Akty korporacyjne

Radc.2016.10.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 października 2016 r.

UCHWAŁA Nr 138/IX/2016
KRAJOWEJ RADY RADCÓW PRAWNYCH
z dnia 7 października 2016 r.
w sprawie zmiany planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016

Na podstawie § 57 ust. 2 Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów stanowiącego załącznik do uchwały Nr 34/VII/2008 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 26 września 2008 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu działalności samorządu radców prawnych i jego organów, uchwala się, co następuje:
§  1. W planie pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016 stanowiącym załącznik do uchwały Nr 112/IX/2016 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 11 marca 2016 r. w sprawie planu pracy Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji na rok 2016, w części "II. Podstawowe zadania Ośrodka" w punkcie "2. Działalność wydawnicza" skreśla się pozycję nr 4.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.