Rewid.2018.2.14

| Akt nieoceniany
Wersja od: 14 lutego 2018 r.

UCHWAŁA Nr 1889/37/2018
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie zmiany składu Komisji ds. finansowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1089) uchwala się, co następuje:
§  1.  W składzie Komisji ds. finansowych wprowadza się następujące zmiany:
1) Hanna Sztuczyńska zostaje powołana na funkcję przewodniczącej Komisji ds. finansowych;
2) Jolanta Gałuszka zostaje odwołana z funkcji przewodniczącej Komisji ds. finansowych i pozostaje w składzie tej Komisji jako członek Komisji ds. finansowych.
§  2.  Z dniem podjęcia niniejszej uchwały skład Komisji ds. finansowych będzie następujący:
1) Hanna Sztuczyńska - przewodnicząca;
2) Marek Błaszczak - członek;
3) Jolanta Gałuszka - członek;
4) Maciej Ostrowski - członek.
§  3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.