Akt korporacyjny

KAAUM.2017.6.8

| Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 36/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 18/2017 Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: preliminarza wydatków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na 2017 rok

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych, w związku z Rozdziałem VI ust. 6 Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1.  Zatwierdza korektę preliminarza wydatków Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim na 2017 rok w brzmieniu określonym w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
§  2.  Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu UKJKKL.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Preliminarz UKJKKL na okres 01.01.-31.12.2017 r.
LpWyszczególnieniePlanowane wydatki KAAUM Preliminarz 2016Faktyczne wykorzystane Środki UKJKKL w 2016 r.Planowane przychody i wydatki w 2017 r.Faktycznie poniesione wydatki w 2017 r. w stosunku do planowanych
Kwotaudział w %Kwotaudział w %Kwotaudział w %Kwotaudział w %
1Przychody90 004,54100%90 004.54100%137 637,76100%137 637,76100%
1Środki finansowe pozostające z poprzedniego roku20 308,5423%20 308.S423%5 637.765%5 637,765%
2Składki członkowskie (11 uczelni x 12 000zł)69 696,0077%63 596,0077%132 000,009S%132 000,0095%
IIKoszty110 308,5456%84 366,7843%137 740,11100%16 575,00100%
a)Koszty roku 201520 308,5416%3 383,024%0%0%
1Koszt funkcjonowania i obsługi sekretariatu7 000,006%1 400,002%18 000,0013%0%
2Wynagrodzenie obsługi sekretariatu24 000,0022%24 000,0028%18 000,0015%4 000,0022%
3Wynagrodzenie studenta3 600,003%3 600,004%6 000,004%1 000,0017%
4Koszty związane z obsługi zebrań plenarnych2 400,002%770,001%3 900,003%700,0018%
5Koszty podróży krajowych Przewodniczącego2 500,002%713,761%4 000,003%0%
6Koszty podróży zagranicznych Przewodniczącegobrakbrakbrakbrak20 000,0015%0%
7Koszty członkostwa w AMECbrakbrakbrakbrak3 000,002%0%
6Projekty internetowe2 500,002%2 500,003%12 840,119%875,007%
9Wynagrodzenie V-ce Przewodniczącegobrakbrakbrakbrak7 000,005%0%
10Wynagrodzenie Przewodniczącego48 000,0044%48 000,0057%45 000,0033%10 000,0022%
IIIWynik finansowy-20 304,005 637,76-102,35121 165,11