Zmiana regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów.

Akty korporacyjne

Rewid.2016.4.12

Akt nieoceniany
Wersja od: 12 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr 488/12/2016
KRAJOWEJ RADY BIEGŁYCH REWIDENTÓW
z dnia 12 kwietnia 2016 r.
w sprawie zmiany regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz.1011 z późn.zm.) w związku z § 12 ust. 2 statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, stanowiącego załącznik do uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 21 marca 2010 r. w sprawie statutu Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, zmienionej uchwałą Nr 46 VIII Krajowego Zjazdu Biegłych Rewidentów z dnia 26 czerwca 2015 r. zmieniającą statut Krajowej Izby Biegłych Rewidentów, uchwala się, co następuje:
§  1.
W Załączniku do uchwały Nr 104/4/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 8 września 2015 r. w sprawie regulaminu działania Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, wprowadza się następujące zmiany:
1)
§ 20 otrzymuje brzmienie:

"1) § 20. 1. Z posiedzenia Rady sporządza się protokół, w którym odnotowuje się: stwierdzenie prawomocności obrad, porządek obrad, podjęte uchwały, postanowienia, stanowiska, komunikaty, wyniki głosowań oraz podstawowe informacje o przebiegu posiedzenia, w tym główne tezy wystąpień.

2. Załącznikami do protokołu są:

1) podjęte uchwały, postanowienia, stanowiska, komunikaty wraz z uzasadnieniami;

2) protokoły komisji skrutacyjnej oraz karty głosowań tajnych;

3) listy obecności;

4) oświadczenia złożone do protokołu na ręce prezesa.

3. Projekt protokołu opracowywany jest w Biurze, pod nadzorem sekretarza, który przedstawia go do zatwierdzenia na najbliższym posiedzeniu Rady w drodze głosowania członków Rady. W protokole umieszcza się wzmiankę o jego zatwierdzeniu.

4. Tekst protokołu udostępnia się członkom Rady w formie elektronicznej na 7 dni przed kolejnym posiedzeniem.

5. Członek Rady, a także inna osoba zabierająca głos w dyskusji, może zgłosić uwagi do protokołu na 2 dni robocze przed najbliższym posiedzeniem. O przyjęciu lub odrzuceniu tych uwag wstępnie rozstrzyga sekretarz, a o ostatecznym przyjęciu protokołu decyduje Rada. Wyłącznie w szczególnych przypadkach uwagi do projektu protokołu mogą być zgłaszane w trakcie posiedzenia Rady.

6. Osobom uczestniczącym w posiedzeniu Rady niebędącym członkami Rady udostępniane są wyłącznie fragmenty projektu protokołu, dotyczące ich głównych tez wystąpień; ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.

7. Zatwierdzone przez Radę i podpisane przez prezesa i sekretarza protokoły posiedzeń, bez załączników, udostępniane są biegłym rewidentom na stronie internetowej Izby po załogowaniu się na indywidualne konto biegłego rewidenta.

8. Posiedzenia Rady są utrwalane za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk. Po zatwierdzeniu protokołu przez Radę, sekretarz zleca wskazanemu imiennie pracownikowi Działu Samorządowego Biura Izby usunięcie z elektronicznego nośnika zawierającego zapis obrad danych w sposób uniemożliwiający ich odtworzenie, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zatwierdzenia protokołu przez Radę.

§  2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z tym że zapisy dotyczące § 1 ust. 7 dotyczą wszystkich protokołów Rady.