Podat.2018.11.15

| Akt nieoceniany
Wersja od: 15 listopada 2018 r.

UCHWAŁA Nr 577/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 15 listopada 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały KRDP nr 208/2018 z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania członków i przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP

Na podstawie § 21 ust. 5 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych, uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale nr 208/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie powołania członków i przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw KIDP § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Krajowa Rada Doradców Podatkowych powołuje w skład Kolegium Redakcyjnego Wydawnictw Krajowej Izby Doradców Podatkowych następujące osoby 1) Jacek Bajson - nr wpisu 02223, 2) Iwona Biernat-Baran - nr wpisu 12273, 3) Cezary Krysiak - nr wpisu 12270, 4) Dr Marcin Rymaszewski - nr wpisu 10036, 5) Dr Agnieszka Franczak."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.