PAN.2018.1.19

| Akt nieoceniany
Wersja od: 19 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 9 /2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 19 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 5/ZP/2018

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
1. Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 131/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Świadczenie usług doradczych dla Polskiej Akademii Nauk dotyczących spółki Dom Handlowy Nauki sp. z o.o.", nr 5/ZP/2018

- odwołuje się Panią Ewelinę Kamińską z pełnienia funkcji członka Komisji Przetargowej,
- powołuje się Panią Renatę Witt do pełnienia funkcji członka Komisji Przetargowej.
2. Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie otrzymują:

1) Ewelina Kamińska

2) Renata Witt