Radc.2017.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 59/X/2017
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2017 r.
w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku

Na postawie art. 60 pkt 8 lit. h ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 233, 1597 i 2261 oraz z 2017 r poz. 1139) uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku, stanowiącym załącznik do uchwały Nr 103/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku 1  wprowadza się następujące zmiany w § 6:
1) w ust. 1 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

"1) 2 punkty za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach lub szkoleniu e-learningowym w charakterze słuchacza lub uczestnika;

2) 4 punkty za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu, warsztatach lub szkoleniu e-learningowym w charakterze wykładowcy lub prowadzącego albo każde opracowane 25 ekranów szkolenia e-learningowego;";

2) po ust. 2 dodaje się 2a w brzmieniu:

"2a. Przez ekran, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, należy rozumieć 500 znaków tekstu pisanego lub 30 sekund filmu uzupełniającego szkolenie e-learningowe bazujące na tekście, przy czym każde rozpoczęte 30 sekund uważa się za pełny ekran.".

§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
1 Niniejsza uchwała została zmieniona uchwałą Nr 119/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku oraz uchwałą Nr 45/X/2017 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 9 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Regulaminu zasad wypełniania obowiązku doskonalenia zawodowego przez radców prawnych i zadań organów samorządu służących zapewnieniu przestrzegania tego obowiązku.