowych wartości progowe odnoszą się do wybranych pozycji szczegółowych. Wielkości niższe od ustalonego progu istotności, rozpatrywane łącznie za cały rok, a nie każda z osobna, uznaje się za nieistotne. Podstawę wyliczeń do ustalenia progu istotności stanowić będą dane roku, którego dotyczy sprawozdanie."

2) w załączniku nr 2 "WYKAZ KSIĄG POMOCNICZYCH STOSOWANYCH W KIDP":

Pkt 4 w poz. zatytułowanej "Układ analityczny kosztów konta "550" obejmuje na drugim poziomie:" po sformułowaniu

* 9- Koszty administracji

dodaje się sformułowanie w brzmieniu:

* 10- Koszty informatyzacji"

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.