Podat.2017.11.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 listopada 2017 r.

UCHWAŁA Nr 623/2017
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 295/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia listy firm komercyjnych, z którymi Regionalne Oddziały KIDP mogą nawiązywać współpracę bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych (ze zm.)

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 295/2013 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie przyjęcia listy firm komercyjnych, z którymi Regionalne Oddziały KIDP mogą nawiązywać współpracę bez konieczności pozyskiwania każdorazowej zgody Krajowej Rady Doradców Podatkowych w § 1 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:

"16) Plagiat.pl Sp. z o.o.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.