Akty korporacyjne

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 83/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 794 ze zm.), uchwala się, co następuje.
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 19 dodaje się ust. 6 o treści:

"6. Komisja Rewizyjna składa wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu z inicjatywy własnej lub na wniosek 2/3 delegatów na Zjazd.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.