PAN.2018.2.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 lutego 2018 r.

DECYZJA Nr 5/2018

PREZESA PAN

z dnia plutego 2018 r.

zmieniająca decyzję w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869 i 2201) oraz w związku z § 54 i 55 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:

1. W Decyzji Nr 70/2017 Prezesa PAN z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zaciągania zobowiązań i realizacji wydatków w ramach projektu planu finansowego Polskiej Akademii Nauk na rok 2018 wpowadza się następujące zmiany:
1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej decyzji.
2) załączniki nr 2 i 3 otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załączniku nr 1 i 3 do decyzji Prezesa PAN w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk.
2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK NA ROK 2018 (w tys. zł)

WyszczególnienieProjekt planu

finansowego PAN na rok 2018

Zmiany wynikające z ustawy budżetowej na rok 2018Projekt planu finansowego PAN na rok 2018 po zmianach
Stan środków pieniężnych na początek roku10 66610 666
Stan należności na początek roku4 3974 397
Stan zobowiązań na początek roku5 8945 894
Przychody z prowadzonej działalności32 52032 520
Pozostałe przychody2133521 335
Dotacje z budżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego81 55380082 353
z tego: dotacja podmiotowa77 20380078 003
dotacje celowe na inwestycje3 7133 713
inne dotacje celowe637637
Koszty125 943800126 743
w tym1:
amortyzacja11 94911949
wynagrodzenia i składki od nich naliczane57 13457 134
płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań6464
zakup towarów i usług34 60360035 203
Środki na wydatki majątkowe14 29214 292
Środki przyznane innym podmiotom3 0243 024
Stan należności na koniec roku4 5874 587
Stan zobowiązań na koniec roku5 9245 924
Stan środków pieniężnych na koniec roku12 55912 559
1 lista kosztów wyspecyfikowanych w tabeli wynika na wprost z zapisów art. 84 ust. 2 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk i wyczerpuje również wymogi stawiane przez art. 31 pkt 3 lit. a, b, c ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Uzasadnienie

Zgodnie z postanowieniami art. 84 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk "Do czasu zatwierdzenia planu na podstawie kwot ujętych w ustawie budżetowej podstawą gospodarki finansowej jest projekt planu". Plan finansowy Akademii uchwala Prezydium PAN. Biorąc pod uwagę przyjęty na rok 2018 harmonogram posiedzeń tego organu kolegialnego oraz inne obiektywne okoliczności, przewiduje się, że na rok 2018 stosowną uchwałę w sprawie planu finansowego Prezydium PAN podejmie na posiedzeniu w kwietniu lub w maju.

Wobec powyższego w chwili obecnej niezbędna jest aktualizacja projektu planu finansowego Akademii na rok 2018 celem skorelowania ujmownych w nim dotacji budżetowych z uchwaloną przez Sejm RP w dniu 11 stycznia 2018 roku ustawą budżetową na rok 2018 (Dz. U. poz. 291).

Budżet w części 67 Polska Akademia Nauk, zgodnie z cyt. ustawą budżetową na 2018 rok, jest wyższy w stosunku do projektu ustawy budżetowej uchwalonego przez Radę Ministrów w dniu 26 września 2017 roku, z którym był skorelowany pierwotny projekt planu finansowego Akademii stanowiący załącznik do decyzji Nr 70/2017 Prezesa PAN. W obecnej sytuacji zachodzi potrzeba zwiększenia kwoty dotacji podmiotowej o 800 tys. zł oraz drugostronnie odpowiedniego zwiększenia kosztów (o 600 tys. zł w pozycji zakup towarów i usług oraz o 200 tys. zł w pozycji pozostałe koszty).

Ponadto, w związku z zaopiniowaniem przez Prezydium PAN na posiedzeniu w dniu 20 lutego 2018 r. przedłożonego przez Prezesa Akademii podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018, z dniem wejścia w życie decyzji Prezesa PAN w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk - ważność utracą załączniki nr 2 i 3 do decyzji Nr 70/2017.