Akt korporacyjny

PAN.2018.2.2

| Akt nieoceniany
Wersja od: 2 lutego 2018 r.

DECYZJA Nr 3 /2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia lutego 2018 r.
zmieniająca decyzję Nr 8/2016 z dnia 16 marca 2016 r. Prezesa Polskiej Akademii Nauk w sprawie zasad gospodarowania zakładowym funduszem świadczeń socjalnych.

Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2017.2191 ze zm.) zarządza się co następuje:
§  1.  W Regulaminie finansowania usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk i zagranicznych stacjach naukowych PAN, stanowiącym załącznik do decyzji Nr 8/2016 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 16 marca 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:
1. § 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Na pomoc mieszkaniową przeznacza się środki uzyskane ze spłat rat wcześniej zaciągniętych przez pracowników/emerytów pożyczek oraz środki w wysokości do 10% z ogólnej puli funduszu na dany rok. Wyodrębniona z funduszu kwota na cele mieszkaniowe ustalana jest corocznie w preliminarzu wydatków.

Wyżej wymienione środki przeznacza się na:

1) uzupełnienie wkładów w spółdzielni mieszkaniowej,

2) uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego, bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

3) przystosowanie mieszkań do potrzeb uprawnionych i członków ich rodzin o ograniczonej sprawności fizycznej,

4) adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,

5) wykup zajmowanego mieszkania na własność pod warunkiem, że osoba uprawniona nie posiada drugiego mieszkania,

6) opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,

7) remonty i modernizacje mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących odrębną własność."

2. W załączniku nr 4 do Regulaminu w ust. 1 dopisane zostaje zdanie: "(W przypadku pracowników Stacji - należy wskazać nr r-ku bankowego, na który ma być przekazana kwota dofinansowania do wypoczynku)."
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK

REGULAMIN

finansowania usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk i zagranicznych stacjach naukowych PAN.

Rozdział  I

Postanowienia ogólne

§  1.  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zwany dalej "funduszem", tworzony na podstawie ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. 2017.2191 ze zm.) przeznacza się na:

1) finansowanie działalności socjalnej,

2) udzielanie pożyczek na cele mieszkaniowe.

§  2. 
1.  Szczegółowe kierunki i proporcje podziału funduszu na poszczególne cele ustala się w preliminarzu wykorzystania funduszu, stanowiącym załącznik Nr 1 do regulaminu.
2.  Ustalone w preliminarzu kwoty planowanych wydatków w ramach poszczególnych celów, rodzajów i form działalności socjalnej funduszu mogą w ciągu roku, w uzasadnionych przypadkach, ulegać przesunięciom. Decyzje o przemieszczeniu środków podejmuje Kanclerz PAN.
3.  Preliminarz, o którym mowa w ust. 1, oraz tabelę dopłat do wypoczynku, stanowiącą załącznik nr 2 do regulaminu, przygotowywane corocznie przez Zespół Spraw Pracowniczych, zatwierdza odrębnie na każdy rok Kanclerz PAN, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną Kancelarii PAN.
4.  Do tabeli dopłat do wypoczynku każdego roku dołączona jest analiza wraz z uzasadnieniem proponowanych stawek dopłat.
5.  Za zgodną z przepisami ustawy i niniejszego regulaminu realizację preliminarza wydatków odpowiedzialni są Kanclerz PAN oraz Dyrektor Biura Finansów i Budżetu - Główny Księgowy PAN.
6.  Obsługą spraw socjalnych zajmuje się Zespół Spraw Pracowniczych we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym.
§  3. 
1.  Zgodnie z art. 8 ust. 2 powyższej ustawy, przez pracowników Kancelarii PAN wybierana jest spośród nich, Komisja Socjalna licząca pięć osób, jako reprezentant interesów całej załogi. Działalność Komisji Socjalnej nie podlega kadencyjności. W przypadku, gdyby skład Komisji Socjalnej uległ zmniejszeniu, pracownicy Kancelarii PAN dokonują wyborów uzupełniających.
2.  Do zadań Komisji Socjalnej należy:

- opiniowanie treści regulaminu gospodarowania funduszem,

- coroczne opiniowanie preliminarza wydatków oraz tabeli dopłat do wypoczynku,

- opiniowanie podań o zapomogi oraz wniosków o pożyczki na cele mieszkaniowe z funduszu,

- opiniowanie spraw spornych w zakresie działalności socjalnej, dotyczących wniosków w sprawie ograniczenia, lub odmowy niektórych świadczeń socjalnych, bądź przesunięcia środków w poszczególnych pozycjach preliminarza.

§  4. 
1.  Do korzystania ze środków funduszu w zakresie określonym niniejszym regulaminem są uprawnieni:
1) pracownicy zatrudnieni w Kancelarii PAN, a także pracownicy zatrudnieni

na prawie polskim w zagranicznych stacjach naukowych PAN, zwanych dalej "Stacjami"

a) w pełnym wymiarze czasu pracy,
b) w niepełnym wymiarze czasu pracy,
c) przebywający na urlopach wychowawczych.
2) emeryci i renciści, którzy bezpośrednio przed przejściem na emeryturę lub rentę byli pracownikami Kancelarii PAN lub Stacji oraz ci, nad którymi Kancelaria sprawuje opiekę,
3) członkowie rodzin pracowników zatrudnionych w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy oraz emerytów i rencistów.
2.  Do członków rodzin pracowników, emerytów i rencistów, o których mowa w ust. 1 pkt. 3, uprawnionych do świadczeń z funduszu zalicza się:
1) współmałżonków, pozostających na wyłącznym utrzymaniu pracownika, emeryta lub rencisty,
2) dzieci własne, przysposobione, pasierbów oraz pozostające na wychowaniu osoby uprawnionej - od urodzenia do czasu ukończenia przez nie nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 18 roku życia.

Ograniczenia te nie dotyczą dzieci pozostających na utrzymaniu rodziców z uwagi na stan zdrowia,

3) rodziców pracownika, emeryta lub rencisty oraz w szczególnie uzasadnionych przypadkach innych członków rodziny, nie mających własnych dochodów i będących na jego utrzymaniu.

Rozdział  2

Działalność socjalna

§  5. 
1.  W ramach działalności socjalnej na rzecz osób uprawnionych Kancelaria PAN:
1) dopłaca do różnych form wypoczynku,
2) udziela pomocy finansowej,
3) finansuje zakup bonów świątecznych dla dzieci pracowników Kancelarii PAN i Stacji, od urodzenia do ukończenia przez nie 16 lat,
4) organizuje spotkania dla byłych pracowników Kancelarii PAN,
5) udziela pożyczek na cele mieszkaniowe,
6) w miarę posiadanych środków przeznacza je na cele sportoworekreacyjne i kulturalno-oświatowe.
§  6. 
1.  Pierwszeństwo w korzystaniu z pomocy finansowej z funduszu mają:
1) osoby samotnie wychowujące dzieci oraz osoby posiadające rodzinę wielodzietną,
2) osoby, których współmałżonek lub dzieci, ze względu na stan zdrowia wymagają specjalnej opieki i leczenia.
2.  Wnioski uprawnionych rozpatrywane są zależnie od średniego miesięcznego dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie wg tabeli progów uposażenia pracowników Kancelarii PAN i Stacji, wysokości rent, emerytur oraz sytuacji życiowej i rodzinnej, w jakiej dana osoba się znajduje. Trudna sytuacja życiowa powinna być każdorazowo potwierdzona stosownymi dokumentami.
§  7. 
1.  Przy ustalaniu dochodu przypadającego na jedną osobę w rodzinie przyjmuje się średni miesięczny dochód netto ze wszystkich źródeł, w okresie ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych, przypadający na osobę w prowadzonym wspólnie gospodarstwie domowym z osobą wnioskującą, obliczony w sposób podany w załączniku nr 3 do regulaminu.
2.  Osoba, która złożyła nieprawdziwe oświadczenie o dochodzie lub sfałszowany dokument albo wykorzystała przyznane z funduszu środki niezgodnie z ich przeznaczeniem, zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu otrzymanej kwoty lub pomocy wraz z ustawowymi odsetkami należnymi za okres od dnia otrzymania środków do dnia ich zwrotu.
3.  Czynności związane z naliczaniem i wypłatami świadczeń z funduszu realizowane są przez Dział Finansowo-Księgowy.
§  8. 
1.  Osobom uprawnionym do korzystania z funduszu przysługuje corocznie dopłata do dowolnej formy wypoczynku, ustalona kwotowo w zależności od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej - według tabeli dopłat załącznik nr 2.
2.  Podstawą wypłaty świadczenia dla pracownika jest:
1) zgoda na urlop wypoczynkowy w wymiarze nie mniejszym niż 14 kolejnych dni kalendarzowych, udzielona pracownikowi przez kierownika jednostki organizacyjnej w Kancelarii PAN lub Stacji,
2) wniosek, w którym zawarte są informacje o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej pracownika, złożony w Zespole Spraw Pracowniczych. Wzór wniosku określa załącznik nr 4 do regulaminu.
3.  Podstawą wypłaty świadczenia dla emeryta jest potwierdzenie wyjazdu w formie pisemnego oświadczenia złożonego we wniosku, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 w Zespole Spraw Pracowniczych.
4.  Dofinansowanie wypoczynku dla osób uprawnionych, wymienionych w § 4, przysługuje za okres nie dłuższy niż 14 dni w roku kalendarzowym.
§  9. 
1.  Dopłata do wypoczynku, o którym mowa w § 8, jest wypłacana tylko w danym roku kalendarzowym, w którym osoba uprawniona korzysta z wypoczynku.
2.  Dopłata do wypoczynku może zostać zrealizowana nie wcześniej, niż na trzy tygodnie przed zaplanowanym urlopem wypoczynkowym.
3.  W przypadku stwierdzenia, iż pracownik nie wykorzystał faktycznie 14- dniowego urlopu wypoczynkowego z przyczyn własnych, dopłata do wypoczynku za dany rok kalendarzowy podlega zwrotowi.
§  10.  Do czasu podpisania przez Kanclerza PAN zał. nr 1 i zał. nr 2 do niniejszego regulaminu w danym roku kalendarzowym, wnioski o dofinansowanie do wypoczynku będą realizowane według tabeli dopłat zatwierdzonej w roku poprzednim, a po podpisaniu - zostaną skorygowane do wysokości stawek przewidzianych w tabeli dopłat, zatwierdzonej na dany rok kalendarzowy.
§  11. 
1.  Dzieciom pracowników przysługuje dofinansowanie do wypoczynku od urodzenia do ukończenia 18 lat.
2.  W przypadku pracowników Kancelarii PAN lub Stacji pozostających w związku małżeńskim, o dofinansowanie do wypoczynku dziecka może występować tylko jeden z małżonków.
3.  Wypłata dla dziecka pracownika następuje na podstawie:
1) oświadczenia pracownika w przypadku wypoczynku dziecka organizowanego we własnym zakresie, złożonego we wniosku, o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2.
2) faktury za kolonię, obóz, zimowisko - w przypadku zorganizowanej formy wypoczynku.
4.  Pierwszeństwo w uzyskaniu dopłat do wypoczynku przysługuje dzieciom wymagającym specjalnej opieki ze względu na ich stan zdrowia oraz dzieciom z rodzin niepełnych i wielodzietnych o niskich dochodach.
§  12. 
1.  Pomoc finansowa w formie bezzwrotnej zapomogi może być udzielana osobom:
1) znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej i nie mogącym zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych,
2) dotkniętym wypadkiem losowym, w szczególności takim jak przewlekła choroba, zgon członka rodziny, zdarzenie losowe.
2.  Wnioski pracowników, emerytów i rencistów ubiegających się o przyznanie zapomogi losowej powinny zawierać informacje o:
1) stanie rodzinnym osoby uprawnionej,
2) średniej wysokości dochodu przypadającego na członka rodziny,
3) zaistniałym zdarzeniu stanowiącym przyczynę ubiegania się o zapomogę - z dołączeniem dokumentów, z których wynika uprawnienie, jak np. zaświadczenia lekarskiego, wypisu ze szpitala, paragonów za wykupione leki itp. a w przypadku kradzieży - dodatkowo -poświadczenie tego faktu przez policję.

Wzór wniosku stanowi zał. nr 5 do regulaminu.

3.  Z wnioskami o zapomogę dla osób uprawnionych mogą występować osoby trzecie tylko w wyjątkowo uzasadnionych przypadkach.

Rozdział  3

Pomoc na cele mieszkaniowe

§  13. 
1.  Na pomoc mieszkaniową przeznacza się środki uzyskane ze spłat rat wcześniej zaciągniętych przez pracowników/emerytów pożyczek oraz środki w wysokości do 10% z ogólnej puli funduszu na dany rok. Wyodrębniona z funduszu kwota na cele mieszkaniowe ustalana jest corocznie w preliminarzu wydatków.

Wyżej wymienione środki przeznacza się na:

1) uzupełnienie wkładów w spółdzielni mieszkaniowej,
2) uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego, bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,
3) przystosowanie mieszkań do potrzeb uprawnionych i członków ich rodzin o ograniczonej sprawności fizycznej,
4) adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,
5) wykup zajmowanego mieszkania na własność pod warunkiem, że osoba uprawniona nie posiada drugiego mieszkania,
6) opłaty wymagane przy uzyskaniu i zamianie mieszkań,
7) remonty i modernizacje mieszkań, domów jednorodzinnych oraz lokali stanowiących odrębną własność.
2.  Ze środków funduszu nie może być udzielona pożyczka na budowę i remont domów letniskowych.
§  14. 
1.  Pomoc ze środków funduszu na cele mieszkaniowe jest przyznawana wyłącznie w formie pożyczek.
2.  Do uzyskania pożyczki na cele mieszkaniowe uprawnione są osoby, o których mowa w § 4 ust. 1, spełniające warunek określony w § 15 ust. 1 oraz emeryci i renciści, będący pod opieką Kancelarii PAN.
3.  Maksymalna kwota pożyczki jest ustalana corocznie w preliminarzu wydatków, jednak wysokość jej nie może przekroczyć 10 000 zł.
4.  Wysokość oprocentowania pożyczki uzależniona jest od długości okresu spłaty i wynosi - od całej kwoty:
1) dla osób, które spłacają pożyczkę w ciągu roku - 1,5%,
2) dla osób, które spłacają pożyczkę w ciągu dwóch lat - 3%,
3) dla osób, które spłacają pożyczkę w ciągu trzech lat - 4,5%
§  15. 
1.  Warunkiem uzyskania pożyczki przez osobę uprawnioną jest poręczenie dwóch pracowników zatrudnionych w Kancelarii PAN lub Stacji, przy czym jeden pracownik może być poręczycielem dla nie więcej niż dwóch pożyczkobiorców jednocześnie oraz - w przypadku osób, które aktualnie korzystają z pożyczki - całkowite jej spłacenie.
2.  Pracownikowi zatrudnionemu w Kancelarii PAN lub Stacji na czas nieokreślony, pożyczki na cele mieszkaniowe mogą być przyznane pod warunkiem, iż Kancelaria PAN lub Stacja jest podstawowym miejscem pracy dla osoby ubiegającej się o pożyczkę.
3.  Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki mają osoby, którym upłynął okres 1 roku od daty spłaty poprzedniej pożyczki.
§  16. 
1.  Wysokość udzielanych pożyczek na cele mieszkaniowe oraz warunki ich spłaty określa umowa zawarta pomiędzy Kanclerzem, a pożyczkobiorcą. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 do regulaminu.
§  17. 
1.  Okres spłaty pożyczki nie może być dłuższy niż 3 lata. Na wniosek pracownika okres ten może zostać skrócony.
2.  Spłata pożyczki rozpoczyna się w miesiącu następnym od podpisania umowy. Pracownik otrzymujący pożyczkę zobowiązuje się w umowie do wyrażenia zgody na potrącanie wymagalnych rat z tytułu spłaty pożyczki z wymagalnego wynagrodzenia za pracę, a także innych należnych od pracodawcy świadczeń, wynikających ze stosunku pracy.
3.  Poręczyciele pożyczkobiorcy, będący pracownikami, zobowiązują się w umowie do wyrażenia zgody na solidarne potrącanie z ich wymagalnego wynagrodzenia za pracę, a także innych należnych od pracodawcy świadczeń, wynikających ze stosunku pracy, wymagalnego i przeterminowanego zadłużenia pożyczkobiorcy.
4.  W przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, dodatkowym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest zgoda na jej zaciągnięcie, wyrażona przez podpisanie umowy przez współmałżonka pożyczkobiorcy. Dotyczy to sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami istniej małżeńska wspólność majątkowa.
5.  W przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki, niż zostało zapisane w umowie, odsetki nie podlegają ponownemu przeliczeniu.
6.  W przypadku zaprzestania spłaty pożyczki przez pracownika przez okres dwóch miesięcy, po stronie poręczycieli powstaje zobowiązanie spłaty zaległych i bieżących rat pożyczki, zgodnie z umową i odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
§  18. 
1.  Nie spłacona pożyczka podlega natychmiastowej spłacie w przypadku rozwiązania stosunku pracy.
2.  W przypadku wypowiedzenia stosunku pracy przez zakład pracy, bądź rozwiązania stosunku pracy na mocy porozumienia stron, na wniosek pożyczkobiorcy, po uzyskaniu zgody poręczycieli, zakład może odstąpić od wymogu określonego w ust. 1 i rozłożyć spłatę pożyczki na uzgodnione przez strony raty, po pozytywnym zaopiniowaniu tego wniosku przez Komisję Socjalną.
3.  W przypadku rozwiązania stosunku pracy, zakład może odstąpić od wymogu określonego w ust. 1, jeżeli pożyczkobiorca złoży oświadczenie, w którym wyraża wolę pokrycia pozostałej do spłacenia kwoty pożyczki z przysługujących mu należności z zakładu pracy, również po ustaniu stosunku pracy.
4.  Zasady natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się w odniesieniu do pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, którzy kontynuują spłatę według zawartych w umowie zasad. O fakcie przejścia na emeryturę/rentę pożyczkobiorcy zostają powiadomieni poręczyciele.
5.  W uzasadnionych wypadkach, emerytom i rencistom, których świadczenie emerytalne stanowi jedyne źródło utrzymania, a także pracownikom znaj duj ącym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej, przyznana pożyczka może być umorzona w całości lub części, po spłacie połowy pożyczki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz PAN, na wniosek osoby zainteresowanej, zaopiniowany pozytywnie przez Komisję Socjalną.
6.  W uzasadnionych przypadkach losowych, potwierdzonych stosowną dokumentacją, na wniosek pożyczkobiorcy, spłata pożyczki może być zawieszona, nie dłużej jednak niż na jeden rok. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz PAN, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Socjalnej.
7.  W razie śmierci pożyczkobiorcy, niespłaconą część pożyczki spłacają spadkobiercy. Jedynie w uzasadnionych przypadkach, potwierdzonych stosowną dokumentacją, na wniosek spadkobierców, spłata pożyczki może zostać zawieszona, jednak nie dłużej, niż na jeden rok, bądź umorzona. Decyzję w tej sprawie podejmuje Kanclerz PAN, po uzyskaniu pozytywnej opinii Komisji Socjalnej.
§  19. 
1.  Wnioski o udzielenie pożyczek na cele mieszkaniowe, osoby uprawnione składają w Zespole Spraw Pracowniczych. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 7 do regulaminu.
2.  Emeryci i renciści obowiązani są uzyskać poręczenie dwóch pracowników jednostek wymienionych w § 4 ust. 1 pkt. 1.

Rozdział  4

Postanowienia końcowe

§  20. 
1.  W przypadku, gdy środki funduszu nie wystarczają na sfinansowanie pełnego zakresu działalności socjalnej, Prezes PAN może wstrzymać lub ograniczyć realizację niektórych świadczeń.
2.  Kanclerz PAN oraz Dyrektor Biura Finansów i Budżetu - Główny Księgowy PAN przedkładają Prezesowi PAN wniosek w sprawie ograniczenia lub wstrzymania niektórych świadczeń, po uprzednim zaopiniowaniu przez Komisję Socjalną.
§  21. 
1.  Wnioski o świadczenia socjalne winny być rozpatrywane w terminie niezbędnym do ich wnikliwego rozpatrzenia, jednak nie dłuższym niż jeden miesiąc od daty złożenia w Zespole Spraw Pracowniczych.
2.  Uzasadnienie decyzji odmownych w sprawie przyznania świadczeń z funduszu winno być przekazane osobom zainteresowanym na piśmie.
3.  Od decyzji odmownych Kanclerza PAN w sprawie nieprzyznania świadczenia z funduszu, osobom uprawnionym przysługuje odwołanie do Prezesa PAN.

Załącznik Nr  1

PRELIMINARZ WYDATKÓW

z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii PAN i stacjach naukowych PAN obowiązujący w 2018 r.

Stan ZFŚS na dzień 31.12.2017 r.
Rachunek bankowy112 325,06
Należności w pożyczkach mieszkaniowych W 2018 r. maksymalna wysokość pożyczki wynosi 8 000 zł85 617,00

I. Planowane wpływy w 2018 r.:

Wysokość odpisu na ZFŚS w Kancelarii PAN283 926,00
Wysokość odpisu na ZFŚS w stacjach naukowych PAN39 458,77
Wysokość odpisu na ZFŚS w PIASt (na podst. podpisanej umowy)2 928,58
Ogółem z pozostałością z 2017 r.:438 638.41

II. Planowane wydatki w 2018 r.

Dofinansowanie wypoczynku pracowników220 000,00
Dofinansowanie wypoczynku dzieci58 000,00
Dofinansowanie wypoczynku emerytów i rencistów42 000,00
Zapomogi32 000,00
Koło Emerytów i Rencistów4 000,00
Bony pod choinkę dla dzieci pracowników9 000,00
Dofinansowanie celów sportowo-rekreacyjnych2 000,00
Pożyczki na cele mieszkaniowe40 000,00
Ogółem wydatki:407 000.00

Planowany stan ZFŚS na dzień 31.12.2018 r.

Rachunek bankowy31 638,41
Należności w pożyczkach mieszkaniowych85 617,00

Załącznik Nr  2

Tabela dopłat do wypoczynku osób uprawnionych z Kancelarii PAN, i zagranicznych stacji naukowych PAN z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, obowiązująca w 2018 r.

Miesięczny dochód na 1 osobę w rodzinie, liczony zgodnie z § 7 ust. 1 regulaminuWypoczynek indywidualny (w złotych dziennie)
pracownikdzieckoPozostałe osoby
do-2 500 zł1004830
2 501 zł3 500 zł904026
powyżej3 500 zł453220

Uzasadnienie proponowanych stawek dopłat do wypoczynku:

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych stanowi formę pomocy finansowej głównie dla pracowników o niższych dochodach. Dopłata do wypoczynku jest więc znaczącą pomocą w dofinansowaniu wyjazdów urlopowych pracowników i ich rodzin.

Zachowane zostało zróżnicowanie w dopłatach, zgodnie z wymogami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, stąd też wysokość dofinansowania do wypoczynku ustalono na trzech poziomach.

W stosunku do roku 2017 zostały utrzymane na tym samym poziomie progi miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie. Również, w porównaniu z rokiem ubiegłym, dopłaty do wypoczynku we wszystkich progach i dla wszystkich osób uprawnionych pozostały niezmienione.

Załącznik Nr  3

OŚWIADCZENIE

 .........................................................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

.........................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy, nr telefonu

.........................................................................

Status wnioskodawcy(pracownik/emeryt/rencista/członek rodziny)

O OSIĄGNIĘTYCH DOCHODACH NETTO

Oświadczam, że średni miesięczny dochód netto obliczony za okres ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych w prowadzonym przeze mnie gospodarstwie domowym wynosi:

................................................................................................ złotych

Oświadczam, że liczba osób wchodząca w skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego (łącznie ze mną) wynosi: .................................

Średni miesięczny dochód netto został obliczony, jako iloraz:

sumy dochodów netto*) uzyskiwanych łącznie przez wszystkie osoby będące członkami prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego w okresie ostatnich pełnych trzech miesięcy kalendarzowych,

oraz liczby osób wchodzących w skład prowadzonego przeze mnie gospodarstwa domowego (łącznie ze mną).

*) dochód netto to przychód brutto pomniejszony o koszty uzyskania przychodu, składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, podatek dochodowy.

Niniejszym potwierdzam prawdziwość wyżej przedstawionych danych.

Jednocześnie deklaruję, że na żądanie Pracodawcy przedłożę do wglądu dokumenty potwierdzające w oświadczeniu wysokość dochodów.

data i podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr  4

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE DO WYPOCZYNKU

Imię i nazwisko wnioskodawcy

.........................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy, nr telefonu

.........................................................................

Biuro/Dział/Zespół, telefon

1. Dla pracownika:

Oświadczam, że w ramach przysługującego mi urlopu wypoczynkowego w terminie od dnia ................... do dnia ....................... r. korzystałam(em) / będę korzystał(a)

z wypoczynku zorganizowanego we własnym zakresie.

(W przypadku pracowników Stacji - należy wskazać nr r-ku bankowego, na który ma być przekazana kwota dofinansowania do wypoczynku).

Warszawa, dn. ..........................................................................................................

 podpis pracownika składającego oświadczenie

2. Dla dzieci:

1) ........................................................................................................................................

Imię i nazwiskodata urodzenia

2) ........................................................................................................................................

Imię i nazwiskodata urodzenia

3) ........................................................................................................................................

Imię i nazwiskodata urodzenia

3)

Oświadczam, że moje dziecko/dzieci przebywało/ły / będzie przebywało /będą przebywały

na wypoczynku zorganizowanym indywidualnie w terminie od dnia

do dnia roku w miejscowości

Warszawa, dn. ............................... ...........................................................................

 podpis pracownika składającego oświadczenie

3. Dla emeryta/rencisty:

Oświadczam, że w terminie od dnia .................................. do dnia ....................................

roku przebywałam/em /będę przebywał/a na wypoczynku zorganizowanym indywidualnie w miejscowości ......................................

Warszawa, dn. ............................... ...........................................................................

 podpis pracownika składającego oświadczenie

Świadomy/a odpowiedzialności cywilnej (art. 405 - 414 Kodeksu cywilnego) własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość informacji zamieszczonych w złożonym wniosku. Jednocześnie stwierdzam, że znana mi jest treść obowiązującego regulaminu ZFŚS.

Załącznik Nr  5

WNIOSEK O PRZYZNANIE ZAPOMOGI

 .........................................................................

Imię i nazwisko wnioskodawcy

.........................................................................

Adres zamieszkania wnioskodawcy, nr telefonu

.........................................................................

Status wnioskodawcy(pracownik/emeryt/rencista/członek rodziny)

Proszę o przyznanie mi z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych zapomogi w formie pieniężnej. Prośbę swoją motywuję następująco:

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Oświadczam, że ostatnią zapomogę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych otrzymałam/em w ........................................... (data).

Załączone dokumenty dotyczące sytuacji wnioskodawcy:

1) Oświadczenie o osiągniętych dochodach netto

2) .......................................................................

3) .......................................................................

4) .......................................................................

 ................................................

 data i podpis wnioskodawcy

Załącznik Nr  6

UMOWA

w sprawie pożyczki z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych na cele mieszkaniowe.

W dniu ....................... roku pomiędzy Polską Akademią Nauk w Warszawie, reprezentowaną przez Kanclerza PAN, w imieniu której na podstawie pełnomocnictwa z dnia ........................... działa ............................................................................................................................................

................, zwaną dalej Pożyczkodawcą, a Panią(-em) ................................................................

zwanym/ą dalej Pożyczkobiorcą zamieszkałym/ą .........................................................................

nr dowodu osobistego ......................................................, będącym/ą pracownikiem/emerytem

Kancelarii PAN lub zagranicznej stacji naukowej.

§  1.  W związku z wnioskiem Pożyczkobiorcy na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz. U. 2017.2191 ze zm.) została przyznana pożyczka ze środków ZFŚS z przeznaczeniem na ..................................

.......................................................................................................................................................

Wysokość pożyczki .........................................................................................

Oprocentowanie pożyczki .........................................................................................

Ogółem pożyczka .........................................................................................

Słownie .........................................................................................

§  2.  Przyznana pożyczka ulegnie spłacie w całości. Okres spłaty wynosi miesięcy.

Spłata rozpoczyna się w miesiącu następnym od zawarcia niniejszej umowy, tj. od .................................... dnia w równych ratach miesięcznych po złotych ................................

Pierwsza rata wynosi ............................ złotych, w tym obejmuje odsetki od całej pożyczki.

Raty potrącane są pracownikowi przy wynagrodzeniu za dany miesiąc/wpłacane są przez emeryta na konto ZFŚS.

§  3.  Pracownik upoważnia zakład pracy do potrącania rat pożyczki wraz z oprocentowaniem, zgodnie z § 2 umowy z przysługującego mu wynagrodzenia za pracę poczynając od dnia .......................................... roku.

W sytuacji, gdy wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia związane z pracą są niewystarczające do pokrycia kwoty raty, Pracownik zobowiązany jest do samodzielnej spłaty pożyczki w kwotach i terminach ustalonych w Umowie na konto bankowe ZFŚS.

§  4. 
1.  Niespłacona pożyczka staje się natychmiast wymagalna w przypadku rozwiązania stosunku pracy, zalegania ze spłatą trzech kolejnych rat w całości lub w części, wykorzystania pożyczki na cel inny, niż określony w Umowie bez uprzedniej zgody Pożyczkodawcy, złożenia oświadczenia o wysokości dochodu netto przypadającym na jedną osobę w gospodarstwie domowym niezgodnego z prawdą. W wyjątkowych przypadkach za zgodą poręczycieli, niespłacona część pożyczki może być rozłożona na raty.
2.  Zasady natychmiastowej spłaty pożyczki nie stosuje się w odniesieniu do pracowników przechodzących do innego zakładu pracy, jeżeli tenże zakład zobowiąże się na piśmie do systematycznego potrącania rat pożyczki z bieżącego wynagrodzenia oraz pracowników przechodzących na emeryturę lub rentę, którzy spłacają pożyczkę według zasad zawartych w niniejszej umowie.
3.  Rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem stron lub rozwiązanie umowy z pracownikiem za wypowiedzeniem dokonanym przez Pożyczkodawcę z przyczyn leżących po stronie pracodawcy może być poprzedzone aneksem do Umowy modyfikującym warunki jej spłaty zgodnie z postanowieniami Regulaminu finansowania usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk i zagranicznych stacjach naukowych PAN.
§  5.  W razie śmierci Pożyczkobiorcy, niespłaconą część pożyczki spłacają spadkobiercy.
§  6.  Zmiana warunków w niniejszej umowie wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
§  7.  W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 4 marca 1994 roku o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U. 2017.2191 ze zm.) i regulaminu finansowania usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii Polskiej Akademii Nauk i zagranicznych stacjach naukowych PAN oraz przepisy kodeksu cywilnego.
§  8.  Umowa niniejsza została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje zakład pracy i jeden pożyczkobiorca.
§  9.  Na poręczycieli proponuję:

1. ..................................................................................

2. ..................................................................................

Zobowiązujemy się solidarnie wobec Pożyczkodawcy, iż w razie nieuregulowania przez Pożyczkobiorcę należności wynikających z zawartej pomiędzy Pożyczkodawcą, aPożyczkobiorcą umowy pożyczki na powyższą kwotę w terminie w niej wskazanym, pokryjemy niespłaconą część pożyczki wraz z odsetkami, zgodnie z postanowieniami ww. umowy pożyczki.

Poręczyciele odpowiadają solidarnie z dłużnikiem.

Poręczenie obejmuje zobowiązania Pożyczkobiorcy istniejące w chwili udzielenia poręczenia, jak i mogące powstać w przyszłości z tytułu niewykonania umowy pożyczki.

Poręczyciele upoważniają Pożyczkodawcę do potrącania z ich wynagrodzeń za pracę należnych od Pożyczkodawcy i innych należnych od Pożyczkodawcy świadczeń wynikających ze stosunku pracy, niespłaconej części pożyczki wraz z odsetkami.

Poręczyciele oświadczają, że swoje zobowiązanie wykonają niezwłocznie po zawiadomieniu ich przez Pożyczkodawcę, że Pożyczkobiorca opóźnia się ze zwrotem pożyczki.

1..................................................................

 podpis poręczyciela

2..................................................................

 podpis poręczyciela

 .................................................................

 podpis poręczyciela

Stwierdzam własnoręczność podpisów

poręczycieli wymienionych w pkt. 1 i 2

 Pożyczkodawca

................................................................................

nazwisko, imię osoby sporządzającej umowę

Oświadczenie współmałżonka Pożyczkobiorcy

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią Umowy oraz postanowieniami finansowania usług i świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Kancelarii PAN i zagranicznych stacjach naukowych PAN, i wyrażam zgodę na jej zawarcie.

 .........................................................................

 data i podpis współmałżonka Pożyczkobiorcy

Załącznik Nr  7

WNIOSEK

o pożyczkę z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

.......................................................................................................................................................

imię i nazwisko

zamieszkała/y ................................................................................................................................

 adres

Zwracam się z wnioskiem o udzielenie pożyczki z przeznaczeniem na:

1) uzupełnienie wkładów do spółdzielni mieszkaniowej,

2) uzupełnienie wkładu własnego na budowę domu jednorodzinnego, bądź lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość,

3) przystosowanie mieszkania do potrzeb członków rodziny o ograniczonej sprawności fizycznej,

4) adaptację pomieszczeń na cele mieszkalne,

5) wykup zajmowanego mieszkania na własność (pod warunkiem, że osoba uprawniona nie posiada drugiego mieszkania),

6) opłaty wymagane przy uzyskaniu lub zamianie mieszkań,

7) remont i modernizację mieszkania, domu jednorodzinnego lub lokali stanowiących odrębną własność.

Podaję wymagane dane:

1. Zatrudniony w .......................................................................................................................

 nazwa komórki organizacyjnej Kancelarii PAN/Stacji, stanowisko, telefon

2. Staż pracy w Kancelarii PAN/Stacji - od dnia .....................................................................

3. Rodzaj umowy o pracę: na czas nieokreślony/ określony do dnia ........................................

4. Kwota pożyczki: ................................................

5. Liczba rat: ..........................................................

6. Data spłaty poprzedniej pożyczki: .........................................

 .................................................

 podpis

Warszawa, dn. .............................................

Jednocześnie stwierdzam, że znana jest mi treść regulaminu ZFŚS obowiązującego w Kancelarii PAN i zagranicznych stacjach naukowych PAN.