Akt korporacyjny

PAN.2017.11.29

| Akt nieoceniany
Wersja od: 29 listopada 2017 r.

ZARZĄDZENIE Nr 137/2017
KANCLERZA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 29 listopada 2017 r.
w sprawie zmiany procedur gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk wprowadzonych Zarządzeniem 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 r.

Na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869), Nauk (Dz.U. z 2017 r. poz. 1869), postanawiam co następuje:
1. Zmieniam Procedury dotyczące gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność lub będącymi w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk wprowadzone Zarządzeniem 15/2017 z dnia 13 lutego 2017 r., które uzyskują brzmienie określone w załącznikach do niniejszego Zarządzenia:
1) "Zasady gospodarowania nieruchomościami użyczonymi instytutom Polskiej Akademii Nauk" określone w załączniku nr 1;
2) "Zasady gospodarowania nieruchomościami oddanymi do zarządzania jednostkom organizacyjnym Polskiej Akademii Nauk nieposiadającym osobowości prawnej", określone w załączniku nr 2;
3) "Zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk", określone w załączniku nr 3;
4) "Zasady sprzedaży mieszkań stanowiących własność Polskiej Akademii Nauk" określone w załączniku nr 4;
5) "Zasady najmy i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk", określone w załączniku nr 5;
6) "Regulamin pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk", określony w załączniku nr 6;
7) "Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk", określony w załączniku nr 7.
2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Zasady gospodarowania nieruchomościami użyczonymi Instytutom Polskiej Akademii Nauk

1. Ustala się zasady gospodarowania nieruchomościami użyczonymi Instytutom Polskiej Akademii Nauk zwane dalej, "Zasadami".

2. W sprawie mają zastosowanie w szczególności następujące przepisy:

a) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1869)

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

c) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

3. Dyrektor instytutu odpowiada za działania podejmowane w odniesieniu do nieruchomości użyczonych przed Prezesem Polskiej Akademii Nauk i Kanclerzem Polskiej Akademii Nauk zgodnie z zawartą umową użyczenia i powołanymi powyżej przepisami.

4. Dyrektor instytutu może przekazać wykonywanie zadań dotyczących przestrzegania oraz realizacji praw i obowiązków związanych z gospodarowaniem nieruchomościami wskazanym imiennie pracownikom.

5. Instytut zobowiązany jest do:

a) korzystania z nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla prowadzenia działalności określonej w statucie kierowanego przez siebie Instytutu,

b) uzyskania, pod rygorem nieważności pisemnej zgody Kanclerza Akademii na zmianę przeznaczenia nieruchomości (tak faktycznego, jak i formalnoprawnego),

c) utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem zużycia będącego następstwem normalnego używania,

d) ponoszenia odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach powstałe z jego winy i naprawienie ich.

6. Instytut, korzystając z przekazanych nieruchomości, zobowiązany jest do:

a) ponoszenia zwykłych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w stanie niepogorszonym, w tym koszów bieżących napraw i konserwacji,

b) ponoszenia kosztów za korzystanie z energii elektrycznej, wody, gazu, telefonu, usług komunalnych i innych,

c) składania deklaracji oraz ponoszenia na ich podstawie wszelkich obciążeń publiczno-prawnych związanych z nieruchomością, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego,

d) ponoszenia kosztów ubezpieczenia budynków i innych naniesień.

7. Instytut powinien wykazywać należytą dbałość o przekazaną nieruchomość, poprzez:

a) prowadzenie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości,

b) zapewnienie właściwej eksploatacji nieruchomości i bezpieczeństwa jej użytkowania, w tym nadzór nad przeglądami okresowymi i technicznymi,

c) prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej (książki obiektów budowlanych, dokumentacja architektoniczno-budowlana i inne),

d) prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji formalno-prawnej (odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, informacje o przeznaczeniu w planach zagospodarowania przestrzennego, decyzje o wpisie do rejestru zabytków i inne),

e) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym i zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym sporządzanie planu remontów,

f) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość,

g) realizację innych czynności niezbędnych, by nieruchomość była użytkowana zgodnie z wymogami prawa, przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska i utrzymana w należytym stanie technicznym.

8. Instytut przejściowo, w okresie obowiązywania umowy użyczenia, ma prawo powierzyć do wynajmu lub wydzierżawienia, podmiotom innym niż placówki naukowe działające w strukturze PAN, niezagospodarowane części nieruchomości, i w związku z tym:

a) ma prawo pobierania opłat, będących odzwierciedleniem realnych wartości rynkowych, należnych z tego tytułu. Opłaty te stanowią przychody własne jednostki i mogą być przeznaczone na:

- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomością,

- wyposażenie związane z działalnością określoną w statucie instytutu;

b) nie może, pod rygorem nieważności, zawierać umów najmu lub dzierżawy, których treść wskazuje na uprawnienie najemcy/dzierżawcy do pierwokupu lub wykupu nieruchomości.

9. Zawarcie umów najmu lub dzierżawy z osobami trzecimi wymaga, pod rygorem nieważności, uzyskania zgody Prezesa i Prezydium Polskiej Akademii Nauk stosownie do zapisów art. 54 ustawy o Polskiej Akademii Nauk tj. w przypadku gdy nieruchomość jest składnikiem aktywów trwałych instytutu, a wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej w zakresie oddania tego składnika do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym przekracza 200 000 zł.

W pozostałych przypadkach zgodę na zawarcie umów najmu lub dzierżawy z osobami trzecimi wyraża Kanclerz Polskiej Akademii Nauk. Dyrektor Instytutu zobowiązany jest do uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

10. Dyrektor Instytutu, jako zarządzający nieruchomością użyczoną, zobowiązany jest do:

a) uzyskania odrębnego pełnomocnictwa Kanclerza Polskiej Akademii Nauk do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, składania deklaracji i oświadczeń w sprawach podatków i opłat od nieruchomości użyczonych,

b) uzyskania - każdorazowo - zgody Kanclerza Polskiej Akademii Nauk wydanej w formie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w tym budowa, przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja a także remonty inne niż mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym),

c) uzyskania odrębnego pełnomocnictwa Kanclerza Polskiej Akademii Nauk do czynności polegających na obciążeniu nieruchomości służebnością niezależnie od jej charakteru.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Zasady gospodarowania nieruchomościami oddanymi do zarządzania jednostkom organizacyjnym Polskiej Akademii Nauk nieposiadającym osobowości prawnej

1. Ustala się zasady gospodarowania nieruchomościami oddanymi do zarządzania jednostkom organizacyjnym Polskiej Akademii Nauk nieposiadającym osobowości prawnej, zwane dalej "Zasadami".

2. Niniejsze Zasady stosuje się także do nieruchomości zarządzanych bezpośrednio przez Kancelarię Polskiej Akademii Nauk. W tym przypadku określenie "dyrektor jednostki" odnosi się do dyrektora Biura Organizacyjno-Majątkowego, a w przypadku likwidacji jednostki organizacyjnej do likwidatora.

3. W sprawie mają zastosowanie, w szczególności, następujące przepisy:

a) ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1869);

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn.zm.);

c) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.).

4. Dyrektor jednostki organizacyjnej Polskiej Akademii Nauk nieposiadającej osobowości prawnej, zwaną dalej "jednostką" jest zarządcą nieruchomości i odpowiada za działania podejmowane w odniesieniu do nieruchomości przekazanych do zarządzania, przed Kanclerzem Polskiej Akademii Nauk.

5. Jednostka zobowiązana jest do:

a) korzystania z nieruchomości zgodnie z ich przeznaczeniem oraz w zakresie niezbędnym dla prowadzenia działalności określonej w statucie kierowanej przez siebie jednostki;

b) uzyskania, pod rygorem nieważności pisemnej zgody Kanclerza Polskiej Akademii Nauk na zmianę przeznaczenia nieruchomości;

c) utrzymywania nieruchomości w stanie niepogorszonym, z wyłączeniem zużycia będącego następstwem normalnego używania;

d) ponoszenia odpowiedzialności za szkody w nieruchomościach powstałe z jej winy i naprawienie ich.

6. Jednostka korzystając z nieruchomości przekazanych do zarządzania zobowiązana jest do:

a) ponoszenia zwykłych kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości w stanie niepogorszonym, w tym koszów bieżących napraw i konserwacji;

b) ponoszenia kosztów za korzystanie z energii elektrycznej, wody, gazu, telefonu, usług komunalnych i innych. W celu realizacji tego obowiązku Dyrektor jednostki zarządzającej uprawniony jest do zawarcia, w imieniu Polskiej Akademii Nauk umów na dostawę mediów, wyłącznie na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;

c) składania deklaracji oraz ponoszenia na ich podstawie wszelkich obciążeń publicznoprawnych związanych z nieruchomością, w tym podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz opłat z tytułu użytkowania wieczystego, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa;

d) ponoszenia kosztów ubezpieczenia budynków i innych naniesień, na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.

7. Jednostka powinna wykazywać należytą dbałość o przekazaną nieruchomość, poprzez:

a) prowadzenie właściwej gospodarki ekonomiczno-finansowej nieruchomości;

b) zapewnienie właściwej eksploatacji nieruchomości i bezpieczeństwa jej użytkowania, w tym:

- nadzór nad przeglądami okresowymi i technicznymi.

- prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji technicznej (książki obiektów budowlanych, dokumentacja architektoniczno-budowlana i inne),

- prowadzenie oraz przechowywanie dokumentacji formalno-prawnej (odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy z ewidencji gruntów, informacje o przeznaczeniu w planach zagospodarowania przestrzennego, decyzje o wpisie do rejestru zabytków i inne);

c) utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym i zgodnie z jej przeznaczeniem, w tym sporządzanie planu remontów;

d) uzasadnione inwestowanie w nieruchomość;

e) realizacje innych czynności niezbędnych, by nieruchomość była użytkowana zgodnie z wymogami prawa, przeznaczeniem, wymaganiami ochrony środowiska, zaleceniami konserwatora zabytków i utrzymana w należytym stanie technicznym.

8. Jednostka przejściowo, w okresie obowiązywania decyzji Prezesa o przekazaniu do zarządzania, ma prawo powierzyć do wynajmu lub wydzierżawienia, podmiotom innym niż placówki naukowe działające w strukturze PAN, niezagospodarowane części nieruchomości i w związku z tym:

a) ma prawo pobierania opłat będących odzwierciedleniem realnych wartości rynkowych, należnych z tego tytułu. Opłaty te stanowią przychody własne jednostki i mogą być przeznaczone na:

- wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomością,

- wyposażenie związane z działalnością określoną w jej statucie;

b) zawarcie umów najmu lub dzierżawy z osobami trzecimi bez względu na okres trwania tych umów wymaga, pod rygorem nieważności, uzyskania zgody Kanclerza Polskiej Akademii Nauk wyrażonej na piśmie popartej udzieleniem pełnomocnictwa oraz ogłoszenia przetargu stosownie do zapisów art. 76 ustawy o Polskiej Akademii Nauk oraz do obowiązujących procedur wewnętrznych;

c) zawarcie umów najmu lub dzierżawy wymaga uzyskania zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do zapisów art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, w zakresie oddania tych składników do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym, w przypadku gdy wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 1.000.000 zł;

d) umowy w sprawie oddania nieruchomości przekazanych do zarządzania do korzystania innym podmiotom na podstawie umów prawa cywilnego (w tym najem i dzierżawa) zawierane są przez dyrektora jednostki w imieniu PAN na podstawie odrębnego upoważnienia.

9. Dyrektor jednostki, jako zarządzający zobowiązany jest do:

a) uzyskania odrębnego pełnomocnictwa Kanclerza Polskiej Akademii Nauk do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, składania deklaracji i oświadczeń w sprawach podatków i opłat od nieruchomości przekazanych do zarządzania / administrowania;

b) uzyskania - każdorazowo - zgody Kanclerza Polskiej Akademii Nauk wydanej w formie oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (w tym budowa, przebudowa i rozbudowa oraz modernizacja a także remonty inne niż mające na celu utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym).

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk

1. Ustala się zasady sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk zwane dalej "Zasadami".

2. W sprawie mają zastosowanie w szczególności następujące przepisy:

a) art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1869);

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1490).

3. Z inicjatywą sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk mogą występować:

a) Wiceprezesi Polskiej Akademii Nauk,

b) Prezesi Oddziałów i Przewodniczący Rad Kuratorów właściwych Wydziałów,

c) Dyrektorzy jednostek PAN, zarządzający daną nieruchomością lub oddaną im w użyczenie,

d) Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego.

4. Wniosek dotyczący zbycia nieruchomości kierowany jest, w formie pisemnej, odpowiednio do:

a) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, jeżeli składany jest przez podmioty wymienione w pkt. 3 lit. a i b,

b) Kanclerza Polskiej Akademii Nauk, jeżeli składany jest przez podmioty wymienione w pkt. 3 lit. c i d.

5. Wniosek, składany przez podmioty wymienione w pkt 3 lit. a-d powinien zawierać:

a) dane formalno-prawne nieruchomości, w tym nr księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz odpowiednio wypis z kartoteki budynków,

b) informację o dotychczasowym sposobie wykorzystania nieruchomości i kosztach jej utrzymania,

c) informacje o poniesionych nakładach, kosztach remontów i modernizacjach za okres ostatnich 10 lat,

d) informację o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - informację o przeznaczeniu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

e) informację o ewentualnych obciążeniach nieruchomości (np.: umowa najmu, użyczenia, służebność, hipoteka),

f) informację o wysokości ponoszonych przez jednostkę podatków i opłat z tytułu użytkowania nieruchomości (w tym: podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny, opłata z tytułu użytkowania wieczystego itp.).

6. Wniosek przekazywany jest następnie do Biura Organizacyjno-Majątkowego, w celu dokonania stosownej analizy i weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, w tym w zakresie ustalenia przeznaczenia nieruchomości w wykazach, o których mowa w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy regulujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620).

7. W przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości określonej w wykazach, o których mowa w art. 70 ust 1 i 2 ustawy z 30 kwietnia 2010 r. przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96, poz. 620), Biuro Organizacyjno-Majątkowe przygotowuje opinię dla Prezesa Akademii i Kanclerza Akademii dotyczącą możliwości sprzedaży nieruchomości, zawierającą m.in. informacje, o których mowa w pkt. 5 lit. a-f oraz wskazanie przyczyny zmiany przeznaczenia nieruchomości.

8. W przypadku akceptacji Biuro Organizacyjno-Majątkowe koordynuje działania zmierzające do sprzedaży nieruchomości, w tym w szczególności:

a) zgromadzenie dokumentów dla nieruchomości objętej wnioskiem, w tym odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, zaświadczenie z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w sprawie przeznaczenia terenu, wypisy z kartoteki budynków lub lokali oraz dokumentację technicznobudowlanej (o ile jest to wymagane) i określenie wartości nieruchomości,

b) ustalenie kwestii obciążenia nieruchomości objętej wnioskiem (umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, służebności, hipoteka itp.) oraz istnienie innych roszczeń do nieruchomości,

c) ustalenie konieczności zlecenia, przed sprzedażą, podziałów geodezyjnych nieruchomości bądź ich scalenia,

d) ustalenie stanu uregulowania płatności w zakresie podatków i opłat obciążających daną nieruchomość,

e) ustalenie istnienia prawa pierwokupu, konieczność uzyskania wymaganych przepisami prawa zgód, zezwoleń, pozwoleń, decyzji administracyjnych odpowiednich organów administracji państwowej i/lub samorządowej,

f) ustalenie trybu i terminu zbycia nieruchomości, a także kosztów niezbędnych do poniesienia w związku ze sprzedażą nieruchomości.

9. Sprzedaż nieruchomości wymaga zgody Kanclerza Polskiej Akademii Nauk w formie zarządzenia.

10. Projekt zarządzenia, o którym mowa w ust. 9 przygotowuje Biuro Organizacyjno- Majątkowe.

11. Działania zmierzające do uzyskania wymaganych zaleceń, zgód, decyzji administracyjnych organów administracji publicznej realizuje Biuro Organizacyjno- Majątkowe lub Dyrektor jednostki Polskiej Akademii Nauk, na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

12. Zadania Biura Organizacyjno-Majątkowego, związane ze sprzedażą nieruchomości obejmują koordynację działań zmierzających do sprzedaży nieruchomości, w tym w szczególności:

a) zlecenie wykonania operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości,

b) przygotowanie informacji dla Biura Finansów i Budżetu pozwalającej na ustalenie właściwej stawki VAT dla zbywanej nieruchomości,

c) przygotowanie projektu treści ogłoszenia o zbyciu nieruchomości,

d) zamieszczenie ogłoszenia o zbyciu nieruchomości (w formach przewidzianych przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami),

e) przekazanie sekretarzowi Komisji Przetargowej kompletu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu lub rokowań,

f) odebranie całości dokumentacji z przeprowadzonego przetargu lub rokowań, po zakończeniu prac Komisji Przetargowej,

g) zlecenie wykonania projektu aktu notarialnego umowy sprzedaży przez notariusza,

h) przygotowanie wniosku do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, o wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych Polskiej Akademii Nauk, o ile wartość rynkowa tych składników albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 1.000.000,00 zł.

13. Cena wywoławcza sprzedawanej nieruchomości w pierwszym przetargu nie może być niższa od wartości rynkowej nieruchomości określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększonej o właściwą stawkę VAT.

14. Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może odwołać, unieważnić lub zamknąć ogłoszony przetarg lub rokowania bez podania przyczyny.

15. Zawarcie umowy z nabywcą następuje w formie aktu notarialnego. Umowę zawiera w imieniu Polskiej Akademii Nauk Kanclerz lub osoba przez niego upoważniona na podstawie notarialnego pełnomocnictwa.

16. Środki finansowe pochodzące ze zbycia nieruchomości gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym Polskiej Akademii Nauk, o którym mowa w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

17. Niniejszych Zasad sprzedaży nieruchomości stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk nie stosuje się w odniesieniu do sprzedaży mieszkań na rzecz osób uprawnionych w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 52).

ZAŁĄCZNIK Nr  4

Zasady sprzedaży mieszkań stanowiących własność Polskiej Akademii Nauk

1. Ustala się zasady sprzedaży mieszkań będących własnością Polskiej Akademii Nauk osobom uprawnionym zwane dalej: "Zasadami".

2. W sprawie mają zastosowanie następujące przepisy:

a) ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz. U. z 2015 r. poz. 1892 z późn.zm.),

b) ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 52),

c) ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U z 2017 r. nr 1869).

3. Mieszkaniem, w rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa jest:

a) lokal mieszkalny - w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali będący własnością Polskiej Akademii Nauk,

b) zabudowana jednorodzinnym budynkiem mieszkalnym nieruchomość gruntowa, będąca własnością Polskiej Akademii Nauk lub oddana jej w użytkowania wieczyste, przy czym działka nie powinna przekraczać rozmiarów niezbędnych do prawidłowego i racjonalnego korzystania z budynku i urządzeń z nim związanych.

4. Osobą uprawnioną, której przysługuje prawo do nabycia mieszkania na zasadach preferencyjnych jest:

a) najemca, zajmujący mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale; za osobę uprawnioną uznaje się także pracownika Polskiej Akademii Nauk albo poprzednika prawnego PAN, z którym przed 12 listopada 1994 r. zawarto umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy;

b) stale zamieszkały z najemcą w chwili jego śmierci, małżonek, zstępny, wstępny, rodzeństwo, osoba go przysposabiająca albo przez niego przysposobiona oraz osoba pozostająca we wspólnym gospodarstwie domowym.

5. Sprzedaży mieszkania dokonuje się po cenie ustalonej przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego, na zasadach określonych w ustawie o gospodarce nieruchomo ściami,

a) łącznie pomniejszonej o:

- 6% za każdy rok pracy osoby uprawnionej,

- 3% za każdy rok najmu tego mieszkania,

przy czym łączna obniżka nie może przekraczać 95% ceny sprzedaży mieszkania,

b) na wniosek osób, o których mowa w pkt. 4 b) niniejszych Zasad, uwzględnia się zamiast zaliczonego jej okresu najmu, okres pracy lub najmu najemcy, jeżeli jest on korzystniejszy,

c) jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt, rencista lub wdowa (wdowiec) po nim (po niej), cena nabycia mieszkania ustalana jest na 5% jego wartości.

6. Osoba, zajmująca mieszkanie bez tytułu prawnego nie jest uprawniona do jego nabycia.

7. Mieszkania, co do których brak jest osób uprawnionych zostaną sprzedane w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz wewnętrznych procedurach Polskiej Akademii Nauk.

8. Sprzedaż mieszkań w obiektach zabytkowych, wpisanych do rejestru zabytków lub też będących przedmiotem postępowania o wpisanie do rejestru zabytków, może nastąpić wtedy, gdy jest to zgodne z interesem Polskiej Akademii Nauk i nie wpływa negatywnie na utrzymanie zorganizowanego zespołu zabytkowego.

9. Przed podjęciem działań zmierzających do sprzedaży mieszkań w obiektach zabytkowych o planowanej sprzedaży należy powiadomić właściwego konserwatora zabytków.

10. Działaniami zmierzającymi do sprzedaży mieszkań, o których mowa w pkt 3 koordynuje Dyrektor jednostki Polskiej Akademii Nauk zarządzającej nieruchomością/mieszkaniami lub w uzasadnionych wypadkach Dyrektor Biura Organizacyjno-Majątkowego Polskiej Akademii Nauk.

11. Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o Dyrektorze jednostki Polskiej Akademii Nauk stosuje się odpowiednio do Dyrektora Biura Organizacyjno- Majątkowego Polskiej Akademii Nauk, a w przypadku likwidacji jednostki do likwidatora.

12. Dyrektor jednostki Polskiej Akademii Nauk zarządzającej nieruchomością, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa i wewnętrznymi procedurami Polskiej Akademii Nauk, kompletuje dokumentację niezbędną do zawarcia umowy sprzedaży mieszkania oraz zgłasza do Kanclerza Polskiej Akademii Nauk konieczność zlecenia oszacowania jego wartości rynkowej.

13. Dyrektor jednostki zarządzającej mieszkaniami sporządza wykaz mieszkań przeznaczonych do sprzedaży. Wykaz ten powinien zawierać podstawowe dane identyfikujące nieruchomość tj.:

a) adres nieruchomości,

b) numer księgi wieczystej,

c) oznaczenie nieruchomości wg danych z ewidencji gruntów i budynków,

d) powierzchnię lokalu, pomieszczeń przynależnych i działki,

e) wysokość przysługującej bonifikaty (w %).

14. Kanclerz Polskiej Akademii Nauk zatwierdza, na wniosek dyrektora jednostki, wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, o którym mowa w pkt. 13 powyżej.

15. Po zatwierdzeniu wykazu przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk dyrektor jednostki zarządzającej mieszkaniami zawiadamia na piśmie (za potwierdzeniem odbioru), osoby uprawnione lub najemców o przeznaczeniu mieszkań na sprzedaż, wyznaczając trzymiesięczny termin do złożenia pisemnego oświadczenia o zamiarze nabycia mieszkania na warunkach podanych w zawiadomieniu. Termin ten liczony jest od dnia doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej wykupem.

16. W zawiadomieniu podaje się:

a) wartość rynkową mieszkania przeznaczonego do sprzedaży określoną przez rzeczoznawcę majątkowego,

b) wysokość przysługującej bonifikaty (w %),

c) wartość mieszkania po zastosowaniu bonifikaty,

d) wysokość zaliczki,

e) kwotę ogółem do zapłaty.

17. W razie niezłożenia oświadczenia w terminie, o którym mowa w pkt. 15 stosuje się przepisy dotyczące przekazania mieszkań, określone w ustawie z dnia 12 października 1994 r. o zasadach przekazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa (Dz. U. z 2014 r. poz. 1381).

18. Wykaz mieszkań przeznaczonych na sprzedaż wywieszany jest w siedzibie jednostki organizacyjnej Polskiej Akademii Nauk prowadzącej sprzedaż na okres nie krótszy niż trzy miesiące.

19. Z osobami, które złożyły pisemne oświadczenie o zamiarze nabycia mieszkania dyrektor jednostki zarządzającej mieszkaniami, sporządza protokół uzgodnień, w którym ustala się istotne warunki umowy sprzedaży nieruchomości oraz określa sposób pokrycia przez nabywcę kosztów sporządzenia aktu notarialnego, a w przypadku pobrania zaliczki sposób jej rozliczenia.

20. Koszty sporządzenia aktu notarialnego i założenia księgi wieczystej ponosi nabywca mieszkania.

21. Kopia umowy sprzedaży sporządzonej w formie aktu notarialnego jest niezwłocznie przekazywana do Głównego Księgowego Akademii - za pośrednictwem Biura Organizacyjno-Majątkowego - w celu wystawienia faktury oraz dokonania niezbędnych zmian w ewidencji środków trwałych.

22. Oryginał aktu notarialnego umowy sprzedaży przechowywany jest w Biurze Organizacyjno-Majątkowym Polskiej Akademii Nauk.

23. Środki finansowe pochodzące ze sprzedaży mieszkań gromadzone są na wyodrębnionym rachunku bankowym Polskiej Akademii Nauk, o którym mowa w art. 81 powołanej ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

Zasady najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk

1. Ustala się zasady najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk, zwane dalej "Zasadami".

2. W sprawie mają zastosowanie, w szczególności, następujące przepisy:

a) art. 76 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1869.);

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

c) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 1490).

3. Z inicjatywą wynajmu lub dzierżawy nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk mogą występować:

a) Wiceprezesi Polskiej Akademii Nauk,

b) Prezesi Oddziałów i Przewodniczący Rad Kuratorów właściwych Wydziałów,

c) Dyrektorzy jednostek Polskiej Akademii Nauk, zarządzający daną nieruchomością lub używający jej na podstawie umowy użyczenia,

d) Dyrektor Biura Organizacyjno~Majątkowego Polskiej Akademii Nauk.

4. Wniosek dotyczący wyrażenia zgody na wynajem lub dzierżawę nieruchomości kierowany jest, w formie pisemnej, odpowiednio do:

a) Prezesa Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej "Prezesem Akademii" jeżeli składany jest przez podmioty wymienione w pkt 3 lit. a i b;

b) Kanclerza Polskiej Akademii Nauk, zwanym dalej "Kanclerzem Akademii", jeżeli składany jest przez podmioty wymienione w pkt. 3 lit. c i d.

5. Wniosek, składany przez podmioty wymienione w pkt 3 lit. a-d powinien zawierać:

a) dane formalno-prawne nieruchomości, w tym nr księgi wieczystej, wypis z rejestru gruntów oraz odpowiednio wypis z kartoteki budynków, informację o dotychczasowym sposobie wykorzystania nieruchomości i kosztach jej utrzymania,

b) informację o przeznaczeniu nieruchomości w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - informację o przeznaczeniu w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

c) informację o ewentualnych obciążeniach nieruchomości (np.: służebność, hipoteka),

d) informację o wysokości ponoszonych przez jednostkę podatków i opłat z tytułu użytkowania nieruchomości (w tym: podatek od nieruchomości, podatek leśny, podatek rolny, opłata z tytułu użytkowania wieczystego itp.).

6. Wniosek przekazywany jest następnie do Biura Organizacyjno-Majątkowego w celu dokonania stosownej analizy i weryfikacji pod względem formalnym i merytorycznym, w tym w zakresie ustalenia przeznaczenia nieruchomości w wykazach, o których mowa w art. 70 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące system nauki (Dz. U. Nr 96 poz. 620).

7. W przypadku zmiany przeznaczenia nieruchomości określonej w wykazach, o których mowa w ust. 6, Biuro Organizacyjno-Majątkowe przygotowuje dla Prezesa Akademii i Kanclerza Akademii opinię dotyczącą możliwości wynajmu lub dzierżawy nieruchomości, zawierającą m.in. informacje, o których mowa w pkt. 5 lit. a-c oraz wskazanie przyczyny zmiany przeznaczenia nieruchomości.

8. W przypadku akceptacji Biuro Organizacyjno-Majątkowe podejmuje następujące czynności zmierzające do wynajęcia lub wydzierżawienia nieruchomości:

a) kompletuje dokumenty w tym odpisy z ksiąg wieczystych, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, zaświadczenia z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wypisy z kartoteki budynków lub lokali oraz dokumentacji techniczno-budowlanej i określenie wartości nieruchomości,

b) ustalenie, istnienia obciążeń nieruchomości objętej wnioskiem (umowy najmu, użyczenia, dzierżawy, służebności, hipoteka itp.) lub innych roszczeń,

c) ustalenie konieczności zlecenia, przed najmem lub dzierżawą, wykonania podziałów geodezyjnych nieruchomości bądź ich scalenia,

d) ustalenie konieczności uzyskania wymaganych przepisami prawa zgód, zezwoleń, pozwoleń, decyzji administracyjnych odpowiednich organów administracji państwowej i/lub samorządowej,

e) określenie terminu i trybu wynajmu lub wydzierżawienia nieruchomości, a także kosztów niezbędnych do poniesienia w związku z najmem lub dzierżawą nieruchomości.

9. Najem lub dzierżawa nieruchomości wymaga zgody Kanclerza Akademii w formie zarządzenia.

10. Projekt zarządzenia Kanclerza Akademii przygotowuje Biuro Organizacyjno - Majątkowe.

11. Działania zmierzające do uzyskania wymaganych zaleceń, zgód, decyzji administracyjnych organów administracji publicznej realizuje Biuro Organizacyjno- Majątkowe lub Dyrektor jednostki Polskiej Akademii Nauk, na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

12. Zadania Biura Organizacyjno-Majątkowego, związane z najmem lub dzierżawą nieruchomości obejmują w szczególności:

a) zlecenie wykonania operatu szacunkowego rzeczoznawcy majątkowemu w celu ustalenia wartości rynkowej nieruchomości lub jej części planowanej do wynajmu lub dzierżawy i stawki czynszu najmu lub czynszu dzierżawnego,

b) przygotowanie informacji dla Biura Finansów i Budżetu pozwalającej na ustalenie właściwej stawki VAT dla wynajmowanej lub wydzierżawianej nieruchomości,

c) przygotowanie projektu treści ogłoszenia o najmie lub dzierżawie nieruchomości,

d) zamieszczenie ogłoszenia o najmie lub dzierżawie nieruchomości (w formach przewidzianych przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami),

e) przekazanie sekretarzowi Komisji Przetargowej kompletu materiałów niezbędnych do przeprowadzenia przetargu lub rokowań,

f) odebranie całości dokumentacji z przeprowadzonego przetargu lub rokowań, po zakończeniu prac Komisji Przetargowej,

g) przygotowanie projektu umowy najmu lub dzierżawy, a w przypadkach uzasadnionych zlecenie wykonania projektu aktu notarialnego umowy najmu lub dzierżawy przez notariusza,

h) przygotowanie wniosku do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o wyrażenie zgody na rozporządzenie składnikami aktywów trwałych Polskiej Akademii Nauk.

13. Stawka wywoławcza czynszu najmu lub dzierżawy nieruchomości w pierwszym przetargu nie może być niższa od wartości rynkowej tej stawki określonej przez rzeczoznawcę majątkowego, powiększonej o właściwą stawkę VAT.

14. Kanclerz Akademii może odwołać, unieważnić lub zamknąć ogłoszony przetarg lub rokowania bez podania przyczyny.

15. Zawarcie umowy z najemcą lub dzierżawcą następuje w formie pisemnej lub w formie aktu notarialnego. Umowę zawiera w imieniu Polskiej Akademii Nauk Kanclerz Akademii lub osoba upoważniona na podstawie stosownego pełnomocnictwa.

16. Środki finansowe pochodzące z wynajmu lub dzierżawy nieruchomości gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym Polskiej Akademii Nauk, o którym mowa w art. 81 ustawy o Polskiej Akademii Nauk.

17. Tytułem zabezpieczenia umowy najemca/ dzierżawca według wyboru Polskiej Akademii Nauk wnosi kaucję bądź przedstawia gwarancję bankową, w wysokości równowartości od jednego do trzymiesięcznego czynszu brutto.

18. Zawierane umowy najmu i dzierżawy mogą zostać opatrzone klauzulami:

a) waloryzacyjnymi o średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług konsumpcyjnych za rok ubiegły w stosunku do daty zawartej umowy, ogłaszany przez Prezesa GUS,

b) poddania się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego (koszty aktu notarialnego ponosi najemca, dzierżawca);

c) innymi, jeżeli uznane zostaną za zasadne ze względu na ochronę interesu Polskiej Akademii Nauk i / lub jej jednostek.

19. W przypadku korzystania z nieruchomości bez tytułu prawnego naliczane będzie wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości w wysokości 200% kwoty czynszu netto.

20. Niniejszych Zasad nie stosuje się w odniesieniu do najmu nieruchomości przeznaczonych dla zaspokajania potrzeb mieszkaniowych pracowników, stypendystów, doktorantów i stażystów przyjeżdżających do jednostek Polskiej Akademii Nauk na staże naukowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  6

Regulamin pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk

§  1.  Do przeprowadzenia przetargów związanych ze sprzedażą, najmem i dzierżawą nieruchomości Polskiej Akademii Nauk powołuje się Komisję Przetargową, zwaną dalej "Komisją".
§  2. 
1.  Członków Komisji, w liczbie od 3 do 7 osób, powołuje i odwołuje Kanclerz Polskiej Akademii Nauk.
2.  W skład Komisji wchodzą:

a) Przewodniczący,

b) Zastępca Przewodniczącego,

c) Sekretarz,

d) członkowie - w liczbie do 4 osób.

3.  Przewodniczący kieruje pracą Komisji oraz dokonuje podziału czynności wykonywanych w trybie roboczym, pomiędzy członków Komisji.
4.  W czasie nieobecności Przewodniczącego, jego czynności sprawuje Zastępca Przewodniczącego, a w przypadku jego nieobecności członkowie komisji wybierają ze swojego grona osobę, która będzie przewodniczyć posiedzeniu.
§  3. 
1.  Komisja rozpoczyna pracę z chwilą zamieszczenia ogłoszenia o zbyciu nieruchomości i po przekazaniu na ręce Sekretarza kompletu materiałów przetargowych przygotowanych przez Biuro Organizacyjno-Majątkowe.
2.  Komisja kończy pracę po przekazaniu do Biura Organizacyjno-Majątkowego zaakceptowanego przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk protokołu z postępowania przetargowego lub protokołu z rokowań, a w przypadku skargi na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu po złożeniu wyjaśnień, chyba że Kanclerz Polskiej Akademii Nauk podejmie inną decyzję odnośnie dalszych czynności Komisji.
§  4. 
1.  Członkowie Komisji są zobowiązani do rzetelnego i obiektywnego wykonywania powierzonych im czynności, zgodnie z obowiązującymi przepisami, posiadaną wiedzą i doświadczeniem.
2.  W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład Komisji oraz osoby bliskie tym osobom, a także osoby, które pozostają z członkami Komisji w takim stosunku prawnym i faktycznym, że budzi to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności Komisji.
3.  Komisja składa oświadczenia o braku lub istnieniu okoliczności o których mowa w ust. 2. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
4.  Członkowie Komisji są zobowiązani, na każdym etapie postępowania, wyłączyć się z udziału w pracach Komisji, niezwłocznie po powzięciu wiadomości o okolicznościach uniemożliwiających im występowanie w imieniu Polskiej Akademii Nauk, powiadamiając o tym fakcie Kanclerza Polskiej Akademii Nauk.
§  5.  W sprawach wymagających wyjaśnień albo wiedzy specjalistycznej Przewodniczący Komisji może powołać biegłego, rzeczoznawcę, radcę prawnego lub adwokata, którzy mogą uczestniczyć w jej czynnościach z głosem doradczym.
§  6.  Wszystkie osoby uczestniczące w pracach Komisji są zobowiązane zachować w tajemnicy wszystkie informacje ujawnione w trakcie postępowania przetargowego.
§  7. 
1.  Komisja uprawniona jest do podejmowania rozstrzygnięć, jeśli w jej pracach uczestniczy co najmniej trzech członków Komisji.
2.  Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w drodze głosowania.
3.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
4.  Przy wypracowywaniu stanowiska członkowie Komisji winni dążyć do osiągnięcia konsensusu.
§  8. 
1.  Komisja ponosi odpowiedzialność za wykonywane czynności w ramach podjętych działań.
2.  Do zadań Komisji należy m.in.: sprawdzenie dokumentów tożsamości uczestników przetargu, złożonych pełnomocnictw i innych dokumentów wskazanych w warunkach przetargu, dowodów wpłaty wadium, przeprowadzenie przetargu lub rokowań, ustalenie nabywcy, dzierżawcy lub najemcy oraz sporządzenie protokołu z przebiegu czynności, który powinien zawierać informacje określone we właściwych przepisach.
3.  Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji Przetargowej oraz osoba wyłoniona w przetargu, jako nabywca, dzierżawca lub najemca nieruchomości.
4.  Przewodniczący Komisji przekazuje podpisany protokół Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk do akceptacji.
5.  Zaakceptowany protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy.
§  9. 
1.  W przypadku, gdy uczestnik przetargu złoży skargę na czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Kanclerza Polskiej Akademii Nauk, Komisja składa Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk wyjaśnienia w sprawie, w terminie 3 dni od daty otrzymania skargi przez Przewodniczącego Komisji.
2.  Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może uznać skargę za zasadną i nakazać Komisji powtórzenie czynności.

Załącznik Nr  1

OŚWIADCZENIE

Przewodniczącego/członka*) Komisji Przetargowej wyznaczonej w celu przeprowadzenia przetargu / rokowań ................................... na sprzedaż ..................................................

Ja

..........................................................................................................................................

(syn/córka*)

(imię i nazwisko)

.............................................................. zamieszkały/a w .................................................

...............................................................................................legitymujący/a się dowodem

osobistym / paszportem*

................................................................

(seria, nr)

oświadczam, że:

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,

- nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym lub członkami władz osób prawnych, stających do przetargu,

- przed upływem trzech lat od daty wszczęcia postępowania przetargowego nie byłem w stosunku pracy lub zlecenia z uczestnikiem przetargu, jego zastępcą prawnym albo członkami władz osób prawnych stających do przetargu,

- nie pozostaję z uczestnikiem przetargu w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

Warszawa, dnia ...................................... r. podpis ...................................

*) niepotrzebne skreślić

ZAŁĄCZNIK Nr  7

Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk

I. 

Zasady ogólne

1. Niniejszy Regulamin przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk, zwany dalej Regulaminem, określa tryb przygotowania, organizacji i przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Polskiej Akademii Nauk

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy:

a) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j Dz. U. z 2014 r. poz. 1490),

b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.),

c) wewnętrzne regulacje Polskiej Akademii Nauk określające zasady sprzedaży, najmu i dzierżawy nieruchomości stanowiących własność lub będących w wieczystym użytkowaniu Polskiej Akademii Nauk.

3. Przetargi oraz rokowania na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości ogłasza Kanclerz Polskiej Akademii Nauk.

4. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o postępowaniu na sprzedaż nieruchomości, stosuje się go odpowiednio do postępowania na najem i dzierżawę nieruchomości. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o nabywcy nieruchomości rozumie się przez to najemcę bądź dzierżawcę.

II. 

Komisja Przetargowa

1. Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości wykonuje Komisja Przetargowa powołana do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk.

2. Ilekroć w niniejszym dokumencie mowa jest o Komisji Przetargowej lub Komisji rozumie się przez to Komisję Przetargową powołaną do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk.

3. Zasady działania Komisji przetargowej zostały ujęte w odrębnym dokumencie pn. "Regulamin pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż najem i dzierżawę prawa własności lub prawa wieczystego użytkowania nieruchomości Polskiej Akademii Nauk".

III. 

Organizacja przetargów oraz rokowań, zasady postępowania Komisji Przetargowej

1. Przetargi oraz rokowania na sprzedaż, najem i dzierżawę prawa własności lub użytkowania wieczystego nieruchomości Polskiej Akademii Nauk organizuje Biuro Organizacyjno-Majątkowe, zwane dalej "Biurem" - merytoryczna komórka Kancelarii Polskiej Akademii Nauk odpowiedzialna w szczególności za przygotowanie i organizację przetargów oraz rokowań.

2. Biuro w szczególności:

a) ustala formę przetargu,

b) określa:

- cenę wywoławczą nieruchomości/stawkę wywoławczą czynszu (w oparciu o operat szacunkowy wykonany przez osobę uprawnioną) oraz

- wysokość wadium w przypadku przetargu lub zaliczki w przypadku rokowań,

- warunki udziału w postępowaniu,

- istotne postanowienia umowy,

- niezbędną dokumentację,

c) przygotowuje projekt ogłoszenia o przetargu lub rokowaniach,

d) przygotowuje projekt umowy najmu lub dzierżawy.

3. Treść ogłoszenia o przetargu lub rokowaniach przed ich rozpoczęciem wymaga akceptacji Kanclerza Polskiej Akademii Nauk lub osoby przez niego upoważnionej.

4. Przeliczenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości na równowartość w euro dokonuje się nie wcześniej niż 7 dni przed terminem pierwszego ogłoszenia o przetargu lub ogłoszenia o rokowaniach, według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w dniu dokonania przeliczenia. Wydruk ze strony internetowej Narodowego Banku Polskiego, potwierdzający wartość kursu euro w dniu przeliczenia ceny wywoławczej, stanowi załącznik do dokumentacji przetargowej.

5. Ogłoszenia o przetargach lub rokowaniach są podawane do publicznej wiadomości przez:

5.1. wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk w budynku PKiN, pl. Defilad 1, Warszawa na okres:

a) co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu lub rokowań - jeżeli cena wywoławcza nieruchomości wynosi mniej niż 100.000 euro,

b) co najmniej 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu lub rokowań - jeżeli cena wywoławcza wynosi powyżej 100.000 euro;

5.2. zamieszczenie na stronie internetowej Polskiej Akademii Nauk oraz w Biuletynie Informacji Publicznej;

5.3. zamieszczenie informacji w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności poprzez korzystanie z portali internetowych, wywieszanie ogłoszeń na terenie nieruchomości;

5.4. publikację w prasie wyciągu z ogłoszenia:

a) co najmniej 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu lub rokowań - jeżeli cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000 euro, które zamieszcza się w prasie o zasięgu obejmującym co najmniej powiat, na terenie którego położona jest zbywana nieruchomość, ukazującej się nie rzadziej niż raz w tygodniu,

b) co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu lub rokowań - jeżeli cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 100.000 euro, które zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej,

c) co najmniej dwukrotnie, przy czym pierwszy wyciąg z ogłoszenia o przetargu zamieszcza się co najmniej na 2 miesiące przed wyznaczonym terminem przetargu, a drugi zamieszcza się co najmniej na 30 dni przed wyznaczonym terminem - jeżeli cena wywoławcza nieruchomości jest wyższa niż równowartość 10.000.000 euro, które zamieszcza się w prasie codziennej ogólnokrajowej,

d) w przypadku, gdy cena wywoławcza nieruchomości jest niższa niż równowartość 10.000 euro, decyzja o konieczności dokonania w prasie publikacji wyciągu z ogłoszenia będzie podejmowana dla każdej nieruchomości odrębnie.

5.5. wyciąg z ogłoszenia zawiera w szczególności:

a) oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

b) powierzchnię nieruchomości,

c) cenę wywoławczą,

d) termin i miejsce przetargu lub rokowań,

e) wysokość wadium - w przypadku przetargu,

f) wysokość zaliczki - w przypadku rokowań,

g) pouczenie, że do wylicytowanej lub zaoferowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT, o ile wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących,

h) inne informacje uznane przez Polską Akademię Nauk za istotne,

i) informację o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu lub rokowaniach,

j) dane teleadresowe, pod którymi można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące przetargu lub rokowań.

IV. 

Zasady uczestnictwa

1. W miejscu wyznaczonym do przeprowadzenia przetargu lub rokowań, w trakcie ich prowadzenia, z wyłączeniem części niejawnej w przetargach pisemnych, oprócz członków Komisji Przetargowej i innych osób obsługujących przetarg z ramienia Polskiej Akademii Nauk mogą przebywać:

a) uczestnicy przetargów lub rokowań (osoby, które wpłaciły odpowiednio wadium albo zaliczkę),

b) osoby towarzyszące uczestnikowi np. jego pełnomocnik, maksymalnie 2 osoby.

2. Każdy z uczestników przetargu lub rokowań zobowiązany jest przedłożyć Komisji dokument potwierdzający tożsamość.

3. Przewodniczący Komisji może usunąć z sali, po uprzednim przywołaniu do porządku, osoby zachowujące się w sposób naruszający porządek.

4. Na sali obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych lub innych urządzeń elektronicznych zakłócających prowadzenie czynności.

5. Organizator przetargu oraz rokowań może, po wyrażeniu zgody przez uczestników przetargu oraz rokowań, dla celów dokumentacyjnych dokonywać rejestracji przebiegu czynności za pomocą urządzeń utrwalających dźwięk i obraz.

6. W przetargu oraz rokowaniach mogą uczestniczyć osoby fizyczne i prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym odpowiednie przepisy prawa przyznają zdolność prawną - osobiście lub przez pełnomocników.

7. Jeżeli uczestnikiem przetargu lub rokowań jest konsorcjum, holding albo grupa przedsiębiorców nie będących osobą prawną w rozumieniu przepisów prawa polskiego, to wówczas za uczestnika postępowania będzie się uważać osobę wskazaną przez pozostałych członków konsorcjum, holdingu albo grupy przedsiębiorców stosownymi pełnomocnictwami i wnoszącą w imieniu wszystkich wadium lub zaliczkę.

8. Przystępujący do przetargu lub rokowań o których mowa powyżej zobowiązani są przed przystąpieniem do przetargu lub rokowań do przedłożenia Komisji Przetargowej w szczególności:

8.1. Dowodu wpłaty wadium/zaliczki. Potwierdzenie przez Komisję wpłaty wadium stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu,

8.2. Podpisanego formularza zgłoszenia udziału w przetargu lub rokowaniach, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu,

8.3 .Podmioty będące osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą, osobami fizycznymi prowadzącymi gospodarstwo rolne, osobami prawnymi, organizacjami społecznymi lub jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej:

a) aktualny odpis z właściwego rejestru lub informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną zgodnie z art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 687 ze zm.) albo aktualny wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego lub zgłoszenia do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej wystawionego lub pobranego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu przetargu,

b) gdy oferentem jest spółka cywilna - umowę spółki z potwierdzeniem aktualności dokumentu przez osobę uprawnioną do reprezentowania podmiotu poprzez dokonanie stosownej adnotacji w dokumencie,

c) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niep o siadającej osobowości prawnej - informacja dotycząca członków organów zarządzających lub nadzorczych, a także pełnomocników lub prokurentów, którzy będą ją reprezentować w przetargu,

d) w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą (w tym wspólników spółek cywilnych), która nie będzie brać udziału w przetargu osobiście - informacja dotycząca osoby pełnomocnika,

e) pełnomocnictwo w formie pisemnej - szczególne, ogólne lub rodzajowe upoważniające do reprezentowania w postępowaniu przetargowym podmiotu gospodarczego w imieniu, którego pełnomocnik występuje i składania oświadczeń w prowadzonej licytacji,

f) odpis dokumentu (np. uchwały), stwierdzającego zgodę właściwego organu danego podmiotu lub pozostałych wspólników na nabycie nieruchomości, o ile jest wymagany przez prawo lub akty wewnętrzne danego podmiotu m.in. przepisy ustawy Kodeksu Spółek Handlowych.

8.4 Dokumenty z ust. 8.3) a) - b) mogą być przedstawione w kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania uczestnika przetargu po okazaniu oryginałów. Pozostałe dokumenty są składane w oryginale. Na równi z oryginałem traktowany jest odpis poświadczony za zgodność z oryginałem przez notariusza oraz wszelkie wydruki dokumentów które z mocy przepisów prawa traktowane są jako oryginały.

9. W przypadku osób fizycznych pozostających w związku małżeńskim:

9.1. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku wspólnego, warunkiem dopuszczenia do przetargu lub rokowań będzie:

a) stawiennictwo obojga małżonków do przetargu lub rokowań albo

b) przedłożenie zgody drugiego małżonka, o której mowa w art. 37 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2015 r. poz. 2082 ze zm.) na dokonanie czynności prawnych związanych z udziałem w przetargu lub rokowaniach; zgoda powinna być wyrażona co najmniej w formie pisemnej z podpisem poświadczonym notarialnie i określać rodzaj, przedmiot i istotne warunki czynności prawnej, której dotyczy;

9.2. jeżeli nabycie nieruchomości ma nastąpić do majątku osobistego, warunkiem dopuszczenia do przetargu lub rokowań będzie przedłożenie:

a) wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską ustanawiającą rozdzielność majątkową albo

b) odpisu orzeczenia sądowego ustanawiającego rozdzielność majątkową albo pisemnego oświadczenia obojga małżonków o nabywaniu nieruchomości do majątku osobistego jednego z nich, z podpisami poświadczonymi notarialnie.

10. Cudzoziemcy mogą uczestniczyć w przetargu oraz w rokowaniach na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1061).

11. W przypadku, gdy nabycie nieruchomości nie wymaga zezwolenia Ministra właściwego do Spraw Wewnętrznych i Administracji, nabywca będzie zobowiązany do złożenia oświadczenia w tym zakresie w umowie sprzedaży.

12. Biuro Organizacyjno-Majątkowe Polskiej Akademii Nauk, na wniosek zainteresowanego cudzoziemca, obowiązane jest wydać poświadczoną kopię ogłoszenia Kanclerza Akademii o sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu oraz rokowań z dopuszczeniem do niego cudzoziemców, w celu załączenia tego dokumentu do wniosku o wydanie promesy lub zezwolenia na nabycie nieruchomości w Rzeczypospolitej Polskiej.

13. Zainteresowani mogą brać udział w postępowaniu osobiście lub przez pełnomocników, którzy posiadają do dokonywania czynności prawnych odpowiednie pełnomocnictwo.

14. Wszelkie dokumenty i oświadczenia powinny być składane w języku polskim.

15. Dokumenty i oświadczenia składane w języku innym niż polski powinny być przedkładane wraz z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski.

16. Zagraniczne dokumenty urzędowe powinny być przedkładane z uwierzytelnionym tłumaczeniem na język polski, spełniać wymogi co do legalizacji (apostille) oraz powinny być poświadczone przez właściwy konsulat/Ambasadę RP, który powinien także stwierdzić zgodność z prawem miejscowym formy sporządzenia dokumentu, chyba że przepisy prawa lub umowy międzynarodowe stanowią inaczej.

V. 

Przetargi

1. Formy przetargów.

1.1. Przetarg przeprowadza się w formie:

a) przetargu ustnego nieograniczonego,

b) przetargu ustnego ograniczonego,

c) przetargu pisemnego nieograniczonego,

d) przetargu pisemnego ograniczonego.

1.2. Przetarg ustny ma na celu uzyskanie najwyższej ceny, przetarg pisemny ma na celu wybór najkorzystniejszej oferty.

1.3. Przetarg ograniczony organizuje się, jeżeli warunki przetargowe mogą być spełnione tylko przez ograniczoną liczbę osób;

1.4. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu ustnego lub żaden z uczestników nie zaoferował postąpienia ponad cenę wywoławczą albo jeżeli w przetargu pisemnym nie wpłynęła ani jedna oferta lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny wyższej od wywoławczej, a także jeżeli Komisja Przetargowa stwierdziła, że żadna oferta nie spełnia warunków przetargu.

2. Wadium.

2.1. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o przetargu;

2.2. Wadium nie może być niższe niż 5% ceny wywoławczej i wyższe niż 20% tej ceny;

2.3. Wadium jest wnoszone w pieniądzu, na rachunek bankowy i w terminie wskazanych w ogłoszeniu o przetargu;

2.4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przed otwarciem przetargu;

2.5. Termin wniesienia wadium powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał Komisji stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed przetargiem, że dokonano wpłaty;

2.6. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż 3 dni licząc odpowiednio od dnia:

a) odwołania przetargu,

b) zamknięcia przetargu,

c) unieważnienia przetargu,

d) zakończenia przetargu wynikiem negatywnym;

2.7. Wadium wniesione w pieniądzu przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;

2.8. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości uchyla się od zawarcia umowy, której ważność zależy od spełnienia szczególnych wymagań przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.), Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może pobraną sumę zachować albo dochodzić zaspokojenia z przedmiotu zabezpieczenia.

2.9. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza dokonującego czynności za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;

2.10. Niedostarczenie ww. dokumentów oraz brak zapłaty kwoty we wskazanym terminie jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu i skutkować może odstąpieniem przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

3. Ogłoszenie.

3.1. Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym powinno zawierać w szczególności informację o:

a) oznaczeniu nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

b) powierzchni nieruchomości,

c) nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (opis),

d) przeznaczeniu nieruchomości i sposobie jej zagospodarowania,

e) rodzaju prawa (własności lub użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) przeznaczonego do sprzedaży,

f) wysokości opłat z tytułu najmu lub dzierżawy, którymi obciążona jest sprzedawana nieruchomość,

g) terminach wnoszenia tych opłat i zasadach ich aktualizacji,

h) terminie do złożenia wniosku o wykup przez osoby, którym przysługuje prawo pierwokupu,

i) cenie wywoławczej,

j) obciążeniach nieruchomości,

k) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

l) terminie i miejscu przetargu,

m) wysokości wadium, terminie i miejscu jego wniesienia,

n) pouczenie, że do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT, o ile wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących,

o) skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,

p) pouczeniu o ponoszeniu przez nabywcę opłat z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze późn zm.) oraz ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U z 2016 r. poz. 1491 z późn.zm.),

q) innych informacjach uznanych przez Polską Akademie Nauk za istotne,

r) zastrzeżeniu, że Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania ogłoszonego przetargu jego zamknięcia lub jego unieważnienia bez podania przyczyny.

3.2. Ogłoszenie o przetargu ustnym ograniczonym powinno zawierać w szczególności informację dotyczącą uzasadnienia formy wyboru przetargu, termin wyznaczenia zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz informacje określone w ustępie 3.1. lit. a-r.

3.3. Ogłoszenie o przetargu pisemnym nieograniczonym powinno zawierać w szczególności informację o:

a) oznaczeniu nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości,

b) powierzchni nieruchomości,

c) nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (opis),

d) przeznaczeniu nieruchomości i sposobie jej zagospodarowania,

e) rodzaju prawa (własności lub użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu) przeznaczonego do sprzedaży,

f) wysokości opłat z tytułu najmu lub dzierżawy, którymi obciążona jest sprzedawana nieruchomość,

g) terminach wnoszenia tych opłat i zasadach ich aktualizacji,

h) terminie do złożenia wniosku o wykup przez osoby, którym przysługuje prawo pierwokupu,

i) cenie wywoławczej,

j) obciążeniach nieruchomości,

k) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

l) możliwości składania, terminie i miejscu składania ofert,

m) terminie i miejscu, w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu,

n) terminie i miejscu części jawnej przetargu,

o) wysokości wadium, terminie i miejscu jego wniesienia,

p) pouczeniu o ponoszeniu przez nabywcę opłat z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze późn zm.) oraz ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U z 2016 r. poz. 1491 z późn.zm.),

q) pouczenie, że do wylicytowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT, o ile wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących,

r) innych informacjach uznanych przez Polską Akademię Nauk za istotne,

s) Skutkach uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości,

t) zastrzeżeniu, że Kanclerzowi przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

3.4. Ogłoszenie o przetargu pisemnym ograniczonym powinno zawierać w szczególności informację dotyczącą uzasadnienia formy wyboru przetargu, termin wyznaczenia zgłoszenia uczestnictwa w przetargu oraz informacje określone w ustępie 3.3. lit. a - t.

VI. 

Przebieg postępowania przetargowego; czynności Komisji

1. Przetarg ustny nieograniczony.

1.1. Przewodniczący Komisji otwiera przetarg, przekazując uczestnikom przetargu informacje zawarte w ogłoszeniu o przetargu, podaje do wiadomości imiona i nazwiska albo nazwy lub firmy osób, które wniosły wadium oraz zostały dopuszczone do przetargu;

1.2. Bezpośrednio przed rozpoczęciem licytacji w przetargu ustnym, Komisja sprawdza obecność uczestników przetargu na sali.

1.3. Przewodniczący Komisji informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte;

1.4. W czasie trwania licytacji uczestnicy przetargu używają kart z numerami do zgłaszania postąpień. Komisja przekazuje karty z numerami przed otwarciem licytacji;

1.5. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych;

1.6. Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień;

1.7. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej;

1.8. Po ustaniu zgłaszania postąpień Przewodniczący Komisji wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę osoby, która przetarg wygrała.

2. Przetarg ustny ograniczony.

2.1. Komisja sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje ich do uczestnictwa w przetargu. Listę osób zakwalifikowanych wywiesza się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk na tablicy ogłoszeń w miejscu ogólnie dostępnym, nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu;

2.2. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w przetargu;

2.3. Dalsza procedura postępowania jest analogiczna, jak w przetargu ustnym nieograniczonym.

3. Przetarg pisemny nieograniczony.

3.1. Wyznaczony termin składania ofert w przetargu pisemnym nieograniczonym nie może upłynąć później niż 3 dni przed terminem przetargu. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach;

3.2. Pisemna oferta powinna zawierać:

a) imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia oferty,

c) oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d) oferowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków przetargu,

f) kopię dowodu wniesienia wadium.

3.3. Przetarg może się odbyć, chociażby wpłynęła tylko jedna oferta spełniająca warunki określone w ogłoszeniu o przetargu;

3.4. Przetarg składa się z części jawnej i niejawnej;

3.5. Część jawna przetargu odbywa się w obecności oferentów. W tej części Przewodniczący Komisji Przetargowej otwiera przetarg, przekazując informacje zawarte w ogłoszeniu;

3.6. Komisja Przetargowa:

a) podaje liczbę otrzymanych ofert oraz sprawdza dowody wniesienia wadium,

b) dokonuje otwarcia kopert z ofertami oraz sprawdza kompletność złożonych ofert i tożsamość osób, które złożyły oferty,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów,

d) weryfikuje oferty i ogłasza, które oferty zostały zakwalifikowane do części niejawnej przetargu,

e) zawiadamia oferentów o terminie i miejscu części niejawnej przetargu,

f) zawiadamia oferentów o przewidywanym terminie zamknięcia przetargu;

3.7. Do dalszej części postępowania Komisja Przetargowa nie kwalifikuje ofert, jeżeli:

a) nie odpowiadają warunkom przetargu,

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

c) nie zawierają danych wymaganych przez organizatora przetargu lub dane te są niekompletne,

d) nie załączono dowodu wniesienia wadium,

e) są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich treści;

3.8. Przy wyborze oferty Komisja bierze pod uwagę zaoferowaną cenę oraz inne kryteria wpływające na wybór najkorzystniejszej oferty, ustalone w warunkach przetargu;

3.9. W części niejawnej przetargu Komisja dokonuje szczegółowej analizy ofert oraz wybiera najkorzystniejszą z nich lub stwierdza, że nie wybiera żadnej ze złożonych ofert;

3.10. W przypadku złożenia równorzędnych ofert Komisja organizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony do oferentów, którzy złożyli te oferty;

3.11. Komisja zawiadamia o tym zainteresowanych oferentów, podając termin dodatkowego przetargu oraz umożliwia im zapoznanie się z treścią równorzędnych ofert;

3.12. W dodatkowym przetargu ustnym ograniczonym oferenci zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny powyżej najwyższej ceny zamieszczonej w równorzędnych ofertach, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych po stąpień;

3.13. Przetarg uważa się za zamknięty z chwilą podpisania protokołu;

3.14. Przewodniczący Komisji Przetargowej zawiadamia na piśmie wszystkich, którzy złożyli oferty o wyniku przetargu w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia zamknięcia przetargu.

4. Przetarg pisemny ograniczony.

4.1. Komisja Przetargowa sprawdza, czy oferenci spełniają warunki przetargowe i kwalifikuje do uczestnictwa w przetargu;

4.2. Listę osób zakwalifikowanych wywiesza się w siedzibie Polskiej Akademii Nauk nie później niż dzień przed wyznaczonym terminem przetargu;

4.3. Przetarg może się odbyć, chociażby zakwalifikowano do przetargu tylko jednego oferenta spełniającego warunki określone w ogłoszeniu;

4.4. Dalsza procedura postępowania jest analogiczna jak w przetargu pisemnym nieograniczonym.

VII. 

Procedura rokowań

1. Rokowania po drugim przetargu.

W przypadku, gdy drugi przetarg zakończy się wynikiem negatywnym, w okresie nie krótszym niż 30 dni, ale nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia zamknięcia drugiego przetargu umowa sprzedaży może być zawarta w drodze rokowań.

2. Zaliczka

2.1. W rokowaniach mogą brać udział osoby, które wniosą zaliczkę w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o rokowaniach;

2.2. Wysokość zaliczki nie może być niższa niż 5% ceny wywoławczej i wyższa niż 20% tej ceny;

2.3. Zaliczka jest wnoszona w pieniądzu na rachunek bankowy i w terminie wskazanych w ogłoszeniu o rokowaniach;

2.4. Termin wniesienia zaliczki powinien być ustalony w taki sposób, aby umożliwiał Komisji stwierdzenie, nie później niż 3 dni przed rokowaniami, że dokonano wpłaty;

2.5. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który nie został ustalony jako nabywca nieruchomości, zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż 3 dni robocze po zakończeniu rokowań;

2.6. Zaliczkę wniesioną przez uczestnika rokowań, który został ustalony jako nabywca nieruchomości, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości;

2.7. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu, Kanclerz Akademii może odstąpić od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi;

2.8. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza dokonującego czynności za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego;

2.9. Niedostarczenie ww. dokumentów oraz brak zapłaty kwoty we wskazanym przez Polską Akademię Nauk terminie jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu i skutkować może odstąpieniem przez Kanclerza Akademii od zawarcia umowy, a wniesiona zaliczka nie podlega zwrotowi.

3. Ogłoszenie.

Ogłoszenie o rokowaniach po drugim przetargu zakończonym wynikiem negatywnym powinno zawierać w szczególności informację o:

a) oznaczeniu nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru,

b) powierzchni nieruchomości,

c) nieruchomości będącej przedmiotem sprzedaży (opis),

d) przeznaczeniu nieruchomości i sposób jej zagospodarowania,

e) przeznaczeniu do sprzedaży prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,

f) terminie do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje prawo pierwokupu,

g) cenie wywoławczej,

h) obciążeniach nieruchomości,

i) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

j) terminach przeprowadzonych przetargów,

k) możliwości, terminie i miejscu składania pisemnych zgłoszeń udziału w rokowaniach,

l) terminie i miejscu przeprowadzenia rokowań,

m) pouczenie, że do zaoferowanej ceny doliczony zostanie należny podatek VAT o ile wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących,

n) terminie, miejscu wpłaty oraz wysokości zaliczki pobieranej tytułem zabezpieczenia kosztów w przypadku uchylenia się od zawarcia umowy,

o) pouczenie o ponoszeniu przez nabywcę opłat z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 ze późn zm.) oraz ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U z 2016 r. poz. 1491 z późn.zm.),

p) innych informacjach uznanych przez Polską Akademię Nauk za istotne,

q) zastrzeżeniu, że Kanclerzowi Polskiej Akademii Nauk przysługuje prawo odwołania rokowań albo zamknięcia rokowań lub ich unieważnienia bez podania przyczyny.

4. Przebieg rokowań, czynności Komisji.

4.1. Zgłoszenia udziału w rokowaniach składa się w zamkniętych kopertach najpóźniej na 3 dni przed wyznaczonym terminem rokowań;

4.2. Zgłoszenie powinno zawierać:

a) imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot,

b) datę sporządzenia zgłoszenia,

c) oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

d) proponowaną cenę i sposób jej zapłaty,

e) proponowany sposób realizacji dodatkowych warunków rokowań,

f) kopię wpłaty zaliczki.

4.3. Rokowania można przeprowadzić chociażby wpłynęło tylko jedno zgłoszenie spełniające warunki określone w ogłoszeniu o rokowaniach;

4.4. Przewodniczący Komisji otwiera rokowania, przekazując uczestnikom rokowań informacje zawarte w ogłoszeniu;

4.5. Przy przeprowadzeniu rokowań Przewodniczący Komisji, w obecności uczestników:

a) podaje liczbę otrzymanych zgłoszeń oraz sprawdza dowody wpłaty zaliczki,

b) otwiera koperty zawierające zgłoszenia, sprawdza dane w nich zawarte, nie ujawniając ich treści uczestnikom, oraz sprawdza tożsamość uczestników rokowań,

c) przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez uczestników rokowań,

d) ogłasza, które zgłoszenia zostały zakwalifikowane do ustnej części rokowań;

4.6. Komisja odmawia udziału w ustnej części rokowań osobom, których zgłoszenia:

a) nie odpowiadają warunkom rokowań,

b) zostały złożone po wyznaczonym terminie,

c) nie zawierają danych wymaganych w ogłoszeniu lub dane te są niekompletne,

d) nie zawierają dowodów wpłaty zaliczki,

e) są nieczytelne lub budzą wątpliwości, co do ich treści.

4.7. Komisja przeprowadza ustną część rokowań w zakresie wszystkich warunków koniecznych do zawarcia umowy, oraz dodatkowych propozycji uczestników rokowań, osobno z każdą z osób zakwalifikowanych do udziału w tej części;

4.8. Dodatkowe propozycje uczestników rokowań złożone w trakcie ustnej części rokowań nie mogą być mniej korzystne od zawartych w pisemnym zgłoszeniu;

4.9. Po przeprowadzeniu ustnej części rokowań Komisja ustala nabywcę albo stwierdza, że nie wybiera nabywcy;

4.10. W przypadku złożenia przez uczestników rokowań równorzędnych propozycji Komisja może zorganizować dodatkowe ustne rokowania z tymi osobami;

4.11. Rokowania uważa się za zamknięte z chwilą podpisania protokołu;

4.12. Przewodniczący Komisji zawiadamia ustnie uczestników rokowań o wyniku rokowań bezpośrednio po ich zamknięciu.

VIII. 

Dokumentowanie czynności z postępowania przetargowego i rokowań.

1. Przewodniczący Komisji sporządza protokół z postępowania przetargowego lub z rokowań.

2. Protokół powinien zawierać informacje o:

a) terminie i miejscu oraz rodzaju przetargu albo o terminie i miejscu przeprowadzonych rokowań,

b) oznaczeniu nieruchomości będącej przedmiotem postępowania według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,

c) obciążeniach nieruchomości,

d) zobowiązaniach, których przedmiotem jest nieruchomość,

e) wyjaśnieniach i oświadczeniach złożonych przez oferentów,

f) osobach dopuszczonych i niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu albo rokowaniach, wraz z uzasadnieniem,

g) cenie wywoławczej nieruchomości oraz najwyższej cenie osiągniętej w przetargu lub rokowaniach albo informację o złożonych ofertach wraz z uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich albo o niewybraniu żadnej z ofert,

h) uzasadnieniu rozstrzygnięć podjętych przez Komisję Przetargową,

i) imieniu, nazwisku i adresie albo nazwie lub firmie oraz siedzibie osoby wyłonionej w przetargu albo rokowaniach, jako nabywca nieruchomości,

j) imionach i nazwiskach Przewodniczącego i członków Komisji Przetargowej,

k) dacie sporządzenia protokołu.

3. Protokół z prowadzonego przetargu lub rokowań sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których dwa przeznaczone są dla Polskiej Akademii Nauk, jeden dla osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości.

4. Protokół podpisują Przewodniczący i członkowie Komisji oraz osoba wyłoniona w przetargu lub rokowaniach jako nabywca nieruchomości.

5. Protokół z przetargu lub rokowań stanowi podstawę zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

IX. 

Zaskarżanie czynności

1. Uczestnik przetargu lub rokowań może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu lub rokowań do Kanclerza Akademii.

2. Skargę wnosi się w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu lub rokowań. Wniesiona skarga powoduje wstrzymanie czynności związane ze zbyciem nieruchomości, do czasu rozpatrzenia skargi.

3. Skarga rozpatrywana jest w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.

4. Kanclerz Akademii może uznać skargę za zasadną i nakazać powtórzenie czynności przetargowych lub rokowań albo unieważnić przetarg albo uznać skargę za niezasadną.

5. Po rozpatrzeniu skargi Kanclerz Polskiej Akademii Nauk zawiadamia skarżącego, a informację o sposobie jej rozpatrzenia wywieszana jest niezwłocznie, na okres 7 dni, w siedzibie Polskiej Akademii Nauk.

X. 

Zawarcie umowy

1. W przypadku niezaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu lub rokowań albo w razie uznania skargi za niezasadną, podaje się do publicznej wiadomości, wywieszając na tablicy ogłoszeń w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk w budynku PKiN, PI. Defilad 1, Warszawa na okres 7 dni, informację o wyniku przetargu lub rokowań.

2. Informacja o wyniku przetargu lub rokowań powinna zawierać:

a) datę i miejsce oraz rodzaj przeprowadzonego przetargu lub rokowań,

b) oznaczenie nieruchomości będącej przedmiotem przetargu lub rokowań według katastru nieruchomości i księgi wieczystej,

c) liczbę osób dopuszczonych oraz osób niedopuszczonych do uczestnictwa w przetargu lub rokowaniach,

d) cenę wywoławczą nieruchomości oraz najwyższą cenę osiągniętą w przetargu lub rokowaniach albo informację o złożonych ofertach lub o niewybraniu żadnej z ofert.

3. Ustalony nabywca zostaje powiadomiony o miejscu i terminie zawarcia umowy najpóźniej 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu albo rokowań.

4. Na zawarcie umowy mającej za przedmiot sprzedaż nieruchomości o wartości rynkowej przekraczającej 1 000 000 zł wymagane jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk

5. Na zawarcie umowy w zakresie oddania nieruchomości do korzystania innemu podmiotowi na okres dłuższy niż 180 dni w roku kalendarzowym wymagane jest uzyskanie zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej, zgodnie z art. 24 ust. 3 ustawy o Polskiej Akademii Nauk, tj. w przypadku gdy wartość rynkowa nieruchomości albo wartość rynkowa przedmiotu czynności prawnej przekracza kwotę 1 000 000 zł.

6. Brak zgody Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej skutkuje utratą uprawnień nabywcy wynikających z przybicia lub złożenia oferty.

7. W razie odmowy Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczpospolitej Polskiej wpłacone wadium lub zaliczka podlegają niezwłocznie zwrotowi bez naliczenia odsetek.

8. Koszty zawarcia umów ponosi nabywca.

9. W przypadku zbycia nieruchomości w stosunku do której zgodnie z treścią przepisów powszechnie obowiązujących uprawniony organ ma prawo pierwokupu, z nabywcą zawarta zostanie umowa warunkowa, a przeniesienie prawa własności lub/i prawa użytkowania wieczystego będzie mogło nastąpić pod warunkiem otrzymania rezygnacji z prawa pierwokupu przez uprawnionego.

10. Skorzystanie z prawa pierwokupu przez uprawniony organ skutkuje utratą uprawnień nabywcy wynikających z przybicia.

11. Polska Akademia Nauk ustala termin zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego i pisemnie wzywa nabywcę do stawienia się celem zawarcia umowy.

12. Nabywca jest obowiązany do zapłaty 100 % ceny nieruchomości powiększonej o należny podatek VAT, o ile wynika to z przepisów powszechnie obowiązujących, pomniejszonej o wpłacone wadium, jednorazowo nie później niż 3 dni przed zawarciem warunkowej umowy sprzedaży/umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego.

13. Za datę wpłaty uznaje się termin uznania rachunku Polskiej Akademii Nauk.

14. Osoba ustalona jako nabywca nieruchomości zobowiązana jest do przedłożenia wszystkich dokumentów, które zostaną uznane przez notariusza dokonującego czynności za niezbędne do sporządzenia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego.

15. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w ust. 14 oraz brak zapłaty kwoty zgodnie z ust. 12 jest równoznaczne z nieprzystąpieniem bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu i skutkować może odstąpieniem przez Kanclerza Polskiej Akademii Nauk od zawarcia umowy, a wniesione wadium nie podlega zwrotowi.

16. Po zawarciu umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego, nieruchomość zostanie wydana nabywcy protokołem zdawczo-odbiorczym w terminie uzgodnionym przez strony.

XI. 

Postanowienia końcowe

1. Kanclerz Polskiej Akademii Nauk może odwołać, unieważnić lub zamknąć ogłoszony przetarg lub rokowania bez podania przyczyny.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

Załącznik Nr  1

Potwierdzenie wpłaty wadium, zaliczki na sprzedaż, najem, dzierżawę*

Lp.Imię i Nazwisko/PESEL/Nazwa reprezentowanego przedsiębiorstwa/KRS
1.
*) niepotrzebne skreślić

Załącznik Nr  2

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W PRZETARGU /ROKOWANIACH

......................................................................................

Przedmiotem przetargu*rokowań jest

Sprzedaż/najem/dzierżawa .................................................................................................

..........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................

NAZWA UCZESTNIKA:

..........................................................................................................................................

(imiona i nazwisko lub nazwa firmy)

..........................................................................................................................................

(adres)

..........................................................................................................................................

(nr i seria dowodu tożsamości) (PESEL)

..........................................................................................................................................

(NIP) (telefon kontaktowy) (KRS)

Oświadczam, że zapoznałem/am się z należytą starannością z Regulaminem przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk oraz zapoznałem/am się z warunkami przetargu/rokowań* i przyjmuję je bez zastrzeżeń.

Oświadczam, że z należytą starannością zapoznałem/am się z informatorem przetargowym i przyjmuje go bez zastrzeżeń.

Oświadczam, że podmiot, który reprezentuję nie znajduje się w stanie likwidacji, ani upadłości, jak również nie istnieją ku temu przesłanki ekonomiczne lub prawne.**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z należytą starannością ze stanem technicznym, faktycznym i prawnym nieruchomości oraz stan ten akceptuję i nie będę wysuwal/a żadnych roszczeń w przyszłości z tego tytułu.

Oświadczam, iż obecnie moja sytuacja finansowa, pozwala na należyte wykonywanie zobowiązań wynikających z przystąpienia do przetargu /rokowań*, nie jestem wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych i nie figuruję jako nierzetelny kredytobiorca w Biurze Informacji Kredytowej,

Oświadczam, że wszelkie środki finansowe, niezbędne do uiszczenia całości ceny sprzedaży pochodzą z legalnych źródeł, a dokonując zakupu nieruchomości nie naruszam obowiązujących przepisów prawa; w przypadku, gdy powyższe oświadczenie nie jest zgodne z prawdą, ponoszę wszelką odpowiedzialność z tytułu podania nieprawdziwych danych, jak również z powodu naruszenia przepisów prawa.**

Oświadczam, że zapoznałem/am się z warunkami umowy najmu i je akceptuję. ** Oświadczam, że:

- nie pozostaję w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia z osobami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej,

- nie jestem związany z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli z osobami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej,

- nie pozostaję z osobami wchodzącymi w skład Komisji Przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości, co do mojej bezstronności.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia przetargu / rokowań*

Jednocześnie Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y o przysługującym mi prawie dostępu do treści moich danych osobowych i ich poprawieniu.

Administratorem danych osobowych jest Polska Akademia Nauk pl. Defilad 1,00-901 Warszawa.

*) niepotrzebne skreślić

**) jeśli dotyczy

Inne oświadczenia:

Poniższy numer rachunku bankowego wskazuję jako właściwy do zwrotu wadium w przypadku gdy zaistnieją podstawy do jego zwrotu w myśl postanowień Regulaminu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na sprzedaż, najem i dzierżawę nieruchomości Polskiej Akademii Nauk ...................................................................................................

rachunek nr ............................................................ prowadzony przez ............................

..........................................................

czytelny podpis osoby uprawnionej

Inne oświadczenia:**