PAN.2018.8.20

| Akt nieoceniany
Wersja od: 20 sierpnia 2018 r.

DECYZJA Nr 25/2018
PREZESA POLSKIEJ AKADEMII NAUK
z dnia 20 sierpnia 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie powołania Komisji do spraw działalności upowszechniającej naukę

Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018r. poz. 1475) postanawiam, co następuje:
§  1.  W Decyzji Nr 28/2015 Prezesa Polskiej Akademii Nauk z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji do spraw działalności upowszechniającej naukę, wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 punkt 10 otrzymuje następujące brzmienie: "Prof. dr hab. Sławomir Majewski czł. rzecz. PAN",
2) § 1 punkt 11 otrzymuje następujące brzmienie: "dr hab. Monika Kwoka",
3) § 4 otrzymuje następujące brzmienie: "Obsługę administracyjno-organizacyjna prowadzi Biuro Upowszechniania i Promocji Nauki Kancelarii PAN".
§  2.  Pozostałe postanowienia Decyzji pozostają bez zmian.
§  3.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podpisania.