PAN.2017.12.11

| Akt nieoceniany
Wersja od: 11 grudnia 2017 r.

DECYZJA Nr 68 /2017
PREZESA PAN
z dnia 11 grudnia 2017 r.
zmieniająca decyzję w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk

Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. z 2017 r. poz. 1869) oraz w związku z § 3 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu finansowania i gospodarki finansowej Polskiej Akademii Nauk i jej instytutów naukowych (Dz. U. Nr 254, poz. 1707) postanawiam, co następuje:
§  1.  Załączniki nr 3 i 4 do Decyzji Nr 3/2017 Prezesa PAN z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie podziału środków zapisanych w ustawie budżetowej na rok 2017 w części 67 Polska Akademia Nauk zmienionej Decyzją Nr 44/2017 z 21 września 2017 r., Decyzją Nr 47/2017 z 6 października 2017 r., Decyzją Nr 63/2017 z 23 listopada 2017 r. oraz Decyzją Nr 66/2017 z 6 grudnia 2017 r. otrzymują brzmienie określone w załącznikach nr 1 i 2 do niniejszej decyzji.
§  2.  Decyzja wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:

1. Jednostki organizacyjne Akademii

2. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej

3. Komórki organizacyjne Kancelarii Akademii

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

PODZIAŁ DOTACJI NA ROK 2017 - DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH (w zł)

WyszczególnienieDotacja podmiotowa

§ 2570

Dotacja celowa na kształcenie § 2800Dotacja celowa na wkład własny

§ 2009

Dotacja celowa na wkład własny

§ 6209

Dotacja celowa na inwestycje § 6220Dotacja celowa na inwestycje w obiektach zabytkowych

§ 6560

RAZEM
Pomocnicze jednostki naukowe25 622 26000001 183 64626 805 906
Biblioteka Gdańska6 307 1006 307 100
Biblioteka Kórnicka3 886 6001 183 6465 070 246
Archiwum w Warszawie1 965 0401 965 040
Archiwum Nauki PAN i PA U w Krakowie610 000610 000
Muzeum Ziemi2 855 0002 855 000
Polski Instytut Studiów Zaawansowanych PIASt1 219 0001 219 000
Stacje zagraniczne8 779 520000008 779 520
Centrum Badań Historycznych w Berlinie2 323 5002 323 500
Biuro Promocji Nauki PolSCA w Brukseli977 720977 720
Przedstawicielstwo Polska Akademia Nauk w Kijowie608 000608 000
Stacja Naukowa w Moskwie560 000560 000
Stacja Naukowa w Paryżu1 134 3001 134 300
Stacja Naukowa w Rzymie1 241 0001 241 000
Stacja Naukowa w Wiedniu1 935 0001 935 000
Placówki naukowe nieposiadające osobowości prawnej6 103 400000006 103 400
Zakład Ichtiobiologii i Gospodarki Rybackiej1 336 0001 336 000
Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej4 767 4004 767 400
Inne jednostki organizacyjne2 541 52700001 616 3544 157 881
Dom Seniora1 554 0001 554 000
Dom Zjazdów i Konferencji w Jabłonnie608 406608 406
Dom Pracy Twórczej w Wierzbie60 00060 000
Zakład Doświadczalny w Kórniku113 629113 629
Zakład Doświadczalny Agrobiologii w Baranowie w likwidacji0
Zakład Działalności Pomocniczej205 4921 616 3541 821 846
Inne zadania0305 00092 000397 000
RAZEM rozdział 7301134 267 1870305 00092 00002 800 00037 464187
Rozdział 73095 - dotacje dla instytutów, z tego:2 304 000250 00000002 554 000
Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej1 274 0001 274 000
Międzynarodowe Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur *)1 030 0001 030 000
Instytuty naukowe PAN250 000250 000
Budżet realizowany centralnie - przez Kancelarię PAN, z tego:41 144 813400 000041 544 813
Rozdział 7301017 139 11317139 113
w tym: środki na DUN3 808 8393 808 839
Rozdział 7309524 005 700400 00024 405 700
w tym: środki na DUN1 230 0001 230 000
ŁĄCZNIE CZĘŚĆ 67 PAN77 716 000250 000305 00092 000400 0002 800 00081 563 000
*) z dniem 30 września 2017 roku zakończono likwidację Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych i Niskich Temperatur

ZAŁĄCZNIK Nr  2

PLAN BUDŻETU ZADANIOWEGO CZĘŚCI 67 POLSKA AKADEMIA NAUK (w zł)

Funkcja/Zadanie/Podzadanie/Działanie/PoddziałaniePlan na 2017 rok zgodnie z Decyzją Nr 66/2017 Prezesa PAN z dnia 06.12.2017 r.Zmiany wynikające z Uchwały Nr 40/2017 Prezydium PAN z dnia 07.12.2017 r.Plan na 2017 rok po zmianach
Funkcja 10. Nauka polska81 563 000081 563 000
Zadanie

10.1.

Prowadzenie badań naukowych oraz upowszechnianie, promocja i popularyzacja nauki81 563 000081 563 000
Podzadanie 10.1.3.Upowszechnianie, promocja oraz popularyzacja nauki81 563 000081 563 000
Działanie 10.1.3.1 Działalność Polskiej Akademii Nauk81 563 000081 563 000
z tego:
Poddziałanie 10.1.3.1.1 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk17 139 113017 139 113
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73010§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych17139 11317 139 113
Poddziałanie 10.1.3.1.2 Działalność Kancelarii i krajowych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk50 158 36779 00050 237 367
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych25 408 66779 00025 487 667
Rozdział 73011§ 6560Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych2 800 0002 800 000
Rozdział 73011§ 2009Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205305 000305 000
Rozdział 73011§ 6209Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 62592 00092 000
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych20 902 70020 902 700
Rozdział 73095§ 2800Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych250 000250 000
Rozdział 73095§ 6220Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych400 000400 000
Poddziałanie 10.1.3.1.3 Wspieranie aktywności Polskiej Akademii Nauk na forum międzynarodowym14 265 520-79 00014 186 520
z tego z budżetu tradycyjnego:
Rozdział 73011§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych8 858 520-79 0008 779 520
Rozdział 73095§ 2570Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych5 407 0005 407 000