PAN.2018.2.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 lutego 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 7 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 4/ZP/2018

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1.  Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 142/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk", nr 4/ZP/2018

- odwołuje się Panią Beatę Harazińską, Panią Elżbietę Jamroz i Panią Annę Zawadzką z pełnienia funkcji członka Komisji Przetargowej,
- powołuje się Panią Katarzynę Czarnecką do pełnienia funkcji członka Komisji Przetargowej.
2.  Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie otrzymują:

1) Beata Harazińska

2) Elżbieta Jamroz

3) Anna Zawadzka