Akty korporacyjne

PAN.2019.3.26

| Akt nieoceniany
Wersja od: 26 marca 2019 r.

DECYZJA Nr 33 /2019
PREZESA PAN
z dnia 26 marca 2019 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust.1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz.1475 i 1669) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) postanawiam, co następuje:
§  1.  W Decyzji Nr 29/2019 Prezesa PAN z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2019 w części 67 Polska Akademia Nauk:
1. w § 1 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

"4. Plan budżetu w układzie zadaniowym dla części 67 Polska Akademia Nauk" zawiera załącznik nr 4".

2. załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej decyzji.
3. załącznik nr 4 stanowi załącznik nr 2 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

"Załącznik Nr 2 do decyzji Prezesa PAN Nr 29/2019"

ZADANIA INWESTYCYJNE DO FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW DOTACJI CELOWEJ W ROKU 2019

rozdział

paragraf

Zadanie inwestycyjnewartość szacunkowa w złotych
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN2 796 000,00
6220wykonanie żaluzji (lameli) zewnętrznych od II do IV piętra od strony południowej w budynku Biblioteki Gdańskiej położonym w Gdańsku przy ul. Wałowej 2491 000
6560budowa dźwigu osobowego dostosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w Pałacu Działyńskich w Poznaniu - Biblioteka Kórnicka, wraz z nadzorem248 000
rewitalizacja elewacji wraz z wymianą stolarki okiennej w Pałacu Staszica - Zakład Działalności Pomocniczej PAN w Warszawie wraz z nadzorem - etap IV, rewitalizacja tarasów900 000
wykonanie izolacji pionowej i poziomej piwnic oraz izolacji poziomej posadzek piwnic i posadzek parteru na gruncie w budynku Muzeum Ziemi w Warszawie, Aleja Na Skarpie 20/26, wraz z nadzorem1 557 000
73095Pozostała działalność680 000
6220zakup infrastruktury informatycznej i oprogramowania400 000
6560siedziba Oddziału PAN we Wrocławiu budynek zabytkowy - wymiana dźwigu osobowego, w tym:

- wykonanie dokumentacji budowlano-wykonawczej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych oraz nadzorem autorskim,

- wymiana dźwigu wraz z nadzorem inwestorskim i odbiorem UDT

280 000
OGÓŁEM CZĘŚĆ 67 Polska Akademia Nauk3 476 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

"Załącznik nr 4 do Decyzji Nr 29/2019 Prezesa PAN z 28 lutego 2019 r."

PLAN BUDŻETU CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK - W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałanieKwota w zł
Funkcja 10. Nauka polska83 138 000
Zadanie 10.1.Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki83 138 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki83 138 000
Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk83138 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 230 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 230 000
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk50 541 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.

3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205

242 000
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych24 857 000
Rozdział 73011§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych91 000
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 705 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych21 716 000
Rozdział 73095§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000
Rozdział 73095§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000
Rozdział 73095§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych280 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym15 367 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych10 859 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych4 508 000

Uzasadnienie

Załącznik nr 1

Uwzględnia zmianę zakresu rzeczowego inwestycji planowanej do realizacji w siedzibie Oddziału PAN we Wrocławiu pozytywnie zaopiniowaną przez Prezydium Akademii na posiedzeniu w dniu 19 marca 2019 roku.

Załącznik nr 2

Zaproponowany przez Prezesa PAN podział kwot zapisanych w ustawie budżetowej - w części 67 Polska Akademia Nauk - został pozytywnie zaopiniowany przez Prezydium Akademii na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2019 roku. Wobec powyższego Prezes Polskiej Akademii Nauk pismem GP.001.02.2019 z dnia 25 lutego 2019 r. przekazując Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego uchwałę Nr 7/2019 w sprawie zaopiniowania podziału, ustalonych w ustawie budżetowej na rok 2018, środków budżetowych zapisanych w części 67 Polska Akademia Nauk oraz uchwałę Nr 8/2019 zmieniającą w/w uchwałę, zwrócił się z prośbą o dokonanie w obowiązującym planie w układzie zadaniowym zmian wynikających z podjętych przez Prezdium PAN w/w uchwał. W odpowiedzi Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przy piśmie DBF.WKP.3110.5.2019 z dnia 6 marca 2019 r. przekazał zatwierdzone zestawienie dotyczące przesunięć w planie budżetu zadaniowego w układzie funkcji, zadań, podzadań, celów oraz mierników na 2019 rok w ramach części 67 Polska Akademia Nauk. Załącznik nr 4 jest zgodny z zatwierdzonym przez dysponenta planem zadaniowym dla części 67 Polska Akademia Nauk.