Akty korporacyjne

PAN.2018.12.7

| Akt nieoceniany
Wersja od: 7 grudnia 2018 r.

DECYZJA Nr 36/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 7 grudnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk

Na podstawie art. 68 ust. 6 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1435 ze zm.) postanawia się, co następuje:
§  1.  W Decyzji Nr 46/2017 z dnia 28 września 2017 r. w sprawie regulaminu powoływania dyrektorów pomocniczych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ta sama osoba może pełnić funkcję dyrektora tylko przez dwie następujące po sobie kadencje, z zastrzeżeniem ust. 4.";

2) w § 9 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. Prezes PAN może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu na kolejne cztery lata osobie, która pełniła funkcję dyrektora pomocniczej jednostki naukowej PAN przez dwa następujące po sobie okresy.".

3) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ta sama osoba może być zatrudniona na stanowisku dyrektora stacji tylko przez dwie następujące po sobie kadencje, z zastrzeżeniem ust. 4.";

4) w § 10 po ust. 3 dodaje się ust. 4 w następującym brzmieniu:

"4. Prezes PAN, na wniosek wiceprezesa PAN nadzorującego działalność zagranicznych stacji naukowych, może wyrazić zgodę na przystąpienie do konkursu na kolejne cztery lata osobie, która pełniła funkcję dyrektora zagranicznej stacji naukowej przez dwa następujące po sobie okresy.".

§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.