Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 4/ZP/2018. - OpenLEX

Zmiana składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 4/ZP/2018.

Akty korporacyjne

PAN.2018.1.25

Akt nieoceniany
Wersja od: 25 stycznia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 12/ 2018
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 25 stycznia 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji Przetargowej do postępowania nr 4/ZP/2018

Na podstawie ust. 6 Decyzji Nr 48/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 listopada 2016 roku w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych na usługi, dostawy i roboty budowlane przez Kancelarię Akademii, pomocnicze jednostki naukowe, placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej oraz inne jednostki organizacyjne Akademii
§  1. 
1. 
Dokonuje się następujących zmian w składzie Komisji Przetargowej powołanej Zarządzeniem nr 142/2017 Kanclerza Polskiej Akademii Nauk z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą:

"Świadczenie usług w zakresie druku, oprawy introligatorskiej i dostawy do siedziby Zamawiającego publikacji naukowych Polskiej Akademii Nauk", nr 4/ZP/2018

-
powołuje się Panią Annę Zawadzką do pełnienia funkcji członka Komisji Przetargowej.
2. 
Pozostały skład Komisji Przetargowej nie ulega zmianie.
§  2. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie otrzymują:

1) Anna Zawadzka