Podat.2017.7.3

| Akt nieoceniany
Wersja od: 3 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 21/2017
KRAJOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ KRAJOWEJ IZBY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 3 lipca 2017 r.
w sprawie zmiany uchwały KKR KIDP nr 10/2015 z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołów Kontrolujących KKR KIDP w związku z podjęciem kontroli Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2015 r.

Na postawie § 13 ust.1, w związku z § 5 ust. 1 oraz § 6 ust. 1 Regulaminu Krajowej Komisji Rewizyjnej KIDP uchwala się co następuje:
§  1.  W uchwale nr 10/2015 Krajowej Komisji Rewizyjnej z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołów Kontrolujących KKR KIDP w związku z podjęciem kontroli Krajowej Izby Doradców Podatkowych w 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
1) Paragraf 2 otrzymuje następujące brzmienie

"Krajowa Komisja Rewizyjna KIDP powołuje Zespół Kontrolujący ds. Kontroli finansowania działalności statutowej i programowej w zakresie integracji środowiska doradców podatkowych oraz doskonalenia zawodowego członków Izby w 2014 r. z uwzględnieniem osiągniętych przychodów z tytułu odpłatności, w składzie:

1. Mariusz Durzyński - Kierownik Zespołu;

2. Urszula Cyszka;

3. Krystyna Brewka

4. Marzena Stępień."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.