Zmiana Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.

Akty korporacyjne

NIPIP.2019.3.20

Akt nieoceniany
Wersja od: 20 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 354/VII/2019
NACZELNEJ RADY PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH
z dnia 20 marca 2019 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów

Na podstawie art. 22 ust. 1 pkt 9 oraz art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o samorządzie pielęgniarek i położnych (Dz. U. Nr 174, poz. 1038 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§  1. 
Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych dokonuje zmiany Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów, poprzez nadanie nowego brzmienia załącznikowi nr 3 do Uchwały nr 310/VII/2018 Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie zasad i trybu kompensacji wynagrodzenia przez organy samorządu pielęgniarek i położnych na czas zwolnień od pracy pracownika będącego członkiem organu izby, trybu zwrotu kosztów podróży i innych uzasadnionych wydatków poniesionych przez członka samorządu w związku z wykonywaniem czynności na rzecz izby lub jej organów.
§  2. 
Osoba podpisująca po raz pierwszy oświadczenie, o którym mowa w załączniku do niniejszej uchwały otrzymuje z Izby Informację o przetwarzaniu danych osobowych.
§  3. 
Tekst jednolity załącznika nr 3 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK

.......................................

(miejscowość, data)

OŚWIADCZENIE

do celów podatkowych

UWAGA: WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI!

1.NAZWISKO
2.IMIĘ
3.DATA URODZENIA
4.PESEL
5.TELEFON KONTAKTOWY
6.ADRES E-MAIL
DANE ADRESOWE
7.WOJEWÓDZTWO
8.POWIAT
9.GMINA
10.ULICA
11.NR DOMU
12.NR MIESZKANIA
13.KOD
14.MIEJSCOWOŚĆ
15.URZĄD SKARBOWY - ULICA / MIEJSCOWOŚĆ / NR ODDZIAŁU

................................................

(podpis)