PAN.2017.11.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 listopada 2017 r.

DECYZJA Nr 61/2017
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 listopada 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątku

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869), w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 61 i 245) postanawiam, co następuje:
§  1.  Załączniki do Decyzji Nr 50/2017 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 10 października 2017 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach do niniejszej decyzji.
§  2.  Pozostałe postanowienia decyzji pozostają bez zmian.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania. Załącznik nr 1 do Decyzji Nr 50/2017 z dnia 10.10.2017 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

Szczegółowym harmonogram inwentaryzacji AKTYWÓW OBROTOWYCH Polskiej Akademii Nauk

L.p.ZAKRES INWENTARYZACJIMETODA

INWENTARYZACJI

TERMINY PRZEPROWADZENIA
2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r.
1środki pieniężne w kasiespis z naturywg stanu na 31 grudnia
2środki pieniężne na rachunkach bankowychpotwierdzenie saldawg stanu na 31 grudnia
3środki pieniężne w drodzeweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
4akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci zdematerializowanej)potwierdzenie saldawg stanu na 31 grudnia
5akcje, udziały, papiery wartościowe (w postaci materialnej)spis z naturywg stanu na 31 grudnia
6produkcja w tokuspis z naturywg stanu na 31 grudnia
7należności sporne i wątpliweweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
8należności i zobowiązania wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowychweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
9należności i zobowiązania z tytułów publicznoprawnychweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
10odpisy ktulizujące nalznościweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
11rozliczenia międzyokresowe kosztówweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
12rozliczenia międzyokresowe przychodówweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
13utworzone rezerwyweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
14pozostałe aktywa i pasywa niepodlegające spisowi z naturyweryfikacja saldwg stanu na 31 grudnia
15Należności od odbiorcówpotwierdzenie saldawg stanu na 31 grudnia

ZAŁĄCZNIK Nr  2

Szczegółowym harmonogram inwentaryzacji AKTYWÓW OBROTOWYCH Polskiej Akademii Nauk

L.p.Nazwa jednostki organizacyjnejZAPASY OBCEZAPASY WŁASNEZAPASY NIE OBJĘTE BIEŻĄCĄ EWIDENCJĄ (ODPIS W KOSZTY W

MOMENCIE ZAKUPU)

ZAPASY SKŁADOWANE NA WOLNYM POWIETRZU
mienie znajdujące się na terenie strzeżonym
spis z natury (ilościowy)spis z naturyweryfikacjaspis z naturyspis z naturyspis z natury
2017, 2018, 2019, 2020 r.2018 r.2019 r.2020 r.2017, 2018, 2019, 2020 r.2017, 2018, 2019, 2020 r.
1Kancelaria Polskiej Akademii Nauk01 października - 20 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
2Stacja Naukowa PAN w Paryżu01 paźdzernika -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
3Stacja Naukowa PAN w Rzymie01 paźdzernika -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
4Stacja Naukowa PAN w Wiedniu01 paźdzernika - 15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
5Stacja Naukowa PAN w Moskwie01 paźdzernika -15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
6Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli01 paźdzernika - 15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
7Centrum Badań Historycznych PAN w Berlinie01 paźdzernika - 15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
8Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowie01 paźdzernika - 15 stycznia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 wrześniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca - 30 września
9Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska01 paźdzernika -15 stycznia01 kwietnia - 31 majawg stanu na 31 grudnia01 kwietnia - 31 majawg stanu na 31 grudnia01 kwietnia - 31 maja
10Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnicka01 paźdzernika -15 stycznia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 października - 31 grudnia
11Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemi01 paźdzernika -15 stycznia1 października - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 października - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 października - 31 grudnia
12Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawie01 paźdzernika - 15 stycznia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 października
13Polska Akademia Nauk Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie01 paźdzernika - 15 stycznia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 październikawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 października
14Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszu01 paźdzernika -15 stycznia01 lutego - 30 czerwcawg stanu na 31 grudnia01 lutego - 30 czerwcawg stanu na 31 grudnia01 lutego - 30 czerwca
15Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie01 paźdzernika - 15 stycznia01 września - 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 września - 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 września - 30 listopada
16Polska Akademia Nauk Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstancinie01 paźdzernika -15 stycznia01 października- 31 grudniawg stanu na 31 grudnia01 października- 31 grudniawg stanu na 31 grudnia01 października- 31 grudnia
17Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbie2017 - 01 października

-15 stycznia 2018,2019,2020 - 01 maja - 30 września

2017 - 01 października

-15 stycznia 2018,2019,2020 - 01 maja - 30 września

wg stanu na 31 grudnia2017 - 01 października

-15 stycznia 2018,2019,2020 - 01 maja - 30 września

wg stanu na 31 grudnia2017 - 01 października

-15 stycznia 2018,2019,2020 - 01 maja - 30 września

18Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie01 paźdzernika -15 stycznia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopada
19Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawie01 paźdzernika -15 stycznia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopadawg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopada
20Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie01 paźdzernika -15 stycznia1 październik - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 październik - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 październik - 31 grudnia
21Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórniku01 paźdzernika - 15 stycznia1 września - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 września - 31 grudniawg stanu na 31 grudnia1 września - 31 grudnia

ZAŁĄCZNIK Nr  3

Szczegółowym harmonogram inwentaryzacji aktywów trwałych Polskiej Akademii Nauk

LPNazwa jednostki organizacyjnejŚrodki trwałe

grup 0

Wartości niematerialne i prawneŚrodki trwałe grup 1Środki trwałe grup 2Środki trwałe grup 3 - 7 i 9Środki trwałe grupy 8 - z wyłączeniem dzieł sztuki, zbiorów muzealnych, zbiorów bibliotecznych i zbiorów archiwalnychŚrodki trwałe grup 1 - 8 będące przedmiotem użyczeniaŚrodki trwałe w budowie (na terenie strzeżonym)
Środki trwałe na terenie strzeżonym
METODA INWENTARYZACJI
weryfikacjaweryfikacjaspis z naturyspis z naturyspis z naturyspis z naturyweryfikacjaweryfikacja
2017 r.2018 r.2018 r.2018 r.2019 r.2019 r.2020 r.2020 r.
1Kancelaria Polskiej Akademii Nauk01 października - 20 styczniawg stanu na 31 grudnia01 czerwca30 września01 czerwca -30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
2Stacja Naukowa PAN w Paryżuwg stanu na 31 grudnia01 czerwca30 września01 czerwca -30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
3Stacja Naukowa PAN w Rzymiewg stanu na 31 grudnia01 czerwca30 września01 czerwca -30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
4Stacja Naukowa PAN w Wiedniuwg stanu na 31 grudnia01 czerwca -30 września01 czerwca -30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
5Stacja Naukowa PAN w Moskwiewg stanu na 31 grudnia01 czerwca -30 września01 czerwca -30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
6Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseliwg stanu na 31 grudnia01 czerwca -30 września01 czerwca -30 września01 czerwca- 30września01 czerwca - 30 września
7Centrum Badań Historycznych PAN w Berliniewg stanu na 31 grudnia01 czerwca -30 września01 czerwca -30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
8Przedstawicielstwo Polskiej Akademii Nauk w Kijowiewg stanu na 31 grudnia01 czerwca -30 września01 czerwca -30 września01 czerwca - 30 września01 czerwca - 30 września
9Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańskawg stanu na 31 grudnia01 kwietnia- 31 maja01 kwietnia- 31 maja01 kwietnia - 31 maja01 kwietnia - 31 maja
10Polska Akademia Nauk Biblioteka Kórnickawg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października
11Polska Akademia Nauk Muzeum Ziemiwg stanu na 31 grudnia1 października - 31 grudnia1 października- 31 grudnia1 października - 31 grudnia1 października - 31 grudnia
12Polska Akademia Nauk Archiwum w Warszawiewg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października
13Polska Akademia Nauk Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowiewg stanu na 31 grudnia1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października1 sierpnia - 31 października
14Polska Akademia Nauk Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej w Gołyszuwg stanu na 31 grudnia01 lutego - 30 czerwca01 lutego- 30 czerwca01 lutego- 30 czerwca01 lutego - 30 czerwca
15Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny - Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsiniewg stanu na 31 grudnia01 września -30 listopada01 sierpnia - 30 listopada01 września - 30 listopada01 września - 30 listopada
16Polska Akademia Nauk Dom Rencisty im. Witolda Orłowskiego w Konstanciniewg stanu na 31 grudnia01 października- 31 grudnia01 października- 31 grudnia01 października- 31 grudnia01 października- 31 grudnia
17Polska Akademia Nauk Dom Pracy Twórczej w Wierzbiewg stanu na 31 grudnia01 listopada-15 grudnia01 listopada15 grudnia01 października- 31 grudnia01 października- 31 grudnia
18Polska Akademia Nauk Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonniewg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada
19Polska Akademia Nauk Zakład Działalności Pomocniczej w Warszawiewg stanu na 31 grudnia01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada01 października- 30 listopada
20Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowiewg stanu na 31 grudnia1 październik31 grudnia1 październik31 grudniapaździernik - 31 grudniapaździernik - 31 grudnia
21Polska Akademia Nauk Zakład Doświadczalny w Kórnikuwg stanu na 31 grudnia1 września -31 grudnia1 września -31 grudniawrześnia - 31 grudniawrześnia - 31 grudnia