Akty korporacyjne

PAN.2017.7.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 6 lipca 2017 r.

UCHWAŁA Nr 26/2017
PREZYDIUM POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 6 lipca 2017 roku
w sprawie zmiany planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2017

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2016 r. poz. 572, 1311, 1933 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 624 i 1089) Prezydium Polskiej Akademii Nauk postanawia, co następuje:
§  1.  Załącznik do uchwały Nr 17/2017 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2017 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.
§  2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez ministra właściwego do spraw nauki.

ZAŁĄCZNIK

PLAN FINANSOWY POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2017 (w tys. zł)

WyszczególnienieKwota
Stan środków pieniężnych na początek roku15 807
Stan należności na początek roku4 736
Stan zobowiązań na początek roku6 685
Przychody z prowadzonej działalności31 453
Pozostałe przychody15 717
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego81 973
z tego: dotacja podmiotowa77 716
dotacje celowe na inwestycje3 200
inne dotacje celowe1 057
Koszty125 867
w tym1:
amortyzacja12 101
wynagrodzenia i składki od nich naliczane55 895
płatności odsetkowe wynikające

z zaciągniętych zobowiązań

64
zakup towarów i usług35 628
Środki na wydatki majątkowe9 502
Środki przyznane innym podmiotom5 054
Stan należności na koniec roku4 397
Stan zobowiązań na koniec roku5 894
Stan środków pieniężnych na koniec roku10 666
1 lista kosztów wyspecyfikowanych w tabeli wynika na wprost z zapisów art. 84 ust. 2 pkt 3 lit a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i wyczerpuje również wymogi stawiane przez art. 31 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uzasadnienie

Zmiana planu finansowego wynika z pozyskania przez Bibliotekę Kórnicką dodatkowych środków finansowych na prace remontowe prowadzone w Zamku w Kórniku, które zostały przyznane Bibliotece przez:

- Powiat Poznański - w formie dotacji w wysokości 230 tys. zł przeznaczonej na prace remontowe i renowacyjne murów zewnętrznych (elewacja frontowa) Zamku w Kórniku,

- Miasto i Gminę Kórnik - w formie dotacji w wysokości 180 tys. zł przeznaczonej na prace remontowe i renowacyjne północnej elewacji Zamku w Kórniku,

- Fundację Zakłady Kórnickie w wysokości 250 tys. zł przeznaczonej na współfinansowanie prac remontowych ściany frontowej Zamku w Kórniku.

Po stronie przychodów kwoty 230 tys. zł i 180 tys. zł uwzględniono w pozycji "inne dotacje celowe a kwotę 250 tys. zł w pozycji "pozostałe przychody", natomiast po stronie kosztowej całą kwotę 660 tys. zł uwzględniono w pozycji zakup towarów i usług;