PAN.2017.11.23

| Akt nieoceniany
Wersja od: 23 listopada 2017 r.

DECYZJA Nr 62/2017
PREZESA PAN
z dnia 23 listopada 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przyznawania dotacji podmiotowej dla jednostek organizacyjnych Akademii nieposiadających osobowości prawnej i dla instytutów międzynarodowych oraz na wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę

Na podstawie art. 22 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 pkt 1 lit. c-e ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) oraz w związku z § 54 i 55 ust. 1 Statutu Polskiej Akademii Nauk postanawiam, co następuje:
1. W załączniku nr 1 do Decyzji Nr 2/2016 Prezesa PAN z dnia 28 stycznia 2016 r. ustęp 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Ze środków dotacji podmiotowej ujmowanej w rozdziale 73011 przyznawanej jednostkom są finansowane - nieznajdujące pokrycia w przychodach własnych - uzasadnione koszty działalności określonej w statucie:

1) Biblioteki Gdańskiej i Biblioteki Kórnickiej;

2) Archiwum w Warszawie i Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie;

3) Muzeum Ziemi;

4) Polskiego Instytutu Studiów Zaawansowanych PIASt;

5) zagranicznych stacji naukowych;

6) placówek naukowych nieposiadających osobowości prawnej, posiadających status pomocniczych jednostek naukowych;

7) Domu Seniora w Konstancinie, w szczególności na pokrycie kosztów remontów oraz kosztów stałych (np. w części związanej z pobytem w Domu osób wnoszących odpłatność ulgową).".

2. Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.