PAN.2017.9.12

| Akt nieoceniany
Wersja od: 12 września 2017 r.

UCHWAŁA Nr 30 /2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 12 września 2017 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2017

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572,1311,1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1.  Załącznik do uchwały Nr 17/2017 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2017 zmienionej uchwałą Nr 26/2017 z dnia 6 lipca 2017 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw nauki.

ZAŁĄCZNIK

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2017 (w tys. zł)

WyszczególnienieKwota
Stan środków pieniężnych na początek roku15 807
Stan należności na początek roku4 736
Stan zobowiązań na początek roku6 685
Przychody z prowadzonej działalności31 453
Pozostałe przychody15 717
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego81 973
z tego: dotacja podmiotowa77 716
dotacje celowe na inwestycje3 200
inne dotacje celowe1 057
Koszty126 167
w tym1:
amortyzacja12 101
wynagrodzenia i składki od nich naliczane56 141
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań64
zakup towarów i usług36 082
Środki na wydatki majątkowe9 502
Środki przyznane innym podmiotom4 754
Stan należności na koniec roku4 397
Stan zobowiązań na koniec roku5 894
Stan środków pieniężnych na koniec roku10 666
________

1 lista kosztów wyspecyfikowanych w tabeli wynika na wprost z zapisów art. 84 ust. 2 pkt 3 lit a, b, c ustawy z dnia 10 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i wyczerpuje również wymogi stawiane przez art. 31 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

UZASADNIENIE

Zmiana planu finansowego uwzględnia w szczególności konsekwencje wynikające z wnioskowanej zmiany podziału kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017, pozytywnie zaopiniowanej przez Prezydium PAN. Wraz z wydaniem przez dysponenta części budżetowej decyzji o przemieszczeniu środków w ramach części 67 pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej, powinny nastąpić niżej opisane zmiany w planie finansowym Akademii:

1) zmniejszenie o 300.000 zł dotacji podmiotowej dla Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur we Wrocławiu ujmowanej w pozycji "Środki przyznane innym podmiotom" w związku z planowanym na dzień 30 września br. zakończeniem działalności tego międzynarodowego instytutu; rezygnacja z wykorzystania powyższej kwoty została zgłoszona przez likwidatora instytutu; (w planie finansowym dla części 67 wymagane przemieszczenie dotacji podmiotowej z rozdziału 73095 do rozdziału 73011)-,

2) zwiększenie pozycji "Koszty" o kwotę 300.000 zł (uprzednio planowaną do przekazania do MLSPMiNT we Wrocławiu) - w chwili obecnej rekomendowaną na pokrycie kosztów działalności jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej finansowanych z dotacji podmiotowej ujmowanej w części 67, w rozdziale 73011;

3) korekta w poszczególnych rodzajach koszów ujmowanych w planie finansowym Akademii wynika z opisanego wyżej zwiększenia kosztów oraz innych przesunięć, zgłoszonych przez jednostki a także jest pochodną zaproponowanej przez Akademię zmiany w podziale kwot zapisanych w ustawie budżetowej w części 67; ponowne zagospodarowanie oszczędności zidentyfikowanych w dotacjach podmiotowych ujmowanych w rozdziałach 73010 i 73095, na rzecz finansowania kosztów działalności jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej, rzutuje również na zmianę w strukturze kosztów bieżących całej Akademii;

Reasumując wnioskowana zmiana planu finansowego dotyczy następujących pozycji:

Koszty - wzrost o 300.000 zł, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - wzrost o 246.000 zł (z przeznaczeniem na wnioskowane przez jednostki odprawy emerytalne w związku ze zmianą przepisów od 1 października br. oraz na pokrycie w Domu Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie skutków zmiany formy zatrudnienia osób świadczących usługi na rzecz DZiK - z indywidulanej działalności gospodarczej na rzecz umów zlecenia),

- zakup towarów i usług - wzrost o 454.000 zł

- pozostałe koszty (niewidoczne w załączniku) - zmniejszenie o 400.000 zł

Środki przyznane innym podmiotom - zmniejszenie o 300.000 zł

Zmiana planu finansowego nie powoduje pogorszenia planowanego wyniku finansowego, liczonego jako różnica pomiędzy sumą przychodów łącznie z dotacjami a kosztami powiększonymi o wydatki majątkowe i środki przekazane innym podmiotom.