Akt korporacyjny

Podat.2018.1.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 stycznia 2018 r.

UCHWAŁA Nr 81/2018
V KRAJOWEGO ZJAZDU DORADCÓW PODATKOWYCH
z dnia 14 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 794 ze zm.) V Krajowy Zjazd Doradców Podatkowych, stanowi co następuje:
§  1.  W załączniku do uchwały nr 13/2002 Pierwszego Krajowego Zjazdu Doradców Podatkowych z dnia 27 stycznia 2002 r. w sprawie Statutu Krajowej Izby Doradców Podatkowych 1 , § 48 otrzymuje brzmienie:

"§ 48. 1. Zarząd Regionalnego Oddziału Izby wybierany jest w składzie od 5 do 15 członków.

2. Rada w wyjątkowych wypadkach może wyrazić zgodę na to, aby Zarząd Regionalnego Oddziału Izby składał się z mniejszej liczby członków.

3. Zarząd wybiera spośród swego grona Przewodniczącego oraz jego Zastępców, Sekretarza i Skarbnika.

4. Pracami Zarządu kieruje Przewodniczący, który w szczególności:

1) reprezentuje Zarząd Regionalnego Oddziału Izby,

2) sprawuje nadzór nad pracownikami biura w danym Regionalnym Oddziale Izby w zakresie określonym przez Radę.

5. Do realizacji swoich zadań Zarząd Regionalnego Oddziału Izby może powoływać komisje, określając ich zadania, zasady działania i skład osobowy.

6. Kadencja Zarządu Regionalnego Oddziału Izby trwa 4 lata.

7. Mandaty członków Zarządów Regionalnego Oddziału bieżącej kadencji wygasają wraz z ukonstytuowaniem się nowego Zarządu Regionalnego Oddziału nie wcześniej niż z odbyciem Zjazdu i nie później niż w terminie 90 dni od zakończenia Zjazdu.

8. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Regionalnego Oddziału Izby z przyczyny, o której mowa w § 11 ust. 4:

1) mandat obejmuje osoba, która w wyborach otrzymała największą liczbę ważnie oddanych głosów spośród tych kandydatów, którzy nie zostali wybrani.

2) jeżeli więcej niż jeden kandydat na członka Zarządu Regionalnego Oddziału Izby uzyskał taką, samą liczbę ważnie oddanych głosów uprawniających do objęcia zwolnionego mandatu, Zarząd Regionalnego Oddziału Izby przeprowadza losowanie spośród nich w celu ustalenia pierwszeństwa do objęcia zwolnionego mandatu. O terminie i miejscu losowania Zarząd Regionalnego Oddziału Izby przeprowadzający losowanie zawiadamia tych kandydatów.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.
1 tekst jednolity wprowadzony Stanowiskiem Krajowej Rady Doradców Podatkowych z dnia 31 marca 2014 r.