Akt korporacyjny

PAN.2018.6.21

| Akt nieoceniany
Wersja od: 21 czerwca 2018 r.

UCHWAŁA Nr 3/2018
ZGROMADZENIA OGÓLNEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 21 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej powołanej na kadencję 2015-2018

Na podstawie art. 15 ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869, 2201) oraz § 17 ust. 4 statutu Polskiej Akademii Nauk stanowiącego załącznik do uchwały Nr 8/2010 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 24 listopada 2010 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 28 grudnia 2010 r. zmienionego uchwałą Nr 8/2012 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 25 września 2012 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 26 listopada 2012 r., zmienionego uchwałą Nr 1/2015 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 19 marca 2015 r. zatwierdzonego przez Prezesa Rady Ministrów w dniu 8 czerwca 2015 r. uchwala się, co następuje:
§  1.  W uchwale Nr 7/2014 Zgromadzenia Ogólnego Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej na kadencję 2015-2018 w § 1 pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Aleksander Welfe;"

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE

W związku ze śmiercią Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej prof. Wiesława M. Grudzewskiego Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk wybrało na członka Komisji Rewizyjnej do końca kadencji 2015-2018 prof. Aleksandra Welfe, czł. koresp. PAN. Zgodnie z § 17 ust. 2 Statutu Polskiej Akademii Nauk kandydat został wyłoniony przez zebranie plenarne Wydziału I Nauk Społecznych i Humanistycznych PAN.