Zmiana decyzji w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk.

Akty korporacyjne

PAN.2018.10.10

Akt nieoceniany
Wersja od: 10 października 2018 r.

DECYZJA Nr 29/2018
PREZESA PAN
z dnia 10 października 2018 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2018 r. poz. 1475 i 1669) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254 poz. 1707 i Dz. U. z 2017 r. poz. 2388) postanawiam, co następuje:
§  1. 
Załączniki nr 1, 3 i 4 do Decyzji Nr 4/2018 Prezesa PAN z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzją Nr 9/2018 z dnia 29 marca 2018 r. oraz Decyzją Nr 28/2018 z dnia 25 września 2018 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do niniejszej decyzji.
§  2. 
Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PLAN FINANSOWY DLA CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK PODZIAŁ NA ZADANIA

rozdział

paragraf

WyszczególnieniePODZIAŁ Kwot zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2018 (w zł)
012
73010Działalność organów i korporacji uczonych PAN16 984 631
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych16 984 631
Koszty działalności statutowej organów Akademii i korporacji uczonych PAN13 054 631
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę3 930 000
73011Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych PAN39 182 369
§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych35 332 369
§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych3 463 000
§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205136 000
§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625251 000
73095Pozostała działalność26186 000
Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych25 686 000
Działalność Kancelarii PAN20 098 000
§ 2570Finansowanie współpracy naukowej z zagranicą3 134 000
Wyodrębnione zadania z zakresu działalności upowszechniającej naukę1 180 000
Dotacja podmiotowa dla Międzynarodowego Instytutu Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 000
§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000
§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych250 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 POLSKA AKADEMIA NAUK82 353 000

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2018 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja

podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny § 2009Dotacja celowa na wkład własny § 6209Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych § 6560RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe26 288 00000001 280 00027 568 000
Biblioteka Gdańska6 042 0006 042 000
Biblioteka Kórnicka4 086 0001 280 0005 366 000
Archiwum w Warszawie1 835 0001 835 000
Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie635 000635 000
Muzeum Ziemi2 822 0002 822 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt2 000 0002 000 000
Stacje zagraniczne8 868 000000008 868 000
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 320 0002 320 000
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli977 000977 000
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie628 000628 000
Stacja Naukowa w Moskwie w likwidacji357 000357 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 183 0001 183 000
Stacja Naukowa w Rzymie1 297 0001 297 000
Stacja Naukowa w Wiedniu2 106 0002 106 000
Placówki naukowe πieposiadające osobowości prawnej6 515 5690136 000251 000006 902 569
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 379 5691 379 569
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej5 136 000136 000251 0005 523 000
Inne jednostki organizacyjne2 528 80000002 183 0004 711 800
Dom Seniora1 637 3001 637 300
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie567 000567 000
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie0
Zakład Doświadczalny w Kórniku0
Zakład Działalności Pomocniczej324 5002 183 0002 507 500
RAZEM rozdział 7301135 332 3690136 000251 00003 463 00039 182 369
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:1 274 000250 00000001 524 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 396 631250 000041 646 631
Rozdział 7301016 984 63116 984 631
w tym: środki na DUN3 930 0003 930 000
Rozdział 7309524 412 000250 00024 662 000
w tym: środki na DUN1 180 0001 180 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN78 003 000250 000136 000251 000250 0003 463 00082 353 000

ZAŁĄCZNIK Nr  3

PLAN BUDŻETU CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK - W UKŁADZIE ZADANIOWYM

Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałaniePlan na 2018 rok zgodnie z Decyzją Nr 4/2018 Prezesa PAN z dnia 26.02.2018 r. zmienioną Decyzją Nr 9/2018 z dnia 29.03.2018 r.Zmiany wynikające z Załączników Nr 3 i 4 do Uchwały

Nr 17 /2018 Prezydium PAN

z dnia 18.09.2018 r.

Plan na 2018 rok po zmianach
Funkcja 10. Nauka polska82 353 000082 353 000
Zadanie 10.1.Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki82 353 000082 353 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki82 353 000082 353 000
Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk82 353 000082 353 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 574 000-589 36916 984 631
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17 574 000-589 36916 984 631
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk49 513 000579 36950 092 369
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych24 031 000433 36924 464 369
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych3 463 0003 463 000
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205136 000136 000
Rozdział 73011§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt5i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625251 000251 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych21 132 000146 00021 278 000
Rozdział 73095§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
Rozdział 73095§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych250 000250 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym15 256 00010 00015 276 000
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych10 858 00010 00010 868 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych4 408 0004 408 000