Zmiana Uchwały Nr 17/2017 Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: wynagrodzenia osób wchodzących w skład Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim.

Akty korporacyjne

KAAUM.2017.6.8

Akt nieoceniany
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 35/2017
KONFERENCJI REKTORÓW AKADEMICKICH UCZELNI MEDYCZNYCH
z dnia 08 czerwca 2017 r.
w sprawie: zmiany Uchwały Nr 17/2017 Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie: wynagrodzenia osób wchodzących w skład Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim

Na podstawie § 6 ust. 1 Regulaminu Działania Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych w oparciu o Rozdział VI ust. 7 Statutu Uniwersyteckiej Komisji ds. Jakości Kształcenia na Kierunku Lekarskim
Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych

uchwala, co następuje:

§  1. 
W Uchwale Nr 17/2017 KRAUM z dnia 12 stycznia 2017 r. wprowadza następujące zmiany:
1.
w § 1: dodaje pkt 1a w brzmieniu:

"1a. Zastępcy Przewodniczącego UKJKKL dodatek do wynagrodzenia w wysokości - 1 000,00 zł miesięcznie brutto."

2.
w § 2 ust. 2 otrzymuje nowe następujące brzmienie:

"2. Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 pkt 1, 1a i 3 wypłacane jest z budżetu UKJKKL "

§  2. 
Pozostałe zapisy Uchwały Nr 17/2017 KRAUM z dnia 12 stycznia 2017 r. nie ulegają zmianie.
§  3. 
Wykonanie Uchwały powierza Przewodniczącemu KRAUM.
§  4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.