Akty korporacyjne

Podat.2019.3.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 marca 2019 r.

UCHWAŁA Nr 18/2019
KRAJOWEJ RADY DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie zmiany treści załącznika do uchwały nr 313/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych (ze zm.)

Na podstawie § 21 ust. 3 pkt 13 w zw. z § 21 ust. 4 Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych Krajowa Rada Doradców Podatkowych uchwala, co następuje:
§  1.  W Regulaminie działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych stanowiącym załącznik do uchwały nr 313/2018 Krajowej Rady Doradców Podatkowych z 19 czerwca 2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu działania Krajowej Rady Doradców Podatkowych oraz Prezydium Krajowej Rady Doradców Podatkowych (ze zm.) § 24 ust. 12 otrzymuje brzmienie:

"12. Głosy w głosowaniu w trybie obiegowym oddaje się w formie elektronicznej poprzez wybór: "za", "przeciw", "wstrzymuję się", zaś w sprawach uchwał dotyczących wpisu na listę, skreślenia z listy, wpisu do rejestru, skreślenia z rejestru oraz uchwał dotyczących przekształceń wpisów, dodatkowo istnieje możliwość wyłączenia się poprzez wybór: "wyłączam się"."

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.