Radc.2018.9.22

| Akt nieoceniany
Wersja od: 22 września 2018 r.

UCHWAŁA Nr 100/X/2018
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 22 września 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy

Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. g ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz. 138, 723, 1467 i 1669) uchwala się, co następuje:
§  1.  W Regulaminie wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy stanowiącym załącznik do uchwały Nr 97/IX/2015 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 września 2015 w sprawie Regulaminu wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy 1 , wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 1 wyrazy "ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1255)" zastępuje się wyrazami "ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej";
2) § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Radca prawny wyznaczony do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje wykonywane czynności zgodnie z art. 7 ustawy, o której mowa w § 1.";

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały;
4) w załączniku nr 1 użyte trzykrotnie wyrazy "ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467)" zastępuje się wyrazami "ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej";
5) uchyla się załącznik nr 2.
§  2.  Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem § 1 pkt 1 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

Załącznik nr 1 do Regulaminu wyznaczania radców

prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i

dokumentowania tej pomocy

Wzór deklaracji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej

_______________________________________, dn. ___________

(imię i nazwisko radcy prawnego)

____________________________

(nr wpisu)

Deklaruję udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467) w oparciu o umowę ze starostą powiatu

_____________________________________________________________________*

w charakterze: wyznaczonego radcy prawnego / zastępcy wyznaczonego radcy prawnego**

Wskazuję:

- jako miejsce wykonywania czynności _______________________________

_________________________________________________________________***

- dni tygodnia, w których mogę udzielać pomocy _______________________

____________________________________________________________________

- godziny udzielania pomocy __________________________________ przy uwzględnieniu możliwości wydłużenia czasu trwania dyżuru bez wzrostu wynagrodzenia.

Oświadczam, że znane mi są przepisy ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467) oraz Regulaminu wyznaczania radców prawnych do nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy. Zobowiązuje się do ich przestrzegania.

Spełniam warunki do bycia mediatorem określone w art. 4a ust. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej w brzmieniu uwzględniającym zmiany przewidziane w ustawie z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1467) TAK/NIE****

Spełniam warunki w zakresie specjalizacji udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej podczas poszczególnych dyżurów wymagane przez Powiat.

Nie byłem karany dyscyplinarnie.

Nie została ze mną rozwiązana, z przyczyn dotyczących radcy prawnego, umowa o udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zawarta na podstawie art. 6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.

Dopełniłem obowiązku zawodowego w zakresie doskonalenia zawodowego w ostatnim cyklu szkoleniowym.

Nie zalegam z opłatami z tytułu składek członkowskich w dniu składania deklaracji.

 ____________________

 (podpis radcy prawnego)

* jeden dokument deklaracji może dotyczyć tylko jednego powiatu, w przypadku chęci świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w większej liczbie powiatów na każdy powiat należy wypełnić odrębną deklarację

** podkreślić właściwą (-e) opcję (-e)

*** wskazać kolejno deklarowane miejsca

**** niepotrzebne skreślić

1 Niniejszy Regulamin został zmieniony uchwałą Nr 122/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 12 marca 2016 r. zmieniającą Regulamin wyznaczania radców prawnych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i dokumentowania tej pomocy.