Akt korporacyjny

Podat.2018.9.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 572/2018
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 11 września 2018 r.
w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 878/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 15 grudnia 2015 r. w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do reprezentowania w sprawach niecierpiących zwłoki, jako tymczasowy pełnomocnik szczególny

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  W szczegółowej instrukcji w sprawie trybu wyznaczania doradców podatkowych do reprezentowania w sprawach niecierpiących zwłoki, jako tymczasowy pełnomocnik szczególny, stanowiącej załącznik do uchwały nr 878/2015 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 15 grudnia 2015 r., § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. 1. Przewodniczący Zarządu Regionalnego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych po otrzymaniu od Przewodniczącego Krajowej Rady Doradców Podatkowych pisma dotyczącego wskazania doradcy podatkowego niezwłocznie, tj. nie później niż w ciągu 3 dni roboczych dokonuje wskazania doradcy podatkowego według kolejności alfabetycznej z listy doradców podatkowych o której mowa w § 7, uwzględniając przy tym kryterium właściwości miejscowej (t.j. wyznacza doradcę mającego swoją siedzibę możliwie najbliżej siedziby organu wnioskującego), a także kryterium ekonomiki procesowej (t.j. wyznacza tego samego doradcę do wszystkich spraw dotyczących tego samego podmiotu), z zastrzeżeniem § 2 ust. 2 instrukcji."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.